(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Darželio auklėtiniai koncertavo Latvijoje

2017 m. balandžio 19 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Jo­niš­kio vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ auk­lė­ti­niai kon­cer­ta­vo Au­cė­je (Lat­vi­ja).

Bū­rys „Vy­tu­rė­lio“ ug­dy­ti­nių ir pe­da­go­gų pir­miau­sia ap­si­lan­kė vai­kų dar­že­ly­je „Pi­la­dzi­tis“, kur mo­kė­si pa­si­svei­kin­ti, pa­dė­ko­ti lat­viš­kai, o nau­jus drau­gus mo­kė lie­tu­viš­kų žo­džių.

Ša­lia dar­že­lio esan­čiuo­se Au­cės kul­tū­ros na­muo­se jo­niš­kie­čiai pa­ro­dė kon­cer­tą su dai­no­mis, šo­kiais, gim­nas­ti­kos pro­gra­ma. Kon­cer­to pa­si­žiū­rė­ti su­si­rin­ko vy­res­nie­ji vai­kai su auk­lė­to­jo­mis iš vi­sų Au­cės dar­že­lių. Po pa­si­ro­dy­mo „Vy­tu­rė­lio“ auk­lė­ti­niai pa­do­va­no­jo sa­vo drau­gams lat­viams pa­čių su­kur­tą pa­veiks­lą.

Nuo 2013 me­tų ru­dens Jo­niš­kio vai­kų dar­že­lis „Vy­tu­rė­lis“ drau­gau­ja su Lat­vi­jos Au­cės sa­vi­val­dy­bės vai­kų dar­že­liu „Pi­la­dzi­tis“, o 2014 me­tų ru­de­nį bu­vo pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2014 me­tais taip pat pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Au­cės kraš­to sa­vi­val­dy­be.

Dar­že­liai da­li­ja­si ge­rą­ja dar­bo pa­tir­ti­mi, pa­sie­ki­mais, džiu­gi­na vie­ni ki­tus ren­gi­niais. 2016 me­tų pa­va­sa­rį sve­čiai iš Lat­vi­jos kon­cer­ta­vo „Vy­tu­rė­ly­je“.

2018 me­tais Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja švęs sa­vo vals­ty­bių šimt­me­čius. Vai­kų dar­že­liai „Vy­tu­rė­lis“ ir „Pi­la­dzi­tis“ jau pla­nuo­ja bend­rą ren­gi­nį, skir­tą šioms svar­bioms da­toms pa­mi­nė­ti.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dar­že­lio nuo­tr.

Vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ vai­kai ir pe­da­go­gės – su bi­čiu­liais Lat­vi­jo­je.

„Vy­tu­rė­lio“ dar­že­lio vai­kai Lat­vi­jo­je pa­ro­dė kon­cer­tą su dai­nom­si, šo­kiais ir gim­nas­ti­kos pro­gra­ma. JNFO_­Vy­tu­re­lis_­so­ka

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />