(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Teat­rų šven­tė­ Prie­ku­lė­je

2017 m. balandžio 11 d.

Dvy­lik­tą kar­tą su­reng­to­je Lie­tu­vos mė­gė­jų teat­rų šven­tė­je „Te­gy­vuo­ja teat­ras“ Prie­ku­lė­je no­mi­na­ci­jai „Ryš­kiau­sias se­zo­no ak­to­rius“ bu­vo no­mi­nuo­tas ir ją pel­nė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Kur­šė­nų teat­ro „Mo­zai­ka“ ak­to­rius Arū­nas Va­li­ne­vi­čius už Kos­to vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Jau aš – ne aš“ pa­gal V. V. Lands­ber­gio dra­mą „Bun­ke­ris“ (re­ži­sie­rius Pet­ras Vals­kys). Šven­tė­je iš­da­lin­ta vie­nuo­li­ka „Te­gy­vuo­ja teat­ras“ sta­tu­lė­lių, į ku­rias pre­ten­da­vo 91 re­ži­sie­rius, ak­to­rius, dra­ma­tur­gas, sce­nog­ra­fas iš 36 Lie­tu­vos mė­gė­jų teat­rų.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus ir Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė įtei­kė Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do pri­zą už ori­gi­na­lios teat­ro kal­bos ieš­ko­ji­mus, na­cio­na­li­nės dra­ma­tur­gi­jos puo­se­lė­ji­mą Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio teat­rui ir re­ži­sie­rei Vi­tai Vo­rie­nei bei Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do dip­lo­mus Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Egi­di­jaus Ra­džiaus teat­ro ak­to­rei Liu­dai Grik­pė­die­nei, Va­rė­nos ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Ma­tui­zų fi­lia­lo mė­gė­jų teat­ro „Gi­rai­tė“ ak­to­rei Bi­ru­tei Aks­ti­nie­nei. Ka­zi­mie­ra Ky­man­tai­tė – Kur­šė­nuo­se gi­mu­si iš­ki­li ak­to­rė ir pir­mo­ji ša­lies mo­te­ris – pro­fe­sio­na­li re­ži­sie­rė. Jos var­do pri­zo ir dip­lo­mų stei­gi­mo, kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo bei tei­ki­mo tra­di­ci­ją Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ras pe­rė­mė iš VO Fo­ru­mo „Kul­tū­ros eks­pe­ri­men­tai“ (di­rek­to­rė Ber­na­de­ta Mar­ke­vi­čie­nė). Dip­lo­mus pa­si­ra­šė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro teat­ro po­sky­rio va­do­vė Ire­na Ma­ciu­le­vi­čie­nė, Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė ir Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės duk­ra, ak­to­rė Ag­nė Gre­go­raus­kai­tė.

Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ze­no­nas Ges­tau­tas šven­tės me­tu vi­sus teat­ra­lus pa­kvie­tė lie­pos 22–23 die­no­mis at­vyk­ti į Kur­tu­vė­nuo­se vyk­sian­tį teat­rų fes­ti­va­lį, skir­tą Po­vi­lo Vi­šins­kio var­do pri­zui lai­mė­ti, ir įtei­kė nau­jau­sią fo­tog­ra­fo A. Kont­ri­mo al­bu­mą „Teat­ro at­lai­dai Kur­tu­vė­nuo­se 2016“.

Teat­rų šven­tė­je Prie­ku­lė­je da­ly­va­vo ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro teat­ro „Mo­zai­ka“ ak­to­riai ir re­ži­sie­rius Pet­ras Vals­kys, vai­kų ir jau­ni­mo teat­ras „Ika­ras“ (re­ži­sie­rė Leon­ti­na Vals­kie­nė) bei Gruz­džių fi­lia­lo šei­mos lė­lių teat­ro „Ab­ra ka­dab­ra“ re­ži­sie­rė Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas