(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Šiaulių rajone

Teat­rų šven­tė­ Prie­ku­lė­je

2017 m. balandžio 11 d.

Dvy­lik­tą kar­tą su­reng­to­je Lie­tu­vos mė­gė­jų teat­rų šven­tė­je „Te­gy­vuo­ja teat­ras“ Prie­ku­lė­je no­mi­na­ci­jai „Ryš­kiau­sias se­zo­no ak­to­rius“ bu­vo no­mi­nuo­tas ir ją pel­nė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Kur­šė­nų teat­ro „Mo­zai­ka“ ak­to­rius Arū­nas Va­li­ne­vi­čius už Kos­to vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Jau aš – ne aš“ pa­gal V. V. Lands­ber­gio dra­mą „Bun­ke­ris“ (re­ži­sie­rius Pet­ras Vals­kys). Šven­tė­je iš­da­lin­ta vie­nuo­li­ka „Te­gy­vuo­ja teat­ras“ sta­tu­lė­lių, į ku­rias pre­ten­da­vo 91 re­ži­sie­rius, ak­to­rius, dra­ma­tur­gas, sce­nog­ra­fas iš 36 Lie­tu­vos mė­gė­jų teat­rų.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus ir Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė įtei­kė Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do pri­zą už ori­gi­na­lios teat­ro kal­bos ieš­ko­ji­mus, na­cio­na­li­nės dra­ma­tur­gi­jos puo­se­lė­ji­mą Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio teat­rui ir re­ži­sie­rei Vi­tai Vo­rie­nei bei Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do dip­lo­mus Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Egi­di­jaus Ra­džiaus teat­ro ak­to­rei Liu­dai Grik­pė­die­nei, Va­rė­nos ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Ma­tui­zų fi­lia­lo mė­gė­jų teat­ro „Gi­rai­tė“ ak­to­rei Bi­ru­tei Aks­ti­nie­nei. Ka­zi­mie­ra Ky­man­tai­tė – Kur­šė­nuo­se gi­mu­si iš­ki­li ak­to­rė ir pir­mo­ji ša­lies mo­te­ris – pro­fe­sio­na­li re­ži­sie­rė. Jos var­do pri­zo ir dip­lo­mų stei­gi­mo, kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo bei tei­ki­mo tra­di­ci­ją Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ras pe­rė­mė iš VO Fo­ru­mo „Kul­tū­ros eks­pe­ri­men­tai“ (di­rek­to­rė Ber­na­de­ta Mar­ke­vi­čie­nė). Dip­lo­mus pa­si­ra­šė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro teat­ro po­sky­rio va­do­vė Ire­na Ma­ciu­le­vi­čie­nė, Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė ir Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės duk­ra, ak­to­rė Ag­nė Gre­go­raus­kai­tė.

Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ze­no­nas Ges­tau­tas šven­tės me­tu vi­sus teat­ra­lus pa­kvie­tė lie­pos 22–23 die­no­mis at­vyk­ti į Kur­tu­vė­nuo­se vyk­sian­tį teat­rų fes­ti­va­lį, skir­tą Po­vi­lo Vi­šins­kio var­do pri­zui lai­mė­ti, ir įtei­kė nau­jau­sią fo­tog­ra­fo A. Kont­ri­mo al­bu­mą „Teat­ro at­lai­dai Kur­tu­vė­nuo­se 2016“.

Teat­rų šven­tė­je Prie­ku­lė­je da­ly­va­vo ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro teat­ro „Mo­zai­ka“ ak­to­riai ir re­ži­sie­rius Pet­ras Vals­kys, vai­kų ir jau­ni­mo teat­ras „Ika­ras“ (re­ži­sie­rė Leon­ti­na Vals­kie­nė) bei Gruz­džių fi­lia­lo šei­mos lė­lių teat­ro „Ab­ra ka­dab­ra“ re­ži­sie­rė Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />