(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Kraštietis į Maldenius sugrįžo su antra poezijos knyga

2017 m. balandžio 13 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ba­lan­džio 4 die­ną Mal­de­niuo­se (Joniškio r.) pri­sta­ty­ta kraš­tie­čio, bu­vu­sio pe­da­go­go Sta­nis­lo­vo Auk­se­lio, dau­ge­lį me­tų gy­ve­nan­čio kai­my­ni­nia­me Ak­me­nės ra­jo­ne, poe­zi­jos kny­ga „Sku­ban­čių me­tų švent­raš­tis“. Tai – ant­ra­sis jo kū­ry­bos rin­ki­nys ir jau pa­ties pa­reng­tas. Pir­mą­jį prieš pen­ke­rius me­tus be­veik „par­ti­za­niš­kai“ iš­lei­do jo šei­ma ir bi­čiu­liai.

loretar@skrastas.lt

Neuž­mirš­ti kraš­tai

Šluos­ti­kių kai­me, kuriame dar te­bes­to­vi prie ke­lio bal­tas na­me­lis, gi­mu­sį, Slėps­niuo­se ir Mal­de­niuo­se au­gu­sį kraš­tie­tį pa­si­ti­ko kul­tū­ros dar­buo­to­jos Emi­li­jos Kve­da­rie­nės ir va­do­vės Ri­tos Kip­šai­tės va­do­vau­ja­mo mo­te­rų vo­ka­li­nio ko­lek­ty­vo dai­nos apie gim­ti­nę, ža­lius so­dus ir jo­va­rė­lius.

Sta­nis­lo­vas Auk­se­lis džiau­gė­si, kad vie­tos mo­te­rų dar to­kie pat skam­būs bal­sai, kaip ir ka­dai­se, nors daug da­ly­kų pa­si­kei­tę, ypač jo so­dy­bo­je nuo 2008-ųjų, ka­da iš­si­ve­žė su sa­vi­mi ma­mą ir po to bu­vo už­su­kęs tik kar­tą. So­dy­ba jau ki­to­se ran­ko­se.

„Bet šie kraš­tai nė­ra už­mirš­ti“, – su vil­ti­mi kal­bė­jo nau­jos poe­zi­jos kny­gos au­to­rius, pri­min­da­mas, kad net ra­šy­to­jas Ma­rius Ka­ti­liš­kis sa­vo no­ve­lių ro­ma­ne „Užuo­vė­ja“ mi­ni Mal­de­nius, Auk­se­lio pie­vas, per ku­rias jau­ni­mas ei­da­vęs į šo­kius. Gal­būt, anot S. Auk­se­lio, ra­šy­to­jas gre­ti­mo­se apy­lin­kė­se rin­ko­si sau bū­si­mą žmo­ną.

Mal­de­nius, sa­kė kraš­tie­tis, gar­si­na ir dai­li­nin­kė Ire­na Ul­vy­dai­tė, ir li­te­ra­tas, dau­ge­lio kny­gų au­to­rius Jo­nas Iva­naus­kas.

Ra­šė nuo jau­nys­tės

Pats S. Auk­se­lis pa­sa­ko­jo ra­šy­mo „li­ga už­si­krė­tęs“ nuo anks­ty­vos jau­nys­tės. Gal įta­kos tu­rė­jo mo­čiu­tė iš ma­mos pu­sės – tau­to­sa­kos mė­gė­ja, gal bal­sin­ga gi­mi­nė ir dai­nos, skam­bė­da­vu­sios taip, kad už­ges­da­vo na­muo­se ži­ba­li­nė lem­pa.

Dar be­si­mo­ky­da­mas tuo­metė­je Jo­niš­kio 2-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je (da­bar „Sau­lės“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la – aut. pa­st.) 11-oje kla­sė­je jis da­ly­va­vo li­te­ra­tū­ri­nia­me kon­kur­se. Vė­liau, stu­di­juo­da­mas Vil­niaus vals­ty­bi­nia­me pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te (da­bar Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas – aut. pa­st.) lie­tu­vių fi­lo­lo­gi­ją lan­kė aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je vei­ku­sį li­te­ra­tų bū­re­lį. Ta­da jau li­te­ra­tū­ri­niuo­se va­ka­ruo­se te­ko pa­žin­ti gar­sius poe­tus: Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių, Si­gi­tą Ge­dą, Mar­ce­li­jų Mar­ti­nai­tį, Jo­ną Striel­kū­ną ir ki­tus.

Ar­ti­mie­ji pa­ren­gė pir­mą kny­ge­lę

Dau­ge­lį me­tų lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ju dir­bęs, sa­vo ei­les ra­šęs, ren­gi­niuo­se, skai­ty­muo­se da­ly­va­vęs kū­rė­jas ne­ži­nia ka­da bū­tų iš­ties ry­žę­sis leis­ti kny­gą, jei ne šei­ma, ar­ti­mi bi­čiu­liai, ku­rie 60-me­čio pro­ga jam iš­krė­tė ma­lo­nų po­kštą: iš kom­piu­te­rio iš­rin­ko da­lį ei­lė­raš­čių, pa­tys su­si­ta­rė su lei­dyk­la ir „par­ti­za­niš­kai“ 2012-ai­siais iš­lei­do pir­mą poe­zi­jos rin­ki­nė­lį „Būk pa­lai­min­tas“, ku­rį S. Auk­se­lis pa­ts va­di­na su­ve­ny­ri­niu.

„Pas­kui jau pa­ts gal­vo­jau, kad reik­tų di­des­nės apim­ties kny­gą iš­leis­ti. De­vy­nis mė­ne­sius de­ri­nau, ruo­šiau, su­si­ta­riau su lei­dyk­la Ute­no­je. Daug kas klau­sia, ko­dėl taip su­dė­tin­gai pa­va­di­nau „Sku­ban­čių me­tų švent­raš­tis“? Juk kiek­vie­na die­na – kaip šven­tas įra­šas. Jų daug, su keis­tom, įdo­miom aki­mir­kom“, – pa­sa­ko­jo kraš­tie­tis au­to­rius.

S. Auk­se­lis at­vi­ra­vo tu­rin­tis ei­lė­raš­čių ir dar vie­nai kny­ge­lei, pa­sva­jo­jan­tis apie pro­zos rin­ki­nį.

Dvi „neišb­ren­da­mos“ pro­fe­si­jos

„Juo­kau­ja­ma, kad yra dvi pro­fe­si­jos, iš ku­rių sun­ku „iš­bris­ti“. Tai – al­ko­ho­li­ko ir me­ni­nin­ko. Jei įklim­pai, ei­si, kol nu­vir­si“, – juo­ka­vo li­te­ra­tas.

S. Auk­se­lio kū­ry­bo­je daug ap­mąs­ty­mų apie sku­ban­tį lai­ką, pri­si­mi­ni­mų apie tė­viš­kę, gam­tą: „Pri­no­ko obuo­liai. Ir sprogs greit kaip granatos/ Sup­lė­šy­da­mi va­ka­ri­nę ty­lą./ Ten, tė­viš­kė, – gir­džiu – jau mė­nuo ky­la,/ Ir ma­no ta­kas jau iš to­lo ma­tos...“

2015 me­tais li­te­ra­tas ta­po aš­tun­tuo­ju Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­te­ra­tū­ri­nės Sta­sės Niū­nia­vai­tės pre­mi­jos lau­rea­tu.

Au­to­rės nuo­tr.

Bu­vu­si bib­lio­te­ki­nin­kė Joa­na Sto­ny­tė kny­gos au­to­riui Sta­nis­lo­vui Auk­se­liui, su ku­riuo iš­siaiš­ki­no esą gi­mi­nai­čiai, do­va­no­jo nu­brai­žy­tą gi­mi­nės me­dį.

Sta­nis­lo­vas Auk­se­lis 2015 me­tais ta­po Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tu.

„Sku­ban­čių me­tų švent­raš­tis“ – ant­ra Sta­nis­lo­vo Auk­se­lio poe­zi­jos kny­ga.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />