(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Tven­ki­nio dug­nas yra su­dė­tin­gas

2017 m. balandžio 21 d.

Tven­ki­nio dug­nas yra su­dė­tin­gas

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis An­ta­nas Vi­lei­kis, no­rė­da­mas su Žei­me­lio žve­jų klu­bu min­ti­mis pa­si­da­ly­ti apie jų su­ma­ny­mą sa­vo jė­go­mis iš­va­ly­ti tven­ki­nį, prie Žei­me­lio. Apie tai bu­vo ra­šy­ta „Pak­ruo­jo kraš­te“ ko­vo 31 die­ną , pub­li­ka­ci­jo­je „Žve­jai no­ri su­do­min­ti vai­kus“.

A. Vi­lei­kis įsi­ti­ki­nęs, kad vy­rams ga­li ne­pa­vyk­ti sa­vo jė­go­mis iš­va­ly­ti mi­nė­ti tven­ki­nį, nes jo dug­nas esąs su­dė­tin­gas.

„Bu­vo apie 1973-iuo­sius me­tus, kai dirb­da­mas tuo­me­ti­nė­je me­lio­ra­ci­jo­je eks­ka­va­to­ri­nin­ku, ka­siau prie Žei­me­lio žvy­rą. To­je vie­to­je da­bar yra va­di­na­ma­sis Žei­me­lio eže­rė­lis. Ten, kur yra smė­lis, gal ke­tu­rių met­rų gy­ly­je, ka­sant dreg­lai­no kau­šas jo neį­vei­kė – ne­ga­lė­jo pa­sem­ti. Mat van­duo jį yra su­tram­ba­vęs, kaip ak­me­nį. O iš van­dens kau­šu smė­lio ne­pa­sem­si, – sa­vo pa­ty­ri­mu pa­sa­ko­jo bu­vęs tven­ki­nio ka­sė­jas. – Ki­tas rei­ka­las – žvy­ras. Ten kur jo bu­vo, iš­kas­ta la­bai gi­liai. To­dėl tven­ki­nio dug­nas yra ne­ly­gus, kai kur, vi­sai ne­daug pa­ka­sus, bu­vo už­lie­ta van­de­niu. Be to pa­ts tven­ki­nys – la­bai van­de­nin­gas. Į jį van­duo pa­ten­ka ne tik iš ša­lia pra­te­kan­čio Berž­ta­lio, bet ir iš že­mės gel­mių. Iš­ka­sus kiek, tuo­jau dug­nas už­si­pil­dy­da­vo van­de­niu. To­dėl, ma­nau, kad tven­ki­nį iš­va­ly­ti pa­vyk­tų tik iš­pum­pa­vus iš jo van­de­nį, o tai at­siei­tų la­bai di­de­lius pi­ni­gus, ir sa­vo jė­go­mis vy­rams tai pa­da­ry­ti var­gu ar pa­vyk­tų,"– min­ti­mis da­li­ja­si A. Vai­nei­kis.

Vy­ras į re­dak­ci­ją at­ne­šė nuo­trau­ką, ku­rio­je jis prie eks­ka­va­to­riaus ruo­šian­tis kas­ti žvy­rą prie Žei­me­lio. Čia da­bar ty­vu­liuo­ja žve­jų nu­si­žiū­rė­ta­sis va­ly­ti tven­ki­nys.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.

Pra­de­dant kas­ti žvy­rą prie Žei­me­lio, An­ta­nas Vi­lei­kis nu­si­fo­tog­ra­fa­vo prie eks­ka­va­to­riaus kau­šo.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas