(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Sparduko turnyras Joniškyje

2017 m. balandžio 13 d.

Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lo­je vy­ko tra­di­ci­nis Šiau­lių ap­skri­ties mo­ky­mo įstai­gų spar­du­ko tur­ny­ras Adol­fo Paš­ke­vi­čiaus tau­rei lai­mė­ti.

Tur­ny­re, ku­ris šiais me­tais bu­vo skir­tas Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los 30 me­tų ju­bi­lie­jui, da­ly­va­vo še­šios ko­man­dos iš Kel­mės, Kur­šė­nų ir Jo­niš­kio.

Ju­bi­lie­ji­nį tur­ny­rą po at­kak­lių ko­vų lai­mė­jo Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los I ko­man­da (Eri­kas Ba­daus­kas, Be­nas Bu­zas, Er­nes­tas Ru­dys). Ant­rąją vie­tą iš­ko­vo­jo Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los II ko­man­dos vai­ki­nai (Ar­man­tas Kau­nec­kas, Taut­vy­das Kir­na, Ka­zys Pui­do­kas). Tre­čiąją vie­tą nu­ga­lė­ję kel­miš­kius iš­ko­vo­jo Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los mo­ki­niai (Rei­gar­das Ulkš­ti­nas, Dei­vy­das Gal­di­kas, Er­nes­tas Lau­ri­na­vi­čius, Ar­man­das Za­ka­ras).

Ge­riau­siais tur­ny­ro žai­dė­jais pri­pa­žin­ti: Be­nas Bu­zas ir Taut­vy­das Kir­na iš Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los, Ar­man­das Za­ka­ras iš Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los, Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ko­man­dos at­sto­vas Ed­vi­nas Rač­kaus­kas, Jo­niš­kio jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­los mo­ki­nys Ed­ga­ras Grin­ke­vi­čius ir Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos at­sto­vas Ala­nas Skir­vai­nis.

2002 me­tais bu­vęs Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los mo­ky­to­jas Adol­fas Paš­ke­vi­čius, no­rė­da­mas paį­vai­rin­ti kū­no kul­tū­ros ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­siė­mi­mus, su­gal­vo­jo nau­ją žai­di­mą – spar­du­ką. Tai dvie­jų spor­to ša­kų – te­ni­so ir fut­bo­lo – mi­ši­nys. No­rint pra­dė­ti žais­ti spar­du­ką rei­kia fut­bo­lo ka­muo­lio, aikš­tės, tink­lo ir še­šių žai­dė­jų.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Ro­ko KA­NA­PEC­KO nuo­tr.

Tri­jų pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jai – dvi jo­niš­kie­čių ir kur­šė­niš­kių ko­man­dos kar­tu su spar­du­ko žai­di­mo su­ma­ny­to­ju Adol­fu Paš­ke­vi­čiu­mi (ant­ras iš de­ši­nės).

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />