(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Robotikos mėgėjai tęsia kovas

2017 m. balandžio 14 d.

MUMS RA­ŠO

Ba­lan­džio 8 die­ną ro­bo­ti­kos en­tu­zias­tai iš Bal­sių, Ro­za­li­mo bei „Že­my­nos“ pa­grin­di­nių mo­kyk­lų da­ly­va­vo vie­na­me di­džiau­sių Šiau­liuo­se ro­bo­ti­kos kon­kur­sų – „Sau­lės ro­bo­tų mū­šy­je 2017“.

Ro­bo­tų ko­vos tru­ko vi­są die­ną. Pak­ruo­jie­čiai da­ly­va­vo 2 rung­ty­se: Le­go su­mo ir Le­go li­ni­jos se­ki­mo. Le­go su­mo rung­ty­je trium­fa­vo Bal­sių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Gvi­das Šums­kis, ant­rą­ją – Be­nas Čei­lit­ka, tre­čią­ją – Ka­ro­lis Bu­lai­tis. Le­go li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je bal­sie­čiai tu­ri ma­žiau pa­tir­ties, tad te­ko „ten­kin­tis“ tre­čią­ja vie­ta, ku­rią iš­ko­vo­jo var­žy­bų de­biu­tan­tės Ak­vi­lė Ušins­kai­tė ir Ka­mi­lė Gau­by­tė.

Var­žy­bų da­ly­viai tu­rė­jo pro­gą ne tik rung­ty­niau­ti, bet ir į ki­tus pa­si­žiū­rė­ti, pa­si­sem­ti pa­tir­ties. Ša­lia ro­bo­tų – „iš­ma­nių­jų ran­kų“, „iš­ma­nio­sios ma­ši­nos“– žiū­ro­vai ste­bė­jo „iš­ma­nią­ją gi­ta­rą“, o vi­sus su­ža­vė­jo ro­bo­tas, skir­tas do­zuo­ti vais­tus vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.

Ren­gi­nio rė­mė­jai vi­siems su­kū­rė šven­tę. Vi­siems moks­lei­viams bu­vo įteik­ti da­ly­vių me­da­liai.

Pak­ruo­jie­čiams ro­bo­tų kū­rė­jams ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ko­vo­se, pa­ma­ty­ti nau­jie­nas tech­no­lo­gi­jų pa­ro­do­je su­tei­kė Pak­ruo­jo „Ro­ta­ry“ klu­bo na­riai.

Be pa­kruo­jie­čių, ko­vo­se da­ly­va­vo dar 62 ro­bo­tų kū­rė­jai ar ko­man­dos iš Šiau­lių, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Pa­lan­gos bei Anykš­čių.

Rai­mon­das TU­MĖ­NAS,

Bal­sių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jas

Au­to­riaus nuo­trau­ka

Bal­sie­čiai (iš kai­rės) Ka­ro­lis Bu­lai­tis, Be­nas Čei­lit­ka, Gvi­das Šums­kis, Ka­mi­le Gau­by­tė ir Ak­vi­lė Ušins­kai­tė ro­bo­ti­kos var­žy­bo­se lai­mė­jo pri­zi­nes vie­tas.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas