(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Apdovanota Gasčiūnų kaimo bendruomenė

2017 m. balandžio 20 d.
Loreta RIPSKYTĖ

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos su in­for­ma­ci­niu par­tne­riu „Sa­vi­val­dy­bių ži­nios“ skelb­to kon­kur­so vie­tos bend­ruo­me­nėms vie­na iš tri­jų nu­ga­lė­to­jų ta­po Jo­niš­kio ra­jo­no Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė.

loretar@skrastas.lt

Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė, va­do­vau­ja­ma Eli­gi­jaus Dar­gio, lai­mė­jo no­mi­na­ci­jo­je „Vie­tos bend­ruo­me­nės sėk­mės is­to­ri­ja“. „Vie­tos bend­ruo­me­nės ly­de­rio – va­dy­bi­nin­ko“ no­mi­na­ci­ja ati­te­ko In­tur­kės bend­ruo­me­nės (Mo­lė­tų ra­jo­nas) pir­mi­nin­kei Vai­dai Ba­cens­kai­tei, o „Bend­ruo­me­niš­kiau­sios se­niū­ni­jos ar­ba sa­vi­val­dy­bės“ no­mi­na­ci­ją iš­si­ve­žė Send­va­rio se­niū­ni­ja (Klai­pė­dos ra­jo­nas).

Svei­kin­da­mas My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to praktinės–mokslinės kon­fe­ren­ci­jos „Efek­ty­vu­mas vie­ša­ja­me sek­to­riu­je: ką ga­li sa­vi­val­dy­bės ir vie­tos bend­ruo­me­nės“, ku­rios me­tu ir ap­do­va­no­ti vie­tos bend­ruo­me­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis pa­ste­bė­jo, kad bend­ruo­me­nėms aug­ti ir stip­rė­ti rei­ka­lin­gi trys pa­grin­di­niai da­ly­kai: iš­ma­ny­mas, ge­rie­ji pa­vyz­džiai ir ti­kė­ji­mas bend­ruo­me­nė­mis, so­cia­li­niais ry­šiais bei žmo­nių bend­rys­te.

Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nę už pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus vyk­do­mą įvai­ria­pu­sią sėk­min­gą veik­lą kon­kur­sui pa­siū­lė Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas. O bend­ruo­me­nės veik­la tik­rai gau­si ir įdo­mi: ama­tų cent­re ren­gia­mos ke­ra­mi­kos dir­bi­nių, py­ra­gų ke­pi­mo edu­ka­ci­jos, kas­met or­ga­ni­zuo­ja­ma tra­di­ci­nė teat­rų šven­tė, ki­ti ren­gi­niai. Jų šie­met ypač gau­su, nes Gas­čiū­nai yra pa­skelb­ta 2017-ųjų ma­žą­ja Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. To­kių ma­žų­jų sos­ti­nių yra iš vi­so de­šimt, Gas­čiū­nai at­sto­vau­ja Šiau­lių ap­skri­čiai. Gim­ta­jam Gas­čiū­nų kai­mui skir­tą do­ku­men­ti­nį fil­mą su­kū­rė LRT ra­di­jo žur­na­lis­tas Ed­var­das Ku­bi­lius su bi­čiu­liais žur­na­lis­tais – vil­nie­te Jus­ti­na Ged­vi­lai­te ir ko­le­ga iš Bel­gi­jos Maar­te­nas De Lan­ge.

Gas­čiū­nų bend­ruo­me­nės nuo­tr.

No­mi­na­ci­ją at­siė­mu­sį Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ką Eli­gi­jų Dar­gį nuo Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­svei­ki­no Že­mės ūkio sky­riaus pro­gra­mų koor­di­na­to­rė Ra­sa Bi­ru­ty­tė.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas