(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Vai­kų li­gų sky­rių už­da­ri­nė­ji­mo va­jus ma­žuo­se ra­jo­nuo­se – skau­di rykš­tė ne li­go­ni­nėms, o ser­gan­tiems vai­kams iš ne­pa­si­tu­rin­čių bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. To­kių šei­mų dau­giau­sia kai­muo­se. Ta­čiau te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos va­do­vai tei­gia, kad šie sky­riai ra­jo­nų li­go­ni­nė­se yra nuo­sto­lin­gi, vai­kus ge­riau gy­dy­ti na­muo­se ar­ba vež­ti į Šiau­lius.

pakruojis@skrastas.lt

Li­go­ni­nė­je ir su sveiks­tan­čiu vai­ku

Vai­kų li­gų sky­riu­je su dviem sa­vo ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais mo­te­ris iš Lin­ku­vos se­niū­ni­jos. Ma­ža­sis, ku­riam vie­ne­ri me­tai, ser­ga plau­čių už­de­gi­mu. Vy­res­nis – dve­jų me­tų – čia gy­do­mas dėl bron­chi­to.

Sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Gu­die­nė pri­pa­žįs­ta, kad bron­chi­tu ser­gan­čio vai­ko gy­dy­mas ga­lė­tų bū­ti tę­sia­mas na­muo­se, ta­čiau ga­li­my­bių tam šei­ma ne­tu­ri – nė­ra kam jo na­muo­se pri­žiū­rė­ti. To­dėl vai­kas kol kas pa­lie­ka­mas li­go­ni­nė­je su ma­ma ir ser­gan­čiu sa­vo bro­liu­ku. Tai dar la­biau pa­di­dins vai­kų, šia­me sky­riu­je gu­lin­čių su ne­sun­kio­mis kvė­pa­vi­mo or­ga­nų li­go­mis, sta­tis­ti­ką.

Gy­dy­to­ja ne­sle­pia, kad siun­čiant ma­ža­me­čius gy­dy­ti na­muo­se, ne­re­tai ten­ka ver­tin­ti ga­li­mas grės­mes: ar pa­blo­gė­jus vai­ko svei­ka­tos būk­lei bus kvie­čia­ma grei­to­ji pa­gal­ba, ar ne­kils ser­gan­čio vai­ko svei­ka­tai pa­vo­jų dėl men­kos prie­žiū­ros.

Li­go­ni­nės sta­tis­ti­ka ro­do, kad per­nai Vai­kų li­gų sky­riu­je daž­niau­siai gy­dy­tos su kvė­pa­vi­mo or­ga­nų ar pa­na­šiais su­si­rgi­mais su­si­ju­sios li­gos. Per me­tus fik­suo­ta 679 hos­pi­ta­li­za­ci­jos at­ve­jai. Li­go­nio ste­bė­ji­mo pa­slau­ga, trun­kan­ti nuo 4 iki 24 va­lan­dų, teik­ta 144 kar­tus.

Kai­mo vai­kai su­da­rė dau­giau nei pu­sę vi­sų šia­me sky­riu­je gu­lė­ju­sių li­go­niu­kų.

Li­go­nių ka­sos skai­čiuo­ja ki­taip

„Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos duo­me­ni­mis Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je 2016 me­tais gy­ve­no 3194 vai­kai. Sta­cio­na­ri­nė­se įstai­go­se ( ne tik Pak­ruo­jo – red. pa­st.) pa­kruo­jiš­kiai vai­kai bu­vo gy­do­mi daž­niau­siai iš vi­sų Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ties ra­jo­nų (1124 )– ko­ne dvi­gu­bai daž­niau, ne­gu ak­me­niš­kiai ar jo­niš­kie­čiai, be­veik tri­gu­bai ne­gu ma­žei­kiš­kiai. Pa­gal at­ve­jų skai­čių išei­na, kad net 36 pro­c. vi­sų Pak­ruo­jo vai­kų kas­met gy­do­si li­go­ni­nė­je“, – kons­ta­tuo­ja Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka.

Di­rek­to­rius pa­ste­bi, kad pa­gal at­ski­rus su­si­rgi­mus, pa­kruo­jie­čiai vai­kai dėl vi­ru­si­nių in­fek­ci­jų bei virš­ki­ni­mo li­gų de­šim­ti­mis kar­tų daž­niau gy­dy­ti ra­jo­no li­go­ni­nė­je, ne­gu ki­tų sa­vi­val­dy­bių vai­kai.

„Be jo­kios abe­jo­nės, da­lis vai­kų pa­pras­čiau­siai šio­je li­go­ni­nė­je gau­na so­cia­li­nes pa­slau­gas. Ta­čiau tai ne­ga­li bū­ti ap­mo­ka­ma iš svei­ka­tos drau­di­mo fon­do. Pap­ras­tai to­kiems at­ve­jams yra or­ga­ni­zuo­ja­mos glo­bos lo­vos, ku­rios fi­nan­suo­ja­mos iš sa­vi­val­dy­bės“, – tei­gia di­rek­to­rius.

VŠĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nė su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­be dėl glo­bos lo­vų vai­kams jau ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų su­da­ro su­tar­tis, to­dėl šie vai­kai ne­pa­ten­ka į gy­dy­mų li­go­ni­nė­je skai­čių, už juos mo­ka sa­vi­val­dy­bė.

Už skai­čių – vai­kų svei­ka­ta

Li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vy­gan­tas Su­da­ris sa­ko, jog ra­jo­no gy­dy­to­jų siun­ti­mu ki­to­se ša­lies li­go­ni­nė­se gy­dė­si tik vie­ne­tai vai­kų.

„Ku­rią li­go­ni­nę pa­si­ren­ka šei­mos gy­dy­to­jo siun­čia­mo vai­ko tė­vai, mes kont­ro­liuo­ti ne­ga­li­me. Nes li­go­nis tu­ri tei­sę lais­vai rink­tis gy­dy­mo įstai­gą“, – ar­gu­men­tus, kad per daug vai­kų iš Pak­ruo­jo ra­jo­no iš­ve­ža­ma gy­dy­ti į ki­tas li­go­ni­nes, at­re­mia V.Su­da­ris.

Gy­dy­to­ja L.Gu­die­nė tvir­ti­na, kad li­go­ni­nė­je gy­do­ma dau­giau kai­mo vai­kų dėl to, jog na­muo­se tiems vai­kams ne vi­sa­da už­tik­ri­na­ma ser­gan­čio­jo prie­žiū­ra.

„Gy­dy­to­jai ne­tu­ri ga­li­my­bių ser­gan­čių vai­kų lan­ky­ti na­muo­se, – pri­pa­žįs­ta gy­dy­to­ja L. Gu­die­nė. – Kai ku­rio­se ra­jo­no am­bu­la­to­ri­jo­se, kur šei­mos gy­dy­to­jai at­va­žiuo­ja kar­tą ar du per sa­vai­tę, ser­gan­tį nuo­ša­laus kai­mo vai­ką pa­lik­ti sa­vait­ga­liui na­muo­se yra ri­zi­kin­ga. O jei šei­mos gy­dy­to­jas dar dir­ba po­lik­li­ni­ko­je, kur ir­gi li­go­nių ei­lės? No­rė­da­mas lan­ky­ti sa­vo li­go­nius, ku­rių vie­nas gal Žei­me­ly­je, ki­tas – ki­ta­me ra­jo­no ga­le, gy­dy­to­jas pri­va­lė­tų iš­vyk­ti vi­sai die­nai, pa­lik­ti po­lik­li­ni­ko­je jo lau­kian­čius. To da­ry­ti tie­siog fi­ziš­kai ne­ga­li­me“, – sa­kė gy­dy­to­ja.

L.Gu­die­nė pa­brė­žia, kad jai svar­biau yra vai­kų svei­ka­ta, o ne li­go­nių ka­sų skai­čiuo­ja­mi pi­ni­gai.

„Jei ser­gan­čiam vai­kui neuž­tik­ri­na­mas gy­dy­mas, jei jis ati­duo­da­mas ne­tu­rin­tiems už ką nu­pirk­ti vais­tų tė­vams, ar tai nė­ra smur­tas prieš vai­ką“, – re­to­riš­kai klau­sia V. Su­da­ris.

„Kaip ša­kė­mis per van­de­nį“

Ro­za­li­mo am­bu­la­to­ri­jo­je šei­mos gy­dy­to­ja dir­ban­ti Vir­gi­ni­ja Kaz­laus­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad li­go­nio so­cia­li­nes pro­ble­mas at­skir­ti nuo jo svei­ka­tos ir gy­dy­mo rea­lia­me gy­ve­ni­me yra be­veik neį­ma­no­ma.

„Jei skur­džiai gy­ve­nan­čios šei­mos kai­mo vai­kas ne­gaus jam pa­skir­tų vais­tų, nes tė­vai ne­tu­ri pi­ni­gų jų nu­pirk­ti, ne­tu­ri trans­por­to nu­va­žiuo­ti jų par­si­vež­ti, tai apie ko­kį vai­ko gy­dy­mą to­kio­je šei­mo­je ga­li­ma kal­bė­ti? O skur­džiai gy­ve­nan­čio­se ir ri­zi­kos šei­mo­se dau­giau vai­kų, silp­nes­nė jų imu­ni­nė sis­te­ma, jie daž­niau ir ser­ga“, – il­ga­me­tės pra­kti­kos pa­ste­bė­ji­mais da­li­ja­si gy­dy­to­ja.

„Ga­li­ma geo­met­ri­ne pro­gre­si­ja di­din­ti se­niū­ni­jo­se so­cia­li­nių dar­buo­to­jų skai­čių, bet, jei jie ne­tu­ri kuo va­ži­nė­ti į ri­zi­kos šei­mas, pa­dė­ti skurs­tan­čių šei­mų vai­kams, tai vi­si mi­nist­rų raš­tai ir įsa­ky­mai – kaip ša­kė­mis per van­de­nį“, – sa­kė gy­dy­to­ja.

Au­to­rės nuo­tr.

Vai­kų li­gų sky­riu­je mo­te­ris iš kai­mo su dviem ser­gan­čiais vai­kas. Vy­res­ny­sis ga­lė­tų bū­ti gy­do­mas na­muo­se, bet ten nė­ra kam jo pri­žiū­rė­ti.

Pak­ruo­jo li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vy­gan­tas Su­da­ris ma­no, kad vai­ko siun­ti­mas gy­dy­tis na­muo­se, ži­nant, kad tė­vai ne­tu­ri pi­ni­gų nu­pirk­ti jam vais­tų, pri­lygs­ta smur­tui prieš ser­gan­tį vai­ką.

Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Gu­die­nė sa­ko, kad Hi­pok­ra­to prie­sai­ka ją įpa­rei­go­ja gy­dy­ti, o ne skai­čiuo­ti li­go­nių ka­sų pi­ni­gus.

Li­go­nių ka­sų sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Pak­ruo­jo ra­jo­ne per daž­nai ir per daug vai­kų gy­do­ma li­go­ni­nė­se.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas