(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. balandžio 21 d.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Penk­ta­die­nį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me ant­ra­ja­me Lie­tu­vos kro­so eta­pe ra­jo­no leng­vaat­le­čiai ša­lies ra­jo­nų ko­man­di­nė­je įskai­to­je užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą iš 12 da­ly­va­vu­sių ko­man­dų.

Jau­nu­čių gru­pė­je į pri­zi­nin­kų aš­tun­tu­ką pa­te­ko Ro­mual­das Mi­liaus­kas, pel­nęs ant­rą­ją vie­tą, ir Vi­ka Vai­te­kū­nai­tė (8 vie­ta).

Jau­nių gru­pė­je į pri­zi­nin­kų še­še­tu­ką pa­te­ko Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius su tre­čią­ja lai­mė­ta vie­ta ir To­mas Jan­kaus­kis. Pas­ta­ra­jam leng­vaat­le­čiui ati­te­ko ket­vir­to­ji vie­ta.

Jau­ni­mo gru­pė­je taip pat ap­do­va­no­ti pir­mi še­ši spor­ti­nin­kai. Čia tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ra­mu­nė Kly­bai­tė, o Ros­val­das Po­vi­lio­nis – ket­vir­tą­ją vie­tą.

Po dvie­jų Lie­tu­vos kro­so eta­pų bend­ro­se am­žiaus gru­pė­se Ra­mu­nė Kly­bai­tė uži­ma ant­rą­ją, o Ro­mual­das Mi­liaus­kas tre­čią­ją vie­tas.

SVARS­ČIŲ KIL­NO­JI­MAS. Spor­to klu­bų „Jė­ga“ ir „Ura­nas“ svars­čių kil­no­to­jai iš Jo­na­vo­je vy­ku­sio Lie­tu­vos svars­čių dvi­ko­vės čem­pio­na­to ne tik par­si­ve­žė me­da­lių, bet ir pa­ge­ri­no Lie­tu­vos re­kor­dus.

Ar­tū­ras Bal­nio­nis iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį ir pa­ge­ri­no ša­lies re­kor­dą, iš­kė­lęs 132 kar­tus 32 ki­log­ra­mus sve­rian­čius svars­čius.

Auk­su pa­si­puo­šė ir Ores­ta Vai­ce­kaus­kai­tė. Mer­gi­na taip pat pa­ge­ri­no Lie­tu­vos re­kor­dą: 16 ki­log­ra­mų svars­tį iš­ro­vė 175 kar­tus.

Pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo ir Man­tas Vir­bic­kas bei Žyd­rū­nė Nak­čiū­nai­tė.

Auk­so me­da­liais džiau­gė­si ve­te­ra­nai Va­le­ri­jus Dol­go­vas bei Bro­nius Stan­ke­vi­čius. Be me­da­lių ne­li­ko ir Dai­nius Gird­vi­lis bei Ze­no­nas Mak­si­ma­vi­čius.

ŠACH­MA­TAI. Šeš­ta­die­nį Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los At­vi­ra­me jau­ni­mo cent­re su­reng­to ve­ly­ki­nio šach­ma­tų tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­po vie­nuo­lik­me­tis šiau­lie­tis Vi­tas Ba­ra­naus­kas.

Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko pa­kruo­jie­čiui Ged­vi­dui Ski­kui.

Tre­čias bu­vo Vla­di­mi­ras Aver­ja­no­vas iš No­rei­ko­nių.

FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) ly­go­je de­biu­tuo­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį na­muo­se žai­dė čem­pio­na­to ati­da­ry­mo var­žy­bas ir Tau­ra­gės „Tau­rą“ įvei­kė re­zul­ta­tu 3:0.

Vi­sų tri­jų įvar­čių au­to­rius – Do­na­tas Stroc­kis.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ar­tū­ro MA­CE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me ant­ra­ja­me Lie­tu­vos kro­so eta­pe pa­kruo­jie­tis Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Gin­ta­ro MI­SIAUS nuo­tr.

Ve­ly­ki­nio šach­ma­tų tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jas ir pri­zi­nin­kai (iš kai­rės) Ged­vi­das Ski­kas, Vi­tas Ba­ra­naus­kas ir Vla­di­mi­ras Aver­ja­no­vas.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas