(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. balandžio 14 d.

Ver­bų sek­ma­die­nį – pra­ne­ši­mai apie smur­tą

Ver­bų sek­ma­die­nį ra­jo­ne re­gist­ruo­ti ke­tu­ri smur­tau­to­jų iš­puo­liai.

Pa­ry­čiais po­li­ci­nin­kai kvies­ti Pak­ruo­jy­je tram­dy­ti gir­to (2,41 pro­mi­lės, be­veik sun­kus gir­tu­mas) dvi­de­šimt ket­ve­rių vai­ki­no, už­puo­lu­sio dar gir­tes­nį (2,72 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas) jau­nes­nį­jį bro­lį. Nu­ken­tė­jė­lis dėl gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo iš­vež­tas gy­dy­ti į Šiau­lių li­go­ni­nę. Ag­re­so­rius iš­ga­ben­tas į areš­ti­nę.

Lin­ku­vo­je na­muo­se ne­blai­vus (0,65 pro­mi­lės, leng­vas gir­tu­mas) pen­kias­de­šimt tre­jų vy­ras karš­tu van­de­niu nu­pli­kė ran­ką su­gy­ven­ti­nei (2,29 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas).

Lai­puš­kie­tis po­li­ci­jai skun­dė­si bu­vęs pri­muš­tas at­vy­ku­sios bro­lio žmo­nos.

Pak­ruo­jy­je prie pi­ce­ri­jos du­rų nuo gru­pės mu­šei­kų nu­ken­tė­jo pen­kias­de­šim­ties ir tris­de­šimt aš­tuo­ne­rių vy­rai.

Praė­ju­sio šeš­ta­die­nio ry­tą Mik­niū­nuo­se ki­lo konf­lik­tas tarp gir­tų se­se­rų. Vy­res­nio­ji (2,46 pro­mi­lės, be­veik sun­kus gir­tu­mas) pri­mu­šė jau­nes­nę ir kiek blai­ves­nę (2,25 pro­mi­lės). Smur­tau­to­ja iš­vež­ta į areš­ti­nę.

Tre­čia­die­nį, vi­du­ry die­nos prie Pa­mū­šio kai­mo kul­tū­ros na­mų dvi­de­šimt ket­ve­rių vai­ki­nas pri­mu­šė pen­kias­de­šimt sep­ty­ne­rių pa­žįs­ta­mą.

Įsib­ro­vė­liai nio­ko­jo na­mą

Mel­di­niuo­se ne­gy­ve­na­ma­me na­me ap­si­lan­kęs sa­vi­nin­kas pa­sta­tą ra­do nu­nio­ko­tą. Ne­ži­no­mi įsi­bro­vė­liai iš­lau­žė ke­lis lan­gų rė­mus, pro juos įlin­dę, vi­du­je su­dau­žė ir ir su­lau­žė kam­ba­rių du­ris su už­rak­tais. Nuos­to­liai ver­ti­na­mi 400 eu­rų.

Trak­to­rius bu­vo vog­tas

Že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vo dar­buo­to­jai ne­te­ko prieš ku­rį lai­ką nu­si­pirk­to trak­to­riaus „Claas Aron 420“.

Pa­tik­ri­nus po­li­ci­jai paaiš­kė­jo, kad trak­to­rius pa­grob­tas Vo­kie­ti­jo­je dar 2013-ai­siais. Ma­no­ma, kad jo ga­myk­li­niai se­ri­ji­niai nu­me­riai bu­vo su­klas­to­ti, o par­da­vė­jai ži­no­jo, kad tech­ni­ka – vog­ta.

Ava­ri­jo­je su­žeis­ti du žmo­nės

Ant­ra­die­nio po­pie­tę Pak­ruo­jo Tai­kos gat­vė­je su­si­dū­rė au­to­mo­bi­lis „Vol­vo“ ir mo­pe­das „Champ“. Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo mo­pe­do vai­ruo­to­jas ir ke­lei­vė. Vai­ruo­to­jas dėl vi­so kū­no trau­mų iš­vež­tas gy­dy­ti į Šiau­lių li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­ją. Ke­lei­vei diag­no­zuo­tas gal­vos su­mu­ši­mas, ji gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Ne­lai­mės prie­žas­tis – „Vol­vo“ vai­ruo­to­jas ne­pra­lei­do pa­grin­di­ne gat­ve va­žia­vu­sio mo­pe­do.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />