(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Išriedėjo mar­gu­čiai

2017 m. balandžio 14 d.

Va­kar Pak­ruo­jo ju­bi­lie­ji­nia­me skve­re, kaip ir per­nai prieš Ve­ly­kas, vėl pa­sta­ty­ti de­ko­ra­ty­vi­niai suo­le­liai su di­džiau­siais ra­jo­ne mar­gu­čiais.

Praė­ju­siais me­tais juos su­kū­rė tau­to­dai­li­nin­kai Eu­ge­ni­jus Rim­džius ir Pran­ciš­kus Mie­žis. Dro­žė­jų ąžuo­li­nę kom­po­zi­ci­ją su mar­gu­čiais bu­vo pa­kvies­ti da­žy­ti vi­si no­rin­tie­ji.

Pa­si­bai­gus šven­tei, suo­le­liai ir mar­gu­čiai me­tus bu­vo sau­go­mi Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je. O šią sa­vai­tę at­vež­ti at­nau­jin­ti į Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­rą.

Mar­gu­čius dvi die­nas da­žė suau­gu­sių­jų dai­lės stu­di­jos lan­ky­to­jos ir va­do­vė Lai­mu­tė Ve­lič­kie­nė.

Di­džiau­sio, žmo­gaus ūgį len­kian­čio kom­po­zi­ci­jos cent­ri­nio mar­gu­čio at­si­ga­ben­ti į stu­di­ją mo­te­rys neįs­ten­gė – pri­siė­jo ne­šio­tis da­žus į pa­tal­pą, ku­rio­je jis sto­vė­jo. Ki­tus, vos pa­ke­lia­mus mar­gu­čius, pie­šė­jos at­si­ne­šė, at­si­ri­de­no, pa­dė­da­mos vie­nos ki­toms.

Prie at­nau­jin­tos kom­po­zi­ci­jos, kaip ir per­nai, bus kvie­čia­ma Ve­ly­kų ry­tą kar­tu pa­si­džiaug­ti šven­te ir pa­va­sa­riu.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Va­kar po­pie­tę Ju­bi­lie­ji­nia­me skve­re vėl su­mon­tuo­ta Ve­ly­kų suo­le­lių kom­po­zi­ci­ja su at­nau­jin­tais mar­gu­čiais.

Pak­ruo­jo gė­li­nin­kų ly­de­rė Aud­ro­nė Ki­bil­die­nė at­gai­vi­no vie­no iš „vi­du­ti­nių­jų“ mar­gu­čių spal­vas.

At­si­ga­ben­ti di­džiau­sio ra­jo­ne mar­gu­čio į stu­di­ją mo­te­rims ne­pa­vy­ko. Stu­di­jos lan­ky­to­jos (iš kai­rės) Vi­ta­li­ja Pa­ta­šie­nė ir Ju­di­ta Je­rec­kie­nė jį per­da­žė ki­to­je pa­tal­po­je.

Ąžuo­li­niai mar­gu­čiai pa­ruoš­ti šven­tei.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas