(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

„Cunami“ klube verda veikla

2017 m. balandžio 21 d.

,,Ka­ra­tė – lyg ver­dan­tis van­duo, jei nuo­lat ne­kai­tin­si – atauš“ – taip šį Ry­tų ko­vos me­ną yra api­bū­di­nęs Sho­to­kan sti­liaus įkū­rė­jas Gi­chin Fu­na­kos­hi. Pak­ruo­jie­čių klu­bo „Cu­na­mi“ veik­la ver­da nuo pat me­tų pra­džios.

Iš var­žy­bų – su me­da­liais

Šių me­tų star­tai pra­si­dė­jo sau­sio pa­bai­go­je var­žy­bo­mis Šiau­liuo­se – vy­ko XVII Bal­ti­jos ša­lių WKF ka­ra­tė čem­pio­na­te. Ja­me da­ly­va­vo de­šimt cu­na­mie­čių. Ku­mi­tė rung­ty­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Ne­das Dai­li­dzio­no­kas, o Ro­lan­das Ši­birkš­tis iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Va­sa­rį Rad­vi­liš­ky­je Lie­tu­vos vai­kų ka­ra­tė pir­me­ny­bė­se ,,Ry­tų ko­vo­to­jo tau­rė – 2017“, pa­gal WKF (World Ka­ra­te Fe­de­ra­tion) tai­syk­les sėk­min­giau­siai pa­si­ro­dė Ne­das Dai­li­dzio­no­kas, Ti­tas Stan­kū­nas ir Me­da Stan­kū­nai­tė. Ne­das ir Ti­tas iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius ku­mi­tė rung­ty­je. Me­da pel­nė auk­są ir ka­ta, ir ku­mi­tė rung­ty­se. Ku­mi­tė bron­zos me­da­liu pa­si­puo­šė pir­mą kar­tą ša­lies vai­kų pir­me­ny­bė­se ko­vo­jęs pa­kruo­jie­tis Pi­jus Be­liac­kas.

Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sia­me XXIII Bal­ti­jos ša­lių Sho­to­kan ka­ra­tė čem­pio­na­te ku­mi­tė tre­čią­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Vio­le­ta Mic­ku­tė, Ro­lan­das Ši­birkš­tis ir Ne­das Dai­li­dzio­no­kas. Me­da Stan­kū­nai­tė ta­po vai­kų ku­mi­tė čem­pio­ne, taip pat pel­nė ant­rą­ją vie­tą ka­ta rung­ty­je.

Ko­vo pra­džio­je Pak­ruo­jo spor­to cent­re vy­ko pa­va­sa­ri­nis ,,Cu­na­mi“ klu­bo tur­ny­ras pa­gal WKF (World Ka­ra­te Fe­de­ra­tion) tai­syk­les. Var­žė­si sep­ty­nias­de­šimt įvai­raus am­žiaus ir kva­li­fi­ka­ci­jos ka­ra­tis­tų. Ypač džiu­gu ste­bė­ti, kaip spor­tuo­ti atė­ję pir­mo­kė­liai kas­met da­ro­si vis sa­va­ran­kiš­kes­ni, la­biau sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tys ir at­sa­kin­ges­ni.

Pir­mą­sias vie­tas tur­ny­re (ka­ta ir ku­mi­tė rung­ty­se) iš­ko­vo­jo Do­vi­lė Džu­vai­tė, Vik­to­ri­ja Pran­ci­liaus­kai­tė, Dei­me­na Ado­ma­vi­čiū­tė ir To­mas Žvirb­lis. Ka­ta nu­ga­lė­to­jais ta­po Ro­kas Za­kar­ka, Ti­tas Stan­kū­nas, Dei­vi­das Strei­čiū­nas, Gab­rie­lius Kra­naus­kas, Žy­gi­man­tas Va­re­ko­jis. Vy­rų tar­pe auk­są pel­nė Ne­ri­jus Star­tas. Ku­mi­tė auk­są iš­ko­vo­jo Ro­lan­das Ši­birkš­tis, Ge­das Ka­zė­nas, Ne­das Dai­li­dzio­no­kas, Vai­nius Sta­še­lis, Ma­tas Sa­vic­kas, o vy­rų gru­pė­je – Man­tas Na­ru­tis.

Ba­lan­džio pra­džio­je Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ka­ra­tė klu­bų tur­ny­re ,,Tig­ro tau­rė – 2017“ pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo Vik­to­ri­ja Pran­ci­liaus­kai­tė, Kris­tu­pas Ku­bi­lius ir Do­mi­ny­kas Pran­ci­liaus­kas.

Pa­sie­kė aukš­tes­nio ran­go

Ka­ra­tė – ne vien spor­to var­žy­bos. Ren­gia­mi kur­sai, se­mi­na­rai mo­ki­niams ir tre­ne­riams. Vai­kai jau lau­kia va­sa­ros sto­vyk­los, o vy­res­nie­ji ruo­šia­si tra­di­ci­niam žy­giui ,,Šiau­rės Kla­nas – 15“.

Ko­vą Pak­ruo­jy­je vy­ko LKA Sho­to­kan ka­ra­tė se­mi­na­ras, ku­rį ve­dė 7 Dan mo­ky­to­jai Vid­man­tas But­no­rius ir Val­de­ma­ras Koz­lo­vas. Aš­tuo­nias­de­šimt spor­ti­nin­kų iš įvai­rių Lie­tu­vos klu­bų, ke­lian­čių kva­li­fi­ka­ci­ją ir sie­kian­čių juo­do dir­žo, bu­vo su­pa­žin­din­ti su eg­za­mi­nų pro­gra­mos stan­dar­tais, svar­biau­siais Sho­to­kan sti­liaus ak­cen­tais.

Ko­vo pa­bai­go­je Vroc­la­ve (Len­ki­ja) vy­ko tarp­tau­ti­nis pra­kti­nis – mo­ko­ma­sis Fu­na­kos­hi Sho­to­kan ka­ra­tė aso­cia­ci­jos se­mi­na­ras. Ja­me da­ly­va­vo aš­tuo­nio­li­ka cu­na­mie­čių. De­vy­ni ,,Cu­na­mi“ na­riai lai­kė ates­ta­ci­ją aukš­tes­niam ran­gui. Juo­di dir­žai ir 1 Dan tarp­tau­ti­nio meist­riš­ku­mo laips­niai su­teik­ti cu­na­mie­čiams: Sau­liui Rad­čen­kai iš Ra­sei­nių, bir­žiš­kiui Man­tui Na­ru­čiui, pa­kruo­jie­čiams Ne­ri­jui Star­tui, Ag­nei My­ko­lai­ty­tei ir Gre­tai Ado­ma­vi­čiū­tei. 2 Dan su­teik­tas pa­sva­lie­tei ,,Cu­na­mi“ inst­ruk­to­rei Vio­le­tai Mic­ku­tei. Inst­ruk­to­riams pa­sva­lie­čiui Rim­vy­dui Šul­niui ir pa­kruo­jie­tei Gre­tai Kom­paus­kai­tei su­teik­tas 3 Dan ir sen­sei (ka­ra­tė mo­ky­to­jas) sta­tu­sas. ,,Cu­na­mi“ klu­bo vi­cep­re­zi­den­tei sen­sei Dia­nai Koz­lo­vie­nei su­teik­tas 5 Dan ka­ra­tė mo­ky­to­jos laips­nis.

Val­de­ma­ras KOZ­LO­VAS

„Cu­na­mi“ klu­bo ar­chy­vo nuo­trau­kos

Dia­na Koz­lo­vie­nė (de­ši­nė­je) – ko­vo­je dėl 5 Dan laips­nio.

Ne­das Dai­li­dzio­no­kas šie­met jau iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius.

Se­mi­na­ras Vroc­la­ve cu­na­mie­čiams bu­vo sėk­min­gas.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas