(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Rideno tikrus ir medinius margučius

2017 m. balandžio 21 d.

Sek­ma­die­nio ry­tą po ve­ly­ki­nių Mi­šių Pak­ruo­jo baž­ny­čio­je, di­de­li ir ma­ži bu­ria­vo­si prie di­džiau­sių ra­jo­ne mar­gu­čių. Nep­rik­lau­so­my­bės skve­re iš­ban­dy­ti mar­gu­čius ma­si­no me­džio dro­žė­jų Eu­ge­ni­jaus Rim­džiaus ir Pran­ciš­kaus Mie­žio iš­skap­tuo­tas įspū­din­gas lo­ve­lis.

Ne­tu­rė­ju­siems mar­gu­čių, ar at­si­neš­tų­jų pa­gai­lė­ju­siems me­džio dro­žė­jai bu­vo pa­ga­mi­nę ryš­kias­pal­vių me­di­nių.

Kol vai­kai ri­de­no mar­gu­čius ar pra­mo­ga­vo pūs­da­mi mui­lo bur­bu­lus, suau­gu­sie­ji svei­ki­no vie­ni ki­tus su Ve­ly­ko­mis. Se­niau ne­si­ma­čiu­sie­ji da­li­jo­si nau­jie­no­mis, do­va­no­jo vie­ni ki­tiems at­si­neš­tus mar­gu­čius. Liau­diš­kos mu­zi­kos mė­gė­jai klau­sė­si Pak­ruo­jo neį­ga­lių­jų ka­pe­los „Kviet­ke­lis“ (va­do­vė Ra­mu­nė Pet­rai­tie­nė) kon­cer­to.

Pak­ruo­jie­čiams at­rak­ci­ja ta­po ir as­me­nu­kių fo­tog­ra­fa­vi­mas prie ve­ly­ki­nių de­ko­ra­ci­jų šven­to­riu­je bei skve­re. Ri­den­ti mar­gu­čių čia vai­kai rin­ko­si ir ant­rą­ją Ve­ly­kų die­ną.

Tau­to­dai­li­nin­kų ini­cia­ty­va Ve­ly­kų ry­tą rink­tis skve­re švęs­ti pa­kruo­jie­čiai kvie­čia­mi ant­rus me­tus. Šie­met kur­ti šven­tiš­ką nuo­tai­ką, puo­šiant vie­šą­sias erd­ves, suau­gu­siems pa­dė­jo ir vai­kai. Jau­nų­jų pa­kruo­jie­čių ve­ly­ki­nes de­ko­ra­ci­jas į kom­po­zi­ci­jas su­dė­lio­jo pe­da­go­gai.

Akį trau­kė di­džiu­lė­je pin­ti­nė­je moks­lei­vių ir dar­že­li­nu­kų ran­ko­mis pa­da­ry­ti di­džiu­liai mar­gu­čiai, paukš­čiai, Ve­ly­kų me­dis su mar­gu­čiais ir ve­ly­ki­niais vai­ni­kė­liais, iš šie­no pin­ta viš­ta su viš­čiu­kais. Pas­ta­rą­ją kom­po­zi­ci­ją su­kū­rė Pak­ruo­jo gė­li­nin­kai, ki­tas – Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai ir ne­vals­ty­bi­nio ka­ta­li­kų vai­kų dar­že­lio-lop­še­lio „Vy­tu­rė­lis“ ug­dy­ti­niai.

„Šio su­ma­ny­mo tiks­las – su šven­to­mis Ve­ly­ko­mis pa­svei­kin­ti mies­to bend­ruo­me­nę“, – sa­ko „Že­my­nos“ dai­lės mo­ky­to­ja Jur­gi­ta La­zic­kie­nė. Pe­da­go­gė tei­gia, kad to­kiam su­ma­ny­mui pa­ska­ti­no se­niū­ni­ja.– Ge­rai, kad to pa­pra­šė. Ne­bū­tu­me iš­drį­sę su vai­kais puoš­ti vie­šą­sias erd­ves, nors mo­kyk­los ap­lin­ką šven­tėms vi­sa­da de­ko­ruo­ja­me“.

Mo­ky­to­jos tei­gi­mu, ve­ly­ki­nes de­ko­ra­ci­jas ke­lias sa­vai­tes kū­rė vi­sa mo­kyk­los bend­ruo­me­nė. Neap­siei­ta be tech­no­lo­gi­jos mo­ky­to­jų Onu­tės Mor­kū­nai­tės bei Al­vy­do Ka­ti­liaus pa­gal­bos.

Il­ga­me­tė pe­da­go­gė vi­lia­si, kad pir­ma­sis vai­kų dar­bas ir kū­ry­ba mies­tui su­šil­dė ir pa­ska­ti­no nu­si­šyp­so­ti ne vie­ną suau­gu­sį­jį, o ma­žie­siems kū­rė­jams su­tei­kė džiaugs­mo.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Nau­ją­jį ri­de­ni­mo lo­ve­lį pir­mie­ji iš­mė­gi­no vai­kai.

Mar­gu­čių ri­den­ti rin­ko­si šei­mos.

Ve­ly­kų šven­ti­nę nuo­tai­ką pa­lai­kė ka­pe­la „Kviet­ke­lis“ (de­ši­nė­je – va­do­vė – Ra­mu­nė Pet­raus­kie­nė).

Ja­ni­nos VAN­SAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Šiau­di­nė viš­ta su viš­čiu­kais šven­to­riu­je – Pak­ruo­jo gė­li­nin­kų klu­bo ve­ly­ki­nė do­va­na.

Jur­gi­tos LA­ZIC­KIE­NĖS nuo­tr.

Tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jai Ona Mor­kū­nai­tė ir Al­vy­das Ka­ti­lius vai­kų su­kur­tiems mar­gu­čiams ir paukš­čiams pa­da­rė di­džiu­lę pin­ti­nę.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas