(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. balandžio 14 d.

Ap­tar­ta jau­ni­mo po­li­ti­ka

Ba­lan­džio 7 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Jau­ni­mo po­li­ti­kos plėt­ros ir pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Val­da Kar­nic­kai­tė. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Di­ja­na Sa­mui­ty­tė, Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Ri­ma Juo­za­pa­vi­čie­nė, Pak­ruo­jo ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų „Apsk­ri­ta­sis sta­las“ at­sto­vė Jo­lan­ta Na­li­vei­kie­nė, J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Ni­jo­lė Pu­pi­nie­nė, pro­jek­to „At­rask sa­ve“ vie­tos jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vos koor­di­na­to­rė Sand­ra Mar­ti­nai­tie­nė. Su­si­ti­ki­me dis­ku­tuo­ta apie pro­jek­to „At­rask sa­ve“ įgy­ven­di­ni­mą, sa­va­no­rys­tės mo­de­lio kū­ri­mą, ap­tar­ti klau­si­mai, su­si­ję su jau­ni­mo po­li­ti­kos prio­ri­te­tais, at­vi­rų jau­ni­mo erd­vių veik­la, fi­nan­sa­vi­mu, ga­li­my­bė­mis or­ga­ni­zuo­ti mo­bi­lų dar­bą su jau­ni­mu ra­jo­ne.

Pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to „Eu­ro­pe goes lo­cal“ įgy­ven­di­ni­mo su­tar­tis

Ba­lan­džio 7 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, at­sto­vau­ja­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Eri­kos Ki­žie­nės, ir vie­šo­ji įstai­ga „Jau­ni­mo tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo agen­tū­ra“, at­sto­vau­ja­ma di­rek­to­rės Guo­dos Lo­ma­nai­tės, pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

Pag­rin­di­nis su­tar­ties tiks­las – bend­ra­dar­biau­ti įgy­ven­di­nant pro­jek­to „Eu­ro­pe goes lo­cal“ veik­las Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2017 me­tais. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos kon­sul­ta­ci­jos, me­to­di­nė pa­gal­ba, se­mi­na­rai bei ki­ti ren­gi­niai jau­ni­mui ir su jau­nais žmo­nė­mis dir­ban­čių or­ga­ni­za­ci­jų bei įstai­gų at­sto­vams, no­rin­tiems pa­teik­ti pa­raiš­kas pro­gra­mos Eras­mus + Jau­ni­mo sri­čiai. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­te­ko tarp 5 at­rink­tų sa­vi­val­dy­bių (iš 11), kur bus įgy­ven­di­na­mas šis pro­jek­tas. Be mū­sų sa­vi­val­dy­bės, pro­jek­te da­ly­vau­ja Anykš­čiai, Ši­la­lė, Šven­čio­nys ir Ku­piš­kis .

Pris­ta­ty­tos pro­jek­to „Eu­ro­pe goes lo­cal“ ga­li­my­bės

Pa­si­ra­šius bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, J. Paukš­te­lio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko in­for­ma­ci­nis ren­gi­nys „At­ras­ki­te nau­jas ga­li­my­bes „Eu­ro­pe goes lo­cal“ jau­ni­mui ir su jau­ni­mu dir­ban­tiems žmo­nėms.

Da­ly­va­vu­sie­ji ren­gi­ny­je su­ži­no­jo apie tarp­tau­ti­nių ir na­cio­na­li­nių pro­gra­mų tei­kia­mas ga­li­my­bes jau­niems žmo­nėms, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­joms ir dir­ban­tiems su jau­ni­mu as­me­nims. Taip pat su­si­ti­ko su skir­tin­gų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, klau­sė­si , ko­kia bu­vo jų pa­tir­tis ir pir­mie­ji žings­niai įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus. Taip pat in­for­ma­ci­nis se­mi­na­ras bu­vo pui­ki pro­ga iš­ban­dy­ti ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo me­to­dus.

Pra­ne­ši­mą „Ma­no sėk­mė su „Erasmus+“ ne­bu­vo iš va­do­vė­lio“ pri­sta­tė lin­ku­vė Ug­nė Bu­čai­tė, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­ti Les­te­rio uni­ver­si­te­te. Vi­so ren­gi­nio me­tu Jau­ni­mo tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo agen­tū­ros dar­buo­to­jai ir pro­gra­mos „Erasmus+“ kon­sul­tan­tai no­riai da­li­jo­si in­for­ma­ci­ja, kaip pa­si­nau­do­ti „Erasmus+“ ir ki­tų pro­gra­mų ga­li­my­bė­mis.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia vi­sus ap­žiū­rė­ti Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­mą pa­ro­dą, skir­tą Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bos (EST) 20-me­čiui. Pa­ro­da veiks iki ba­lan­džio 21 d.

Ki­tas pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo eta­pas – 3 die­nų įva­di­niai mo­ky­mai.

Įvy­ko mais­to ban­ko ak­ci­ja

Sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jo mies­to pre­ky­bos cent­ruo­se MA­XI­MA X ir IKI ECO vy­ko pa­va­sa­ri­nė „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja. Jos me­tu su­rink­ta 1557 vie­ne­tų įvai­rių pro­duk­tų; da­ly­va­vo 648 au­ko­to­jai; pre­ky­bos cent­ruo­se abi die­nas dir­bo 47 sa­va­no­riai (13 sa­ma­rie­čių bend­ri­jos Pak­ruo­jo sky­riaus, 21 Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos vai­kų die­nos cent­ro, 13 VšĮ Pak­ruo­jo vai­kų ir jau­ni­mo klu­bo prie Pak­ruo­jo r. PK at­sto­vų). Per dvi ak­ci­jos die­nas bu­vo nu­pirk­ta ir paau­ko­ta pro­duk­tų už 1785,53 EUR su­mą.

Lan­kė­si Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros dar­buo­to­jai

Ba­lan­džio 10 d. Pak­ruo­jy­je vie­šė­jo Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros dar­buo­to­jų de­le­ga­ci­ja. Su­si­rin­ku­sius Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re juos pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis. Vė­liau Pa­ma­rio kraš­to kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ly­di­mi Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jos Bi­ru­tės Va­na­gie­nės, lan­kė­si Pak­ruo­jo žy­dų si­na­go­go­je, ap­žiū­rė­jo Pak­ruo­jo dva­rą, da­ly­va­vo edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je.

Se­mi­na­re – kul­tū­ros po­li­ti­kos gai­rės

Ba­lan­džio 11–13 d. Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė da­ly­va­vo Birš­to­ne vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros sky­rių va­do­vų se­mi­na­re „Kul­tū­ros po­li­ti­ka re­gio­nuo­se: pro­ble­mos, per­spek­ty­vos“. Ba­lan­džio 11 d. sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai su­si­ti­ko su kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­te-Jons­son, ku­ri pri­sta­tė Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, ak­cen­ta­vo re­gio­nų kul­tū­ros po­li­ti­kos svar­bą. Se­mi­na­re bu­vo ap­tar­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo klau­si­mai, kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų fi­nan­sa­vi­mo gai­rės, Kul­tū­ros sa­vi­val­dos ko­le­gi­jos vaid­muo bend­ro­je Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos so­cia­li­nių par­tne­rių ir kon­sul­tan­tų sis­te­mo­je. Taip pat dis­ku­tuo­ta kul­tū­ros cent­rų ver­ti­ni­mo sis­te­mos te­ma, vy­ko svars­ty­mai dėl nau­jų kul­tū­ros cent­rų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų, iš­kel­ta idė­ja at­si­sa­ky­ti šių įstai­gų skirs­ty­mo į ka­te­go­ri­jas. Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio te­ma ap­tar­ta su lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­ja, kri­ti­ke, ha­bi­li­tuo­ta hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­re, pro­fe­so­re, eme­ri­te, dr. Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė-Pa­ke­rie­nė. Taip pat se­mi­na­ro da­ly­viams pri­sta­ty­tas ir 2018 m. Lie­tu­vos šimt­me­čio dai­nų šven­tės „Var­dan tos...“ pro­jek­tas.

Do­va­na dau­gia­vai­kei šei­mai

So­cia­li­niams dar­buo­to­jams kas­dien ten­ka ieš­ko­ti išei­čių spren­džiant įvai­rias pro­ble­mas. Šiuo me­tu vyk­do­mas vie­nos dau­gia­vai­kės šei­mos per­kraus­ty­mas į sau­ges­nį būs­tą. Ga­vu­sios in­for­ma­ci­ją iš so­cia­li­nio dar­buo­to­jo apie pa­vo­jų ke­lian­čią elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją dau­gia­vai­kės šei­mos būs­te, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė ir So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Kris­ti­na Ba­gu­že­vi­čie­nė tar­pi­nin­ka­vo vyk­dant ki­to bu­to paieš­kas. Iš­siaiš­ki­nu­sios, kad bu­te trūks­ta šil­dy­mo ka­ti­lo, bal­dų, dra­bu­žių bei na­mų apy­vo­kos daik­tų, spe­cia­lis­tės si­tua­ci­ją ap­ta­rė su ko­le­go­mis, ieš­ko­jo ga­lin­čių pa­dė­ti.

Da­lį mi­nė­tų pro­ble­mų ban­do­ma spręs­ti krei­pian­tis į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­ri­mo ko­mi­si­ją, o prieš Ve­ly­kas šei­mą pa­sie­kė džiu­gi ži­nia – me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis pa­do­va­no­jo vai­kams 2 nau­jas dviaukš­tes lo­vas. Sa­vo poel­gio me­ro pa­va­duo­to­jas ne­su­reikš­mi­na, siū­lo jo pa­vyz­džiu pa­sek­ti ir ki­tiems po­li­ti­kams – vai­kų, ku­riems rei­kia pa­gal­bos, ra­jo­ne yra tik­rai daug.

So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus in­for­ma­ci­ja dėl iš­mo­kų vai­kams

In­for­muo­ja­me, kad 2017 m. ba­lan­džio 4 d. įsi­ga­lio­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 10(2) straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas Nr. XIII-237 (už­re­gist­ruo­tas TAR 2017-04-03, iden­ti­fi­ka­ci­nis ko­das 2017-05490), ku­riuo nu­sta­ty­tas tei­si­nis pa­grin­das skir­ti ir mo­kė­ti iš­mo­ką gi­mus vie­nu me­tu dau­giau kaip vie­nam vai­kui nuo 2017 m. sau­sio 1 d.

Kai vie­nu me­tu gims­ta du vai­kai, vie­nam iš vai­ko tė­vų (ar tu­ri­mam vie­nin­te­liam iš tė­vų) ski­ria­ma iš­mo­ka 4 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio (152 Eur) per mė­ne­sį. nuo vai­kų gi­mi­mo die­nos, iki jiems su­kaks 2 me­tai, kai vie­nu me­tu gims­ta dau­giau kaip du vai­kai, iš­mo­kos dy­dis ati­tin­ka­mai di­di­na­mas 4 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džiu.

Mo­ka­ma už tuos vai­kus, ku­rie gi­mė iki 2017 m. sau­sio 1 d. ir jiems dar nė­ra su­ka­kę 2 me­tai. Pra­šo­me kreip­tis tė­ve­lius į se­niū­ni­jų so­cia­li­nių iš­mo­kų dar­buo­to­jus.

Se­niū­ni­jo­se pra­de­da­mi da­lin­ti mais­to pro­duk­tai

Pra­dė­tas vyk­dy­ti pa­ra­mos mais­to pro­duk­tais iš Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do ant­ra­sis da­li­ni­mas. As­me­nims, ku­rie įtrauk­ti į pa­ra­mos ga­vė­jų są­ra­šą, mais­to pro­duk­tų da­vi­nį su­da­rys: mil­tai – 2 kg, cuk­rus – 1 kg, pli­ky­ti ry­žiai – 0,8 kg, tri­jų grū­dų kruo­pos – 0,8 kg, alie­jus – 0,92 kg, viš­tie­nos kon­ser­vai – 0,24 kg, kon­ser­vuo­ti žir­ne­liai – 0,24 kg, kon­den­suo­tas pie­nas – 0,397 kg, sau­si pus­ry­čiai – 0,5 kg, kon­ser­vuo­ta dar­žo­vių sriu­ba – 0,48 kg. Iš vi­so pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais gaus 2 869 ga­vė­jai (pir­mo da­li­ni­mo me­tu ga­vė­jų skai­čius bu­vo ma­žes­nis – 2 326). No­rint gau­ti pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais bir­že­lio mė­ne­sį, pra­šy­mus rei­kia pa­teik­ti iki ge­gu­žės 11 d., rugp­jū­čio mė­ne­sį – iki lie­pos 12 d., spa­lio mė­ne­sį – iki rug­sė­jo 13 d., gruo­džio mė­ne­sį – iki lapk­ri­čio 13 d. Tei­sę gau­ti pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais tu­ri as­me­nys, ku­rių pa­ja­mos per mė­ne­sį ne­vir­ši­ja 153 Eur.

Pa­si­dė­jo pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mas

Šią sa­vai­tę pra­si­dė­jo kas­me­ti­nis pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mas. Dek­la­ra­vi­mas baig­sis bir­že­lio 6 d. Vi­si vė­luo­jan­tie­ji dek­la­ruo­ti šį dar­bą ga­lės at­lik­ti iki lie­pos 1 d., ta­čiau už kiek­vie­ną už­dels­tą die­ną ga­lu­ti­nė pa­ra­mos su­ma bus ma­ži­na­ma 1 pro­c.

Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį, kad ko­vo 15 d. že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ti Pa­ra­mos už že­mės ūkio naud­me­nas ir ki­tus plo­tus bei gy­vu­lius pa­raiš­kos ir 2016–2020 me­tų tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ad­mi­nist­ra­vi­mo bei kont­ro­lės tai­syk­lių pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­ja šiais me­tais teik­sian­tiems tie­sio­gi­nių iš­mo­kų pa­raiš­kas ūki­nin­kams. Nau­ja tai, kad pa­reiš­kė­jai, šiais me­tais teik­da­mi pa­raiš­ką, tu­rės pa­si­ra­šy­ti, jog ži­no ir įsi­pa­rei­go­ja dek­la­ruo­ti tik tuos plo­tus, ku­riuos pa­tys dir­ba. NMA pa­pra­šius, pa­reiš­kė­jas tu­rės įro­dy­ti, kad dek­la­ruo­ja­muo­se plo­tuo­se vyk­do že­mės ūkio veik­lą. Tai­syk­lė­se nu­sta­ty­ta, kad že­mės ūkio veik­lą ga­li­ma įro­dy­ti vie­nu iš šių bū­dų:

- jei pa­tei­kia­mi že­mės ūkio pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo fak­tą pa­grin­džian­tys do­ku­men­tai (są­skai­ta fak­tū­ra, PVM są­skai­ta fak­tū­ra, pirkimo–pardavimo kvi­tas ar kt.);

- jei pa­tei­kia­mi že­mės ūkio pa­slau­gų (pa­slau­gų pirkimo/teikimo su­tar­tis ar kt.), že­mės ūkio tech­ni­kos nuo­mos ūkio reik­mėms (nuo­mos su­tar­tis ar kt.) do­ku­men­tai. Taip pat jei ei­na­mai­siais me­tais nuo sau­sio 1 d. pa­reiš­kė­jo, jo val­dos par­tne­rių ar su­si­ju­sių su­bjek­tų var­du Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gist­re yra re­gist­ruo­tos že­mės ūkio tech­ni­kos (trak­to­rių, sa­vaei­gių ir ki­tų že­mės ūkio ma­ši­nų);

- jei pa­reiš­kė­jas, jo val­dos par­tne­riai, ei­na­mų­jų me­tų lai­ko­tar­piu nuo sau­sio 1 d. iki bir­že­lio 30 d. lai­ko ūki­nių gy­vū­nų, re­gist­ruo­tų Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re, ne ma­žiau kaip 0,1 SG hek­ta­rui (ver­ti­na­mas vi­sų dek­la­ruo­ja­mų plo­tų ir nu­ro­dy­tu lai­ko­tar­piu lai­ky­tų ūki­nių gy­vū­nų vi­dur­kio san­ty­kis).

Pa­žy­mė­ti­na, kad nuo šiol se­niū­ni­jos pa­žy­ma apie že­mės dir­bi­mą ne­ga­lio­ja.

Pa­ren­gė Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas