(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. balandžio 21 d.

AB Lie­tu­vos pa­što va­do­vai pri­sta­tė mo­bi­lių­jų laiš­ki­nin­kų veik­los mo­de­lį

Ba­lan­džio 19 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kę­si AB Lie­tu­vos pa­što va­do­vai kar­tu su me­ru Sau­liu­mi Ge­giec­ku ver­ti­no ga­li­my­bes Pak­ruo­jo ra­jo­ne iš­plės­ti pa­što pa­slau­gų priei­na­mu­mą, kad ir ato­kiau kai­me gy­ve­nan­tys žmo­nes ga­lė­tų pa­to­giai ir grei­tai pa­si­nau­do­ti pa­što pa­slau­go­mis. Di­des­nį pa­što pa­slau­gų kai­me priei­na­mu­mą nu­ma­to nau­ja­sis mo­bi­lių­jų laiš­ki­nin­kų veik­los mo­de­lis. Jį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vui pri­sta­tė AB Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Li­na Min­de­rie­nė, Tink­lo di­rek­to­rė In­ga Dun­du­lie­nė, Šiau­lių re­gio­no va­do­vas Vai­das Rut­kaus­kas bei Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vė Ra­sa Kruo­pai­tė-La­lie­nė. Jau da­bar apie 70 pro­c. pa­što pa­slau­gų yra tei­kia­mos gy­ven­to­jų na­muo­se, o įdie­gus nau­ją­jį mo­bi­lių­jų kai­mo laiš­ki­nin­kų veik­los mo­de­lį, į na­mus at­vyks­tan­tis laiš­ki­nin­kas bus ap­rū­pin­tas rei­kia­ma dar­bo įran­ga, kad ga­lė­tų su­teik­ti ir ki­tas pa­slau­gas, ku­rios da­bar yra tei­kia­mos tik pa­šte.

Ap­tar­tas pa­si­ren­gi­mas folk­lo­ro šven­tei „Žiem­ga­la 2017“

Ba­lan­džio 19 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no folk­lo­ro an­samb­lių va­do­vai su­si­ti­ko su et­no­mu­zi­ko­lo­ge Dia­na Mar­ti­nai­tie­ne ap­tar­ti folk­lo­ro šven­tės „Žiem­ga­la 2017“ or­ga­ni­za­vi­mo.

Šie­met folk­lo­ro šven­tė vyks ne bir­že­lio mė­ne­sį, kaip įpras­ta, o rugp­jū­čio 25 d. – prieš Pak­ruo­jo šven­tę. Folk­lo­ro šven­tės te­ma: „Oi, ru­ge­li, žiem­ken­tė­li...“ Pro­jek­tą „Folk­lo­ro šven­tė „Žiem­ga­la 2017“ re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

Ko­lek­ty­vų ap­žiū­rą pla­nuo­ja­ma or­ga­ni­zuo­ti pir­mą­ją bir­že­lio sa­vai­tę.

Pa­si­ta­ri­mo da­ly­vius Lin­ku­vos KC et­nog­ra­fė Ae­li­ta Ga­ra­le­vi­čie­nė pa­kvie­tė į folk­lo­ro ir ama­tų šven­tę „Aukš­tas dan­gus“, ku­ri vyks ge­gu­žės 13 d. 13 val. kom­po­zi­to­riaus J. Pa­kal­nio tė­viš­kė­je Ve­sel­kiš­kių kai­me.

Po­sė­džia­vo ko­mi­te­tai

Šią sa­vai­tę vy­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiai. Ba­lan­džio 19 d. dar­bot­var­kės klau­si­mus svars­tė Vie­ti­nio ūkio, kai­mo ir ap­lin­kos ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Pe­ke­lis) bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ind­riu­lis). Ba­lan­džio 20 d. po­sė­džia­vo Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Ja­ce­vi­čius) bei Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Po­vi­las Kar­ve­lis). Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis vyks 2017 m. ba­lan­džio 27 d. 14 val., dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tas 71 klau­si­mo svars­ty­mas.

Ver­ti­na­ma kan­di­da­tų J. Paukš­te­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jai gau­ti kū­ry­ba

Tę­siant tra­di­ci­jas, 2017 m. tu­rė­tų bū­ti įteik­ta ra­šy­to­jo J. Paukš­te­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­ja. Kū­ri­nius pre­mi­jai skir­ti ga­li siū­ly­ti kū­ry­bi­nės bei vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gos bei skai­ty­to­jai (pa­siū­ly­mų lauk­ta iki ko­vo mėn. pa­bai­gos). Pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mą at­lie­ka ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Pak­ruo­jo ra­jo­no siū­lo­mų spaus­din­ti lei­di­nių įver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja (pir­mi­nin­kė – Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė). Šiuo me­tu ko­mi­si­ja jau dir­ba – ver­ti­na Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pa­siū­ly­tų kan­di­da­tų kū­ry­bą. Ko­mi­si­jos siū­ly­mą skir­ti ra­šy­to­jo J.Paukš­te­lio li­te­ra­tū­ri­nę pre­mi­ją tu­ri pa­tvir­tin­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba

Bus įgy­ven­di­na­ma pro­gra­ma „Pa­ra­ma as­bes­ti­nių sto­gų dan­gos kei­ti­mui“

Net­ru­kus pra­si­dės pro­gra­mos „Pa­ra­ma as­bes­ti­nių sto­gų dan­gos kei­ti­mui“ vyk­dy­mas. Atk­rei­pia­me dė­me­sį, kad anks­čiau skelb­tas pa­raiš­kų rin­ki­mo lai­kas kei­tė­si! Pa­raiš­kos bus ren­ka­mos ge­gu­žės 2 – 31 d. Pla­nuo­ja­ma, kad Šiau­lių pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai kon­sul­tuos suin­te­re­suo­tus gy­ven­to­jus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ge­gu­žės 22 ir 29 die­no­mis.

Vyks tal­ka-ak­ci­ja „Da­rom“

Šie­met, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, vi­so­je Lie­tu­vo­je vėl or­ga­ni­zuo­ja­ma vi­suo­ti­nė šva­ri­ni­mo­si tal­ka – ak­ci­ja „Da­rom“. Vi­suo­ti­nė tal­ka-ak­ci­ja vyks ba­lan­džio 22 d. (šeš­ta­die­nį). Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­tų, kur vyks DA­ROM tal­ka, ir kon­tak­ti­nių as­me­nų są­ra­šą ra­si­te www.pa­kruo­jis.lt.

Pri­me­na­me, kad 2017 m. pa­skelb­ti Pi­lia­kal­nių me­tais. Pa­si­tik­da­mi 2018-uo­sius, Vals­ty­bės šimt­me­čio me­tus, „Tau­tiš­ką gies­mę“ 2017 m. lie­pos 6-ąją 21 val. gie­do­si­me ant 100 svar­biau­sių ša­lies pi­lia­kal­nių. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė siū­lo su­si­bur­ti Tau­tiš­kos gies­mės gie­do­ti prie Pe­le­niš­kių pi­li­kal­nio. Vie­nas iš Pi­lia­kal­nių me­tų mi­nė­ji­mo tiks­lų – pa­si­rū­pin­ti šiuo uni­ka­liu mū­sų ša­lies pa­vel­du, to­dėl svar­biau­sias mū­sų sa­vi­val­dy­bės pi­lia­kal­nis įtrauk­tas į ak­ci­jos „Da­rom“ tvar­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šą.

Kvie­čia­me į dis­ku­si­ją ak­tua­liais at­lie­kų tvar­ky­mo klau­si­mais

Ba­lan­džio 25 d. (ant­ra­die­nį) 17.15 val. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je sa­lė­je vyks su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja ak­tua­liais at­lie­kų tvar­ky­mo klau­si­mais.

Dis­ku­si­jo­je ap­tar­si­me at­lie­kų tvar­ky­mo si­tua­ci­ją ir ga­li­my­bes už­da­rius at­lie­kų priė­mi­mo punk­tus, dis­ku­tuo­si­me apie vei­kian­čių at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų ir aikš­te­lių dar­bo lai­ką. Kar­tu ban­dy­si­me ras­ti at­sa­ky­mus į rū­pi­mus klau­si­mus

„Svars­tant at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo klau­si­mus, vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­pras­tai gir­di­me są­vo­kas „val­džia“ (o ne „var­to­to­jas“), „vals­ty­bė“ (o ne „vi­suo­me­nė“), o pa­ts at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo pro­ce­sas daž­niau trak­tuo­ja­mas kaip kaž­kie­no su­gal­vo­ta „prie­vo­lė“ ( jo­kiu bū­du ne „pa­rei­ga“ ar „at­sa­ko­my­bė“). To­dėl ir kvie­čia­me pa­dis­ku­tuo­ti, koks mū­sų vi­sų, kaip pi­lie­čių, vaid­muo šio­je su­dė­tin­go­je sis­te­mo­je, kur svar­biau­sias tiks­las – kad vi­si gy­ven­tu­me šva­riau, sau­giau, eko­lo­giš­kiau“,– pa­si­kal­bė­ti vi­suo­me­nę ra­gi­na Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­vaus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, at­sa­kin­gi spe­cia­lis­tai

Pra­dė­ti at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų už­da­ry­mo dar­bai

Pri­me­na­me, kad su­tei­kus gy­ven­to­jams in­di­vi­dua­lias at­lie­kų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo prie­mo­nes, Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­dė­ti Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo, ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jų at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų už­da­ry­mo dar­bai bei nai­ki­na­mos Pak­ruo­jo ra­jo­no kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės.

Di­de­lių ga­ba­ri­tų, bui­ti­nio re­mon­to, me­die­nos, teks­ti­lės, elekt­ro­ni­kos, pa­vo­jin­gas at­lie­kas bei ant­ri­nes ža­lia­vas gy­ven­to­jai pri­va­lo vež­ti į Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­tą, esan­tį Kuo­siš­kių kai­me, ar­ba į Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę, esan­čią Alek­nai­čių kai­me, Ly­gu­mų se­niū­ni­jo­je.

Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė dir­ba antradienį–penktadienį 9.00 – 18.00 val.; šeš­ta­die­nį 9.00 – 17.00 val. Pie­tų per­trau­ka: 13.00 – 13.45 val.

Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­tas (Kuo­siš­kių k.) dir­ba ant­ra­die­nį – penk­ta­die­nį 9.00 – 18.00 val.; šeš­ta­die­nį 9.00 – 17.00 val. Pie­tų per­trau­ka: 13.00 – 13.45 val.

Už­da­ry­tuo­se at­lie­kų priė­mi­mo punk­tuo­se ir pa­nai­kin­to­se kon­tei­ne­rių aikš­te­lių vie­to­se at­lie­kas ša­lin­ti drau­džia­ma.

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas