(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Choreografui – Savivaldybės Padėkos ženklas

2017 m. balandžio 20 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Mi­nint Tarp­tau­ti­nę kul­tū­ros die­ną Jo­niš­ky­je Sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lu ap­do­va­no­tas cho­reog­ra­fas Vi­tol­das Kra­ji­nas.

loretar@skrastas.lt

Pa­gar­ba cho­reog­ra­fui

Pa­dė­kos ženk­las cho­reog­ra­fui skir­tas už sva­rų in­dė­lį į Jo­niš­kio ra­jo­no ir ša­lies liau­diš­ko šo­kio kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą, plė­to­ji­mą ir per­spek­ty­vas.

Vi­tol­das Kra­ji­nas 1987 me­tais bai­gė stu­di­jas Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės kon­ser­va­to­ri­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­tuo­se (da­bar – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas), įgi­jo ba­let­meis­te­rio pe­da­go­go spe­cia­ly­bę, cho­reog­ra­fo spe­cia­li­za­ci­ją.

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fas 1987 me­tais įkū­rė ir nuo ta­da va­do­vau­ja vy­res­nių­jų tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vui „Ra­ti­lis“, o nuo 1996 me­tų – jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vui. Nuo 2001-ųjų or­ga­ni­zuo­ja jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vų fes­ti­va­lį „Šo­kim šo­ki­mė­lį“. Pas­ta­rai­siais me­tais jis yra ir tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Jie­va­ras“ va­do­vas.

Nuo 1993 me­tų V. Kra­ji­no ir tuo­me­ti­nio Jo­niš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los (da­bar – Algimanto Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­la – aut. pa­st.) di­rek­to­riaus Fio­do­ro Bon­da­re­vo ini­cia­ty­va bu­vo įsteig­tas Cho­reog­ra­fi­jos sky­rius, pa­ruoš­tos ir pa­tvir­tin­tos mo­ky­mo pro­gra­mos.

Nuo 2000 me­tų V. Kra­ji­nas yra Jo­niš­kio ra­jo­no me­no šven­čių vy­riau­sia­sis ba­let­meis­te­ris. Nuo 1990 me­tų dir­bęs vi­sų Lie­tu­vos dai­nų šven­čių šo­kių die­nų ba­let­meis­te­rių asis­ten­tu, 2014 me­tais jis bu­vo pa­skir­tas Lie­tu­vos dai­nų šven­tės „Čia – ma­no na­mai“ šo­kių die­nos „So­dau­to“ ba­let­meis­te­riu.

2009 me­tais už nuo­pel­nus Šiau­lių ap­skri­čiai V. Kra­ji­nui bu­vo įteik­tas Šiau­lių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko gar­bės ženk­las.

Iš­da­lin­ti pa­dė­kos raš­tai

Me­ro Ge­di­mi­no Če­pu­lio pa­dė­kos raš­tai įteik­ti dar trims Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jams: ren­gi­nių re­ži­sie­rei Do­vi­lei Juk­nie­nei, elekt­ros in­ži­nie­riui Vi­di­man­tui Bu­tau­čiui, dai­li­nin­kei Li­nai Rips­ky­tei, ir Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei Dia­nai Si­čio­vie­nei.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs Sei­mo na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­jo ren­gi­nių re­ži­sie­rę Gra­ži­ną And­ra­šiū­nie­nę, mer­gi­nų šiuo­lai­ki­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Sti­chi­ja“ ir pu­čia­mų­jų or­kest­ro „To­nas“ cho­reog­ra­fi­nės gru­pės va­do­vę Sig­mą Jo­nu­šie­nę, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ad­mi­nist­ra­to­rę Jū­ra­tę Bui­vy­die­nę.

Kul­tū­ros įstai­gų va­do­vėms įteik­tos sim­bo­li­nės do­va­nos, kul­tū­ros dar­buo­to­jams skir­tas Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro gy­vo gar­so gru­pės „Sep­tem band“ (va­do­vas Mo­des­tas Juk­na) kon­cer­tas.

Edi­tos VENC­KU­VIE­NĖS nuo­tr.

Už sva­rų in­dė­lį į Jo­niš­kio ra­jo­no ir ša­lies liau­diš­ko šo­kio kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą, plė­to­ji­mą ir per­spek­ty­vas sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lu ap­do­va­no­tas cho­reog­ra­fas Vi­tol­das Kra­ji­nas.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas