(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. balandžio 21 d.

Žvyr­ke­lių liks ma­žiau

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia, jog šie­met ša­ly­je bus išas­fal­tuo­ta 600 ki­lo­met­rų žvyr­ke­lių. Kiek pla­nuo­ja­ma as­fal­tuo­ti žvyr­ke­lių Pak­ruo­jo ra­jo­ne, kol kas ne­pra­ne­ša­ma. Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė in­for­ma­vo, jog iki ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džio ba­lan­džio 27-ąją ti­ki­ma­si ži­no­ti ir ra­jo­nui ten­kan­čią da­lį.

Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) fi­nan­sa­vi­mo lė­šų nau­do­ji­mo 2017 me­tų są­ma­to­je as­fal­ta­vi­mo dar­bams skir­ta di­džiau­sia iki šiol pi­ni­gų su­ma – per 83 mln. 266 tūkst. eu­rų.

Kei­čia­si „Dar­pi­los“ sa­­vi­­nin­­kai

UAB „Dar­pi­la“ sa­vi­nin­kams pra­šant, sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­nai­kin­tas li­cen­ci­jų maž­me­ni­nei pre­ky­bai al­ko­ho­liu, ta­ba­ku bei naf­tos pro­duk­tais ga­lio­ji­mas. Įmo­nė, įsi­gi­ju­si de­ga­li­nę šiai veik­lai, li­cen­ci­jas tu­ri.

Pak­ruo­jo tur­gus ple­čia­si

UAB „Tur­gus“ pra­šy­mu, sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja vals­ty­bi­nės že­mės skly­po, esan­čio Vil­niaus gat­vė­je prie tur­ga­vie­tės, for­ma­vi­mo ir per­tvar­ky­mo pro­jek­tą. Šio pro­jek­to tiks­las – su­for­muo­ti ki­tos pa­skir­ties skly­pą ir nu­sta­ty­ti nau­do­ji­mo bū­dą.

Ne­de­gin­ti žo­lės ra­gi­na ir ku­ni­gai

Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Da­rius Mo­te­kai­tis ir prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vy­riau­sia­sis ins­pek­to­rius Pet­ras Ma­li­šaus­kas su­si­ti­ko su Pak­ruo­jo de­ka­nu Re­mi­gi­ju­mi Če­ka­vi­čiu­mi ir ra­jo­no pa­ra­pi­jo­se dir­ban­čiais ku­ni­gais. Ug­nia­ge­siai pra­šė ga­ny­to­jų, pa­ra­gin­ti pa­ra­pi­juo­čius ne­de­gin­ti žo­lės. Ku­ni­gams bu­vo iš­da­ly­tos at­min­ti­nės apie pie­vų gais­rų gam­tai da­ro­mą ža­lą, jos iš­ka­bin­tos baž­ny­čio­se. Į žo­lės de­gi­ni­mo pre­ven­ci­ją ku­ni­gai įsi­jun­gia jau ne pir­mus me­tus.

Gė­ly­no švies­tu­vai re­mon­tuo­ja­mi

Ne­se­niai re­mon­tuo­ti iš­vež­ti vi­si švies­tu­vai iš gė­ly­no prie Pak­ruo­jo Kruo­jos ir P. Ma­šio­to gat­vių san­kry­žos. Jie pa­sku­ti­niu lai­ku ne­be­vei­kė, du su­dau­žė van­da­lai. At­kur­ti gė­ly­no švies­tu­vus se­niū­ni­jai ga­li kai­nuo­ti apie pu­sant­ro šim­to eu­rų. Jie bus įreng­ti iš se­niū­ni­jai ski­ria­mų lė­šų ža­lių­jų plo­tų prie­žiū­rai. Tam šie­met iš biu­dže­to skir­ta 13,8 tūks­tan­čio eu­rų.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas