(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Lenkams patiko joniškiečių muzika ir juoda duona

2017 m. balandžio 11 d.

Ko­ni­ne (Len­ki­jos Res­pub­li­ka) ke­tu­rias die­nas vie­šė­jo ir kon­cer­ta­vo Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la.

Pir­mą­jį kon­cer­tą jo­niš­kie­čiai su­ren­gė Krams­ko mies­te­ly­je, kur vy­ko ve­ly­ki­nė mu­gė ir mais­to pa­tie­ka­lų de­gus­ta­ci­ja. Taip pat pa­si­ro­dė ko­lek­ty­vų iš kai­my­ni­nės Ak­me­nės ra­jo­no ir at­sto­vų iš Če­ki­jos. Ju­bi­lie­ji­nę šven­tės die­ną Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los ka­pe­la, va­do­vau­ja­ma Edi­tos Ru­die­nės, pa­si­ro­dė pa­čia­me Ko­ni­ne kar­tu su ki­tais su Ko­ni­no mies­to sa­vi­val­dy­be bend­ra­dar­biau­jan­čių ša­lių ko­lek­ty­vais ir at­li­kė­jais.

Kol sce­no­je šo­ko, dai­na­vo tau­ti­nės mu­zi­kos ko­lek­ty­vai, lau­ke ir sa­lė­je šur­mu­lia­vo ve­ly­ki­nė ama­ti­nin­kų, liau­dies meist­rų mu­gė, ku­rio­je di­džiau­sio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė iš Jo­niš­kio at­vež­ta juo­da tra­di­ci­nė duo­na. Vie­ti­niai mies­to gy­ven­to­jai ri­kia­vo­si ei­lė­je, kad ga­lė­tų pa­ra­gau­ti to­kios duo­nos, ku­rios Len­ki­jos rin­ko­je nė­ra.

Dė­ko­da­mas už pui­kų pa­si­ro­dy­mą, Ko­ni­no mies­to pre­zi­den­tas Jo­ze­fas No­vic­kis ka­pe­los va­do­vei Edi­tai Ru­die­nei įtei­kė rep­re­zen­ta­ci­nį su­ve­ny­rą su šven­tės sim­bo­li­ka. Me­no mo­kyk­los ka­pe­lai už pro­fe­sio­na­lų pa­si­ro­dy­mą taip pat bu­vo įteik­tos Ru­si­jos, Mol­do­vos, Bul­ga­ri­jos at­sto­vų do­va­nos.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė drau­giš­kus ry­šius su Ko­ni­nu už­mez­gė 2006 me­tais, o 2009 me­tais pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą.

Rai­mon­do VA­SI­LIAUS­KO nuo­tr.

Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la kon­cer­ta­vo Ko­ni­ne.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas