(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pasipylė neatsargiųjų sukelti gaisrai

2017 m. balandžio 14 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Nuo ba­lan­džio pra­džios ra­jo­ne ki­lo še­ši gais­rai, ku­rių prie­žas­ti­mi lai­ko­mas neat­sar­gu­mas.

janina@skrastas.lt

Praė­ju­sią sa­vai­tę ug­nis nu­siau­bė Šu­kio­nių kai­mo gy­ven­to­jo mū­ri­nį na­mą. Prieš vi­dur­nak­tį iš pa­sto­gės be­si­ver­žian­čias lieps­nas pa­ste­bė­jo kai­my­nai, iš­kvie­tę gel­bė­to­jus. At­va­žia­vu­sius ug­nia­ge­sius kie­me pa­si­ti­ko so­dy­bo­je gy­ve­nu­si mo­te­ris su vai­kais. Gel­bė­to­jai iš na­mo iš­ne­šė du vi­du­je pa­lik­tus šu­nis, bal­dus, bui­ti­nę tech­ni­ką, ki­tus daik­tus.

Nu­de­gė dviaukš­čio mū­ri­nu­ko sto­gas, ap­de­gė vie­nas iš ant­ra­ja­me aukš­te bu­vu­sių kam­ba­rių bei ja­me sto­vė­ju­sios dvi lo­vos. Ug­nis bu­vo pa­sie­ku­si ir pir­mą­jį na­mo aukš­tą, ten su­de­gi­no da­lį bal­dų, ap­de­gi­no du­ris.

Kiek nuo­sto­lių pa­ty­rė na­mo sa­vi­nin­kas, ar pa­sta­tas bu­vo ap­draus­tas, ne­ži­no­ma – su ki­to­je vie­to­vė­je dir­ban­čiu šei­mi­nin­ku kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti nei jo gi­mi­nai­čiams, nei ug­nia­ge­siams.

Prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio ins­pek­to­riaus Pet­ro Ma­li­šaus­ko tei­gi­mu, gais­ro ži­di­nys – ant­ro­jo aukš­to pa­lė­pė­je, iš kur ug­nis iš­pli­to po vi­są na­mą. Ma­no­ma, kad ją ga­lė­jo įžieb­ti neat­sar­gus el­ge­sys ar­ba vai­kų iš­dy­ka­vi­mas.

Pa­vel­dė­ta­me na­me sa­vi­nin­kas žo­di­niu su­si­ta­ri­mu bu­vo lei­dęs gy­ven­ti dau­gia­vai­kei šei­mai. Šu­kio­nie­čiai „Pak­ruo­jo kraš­tui“ tvir­ti­no, jog aso­cia­liu gy­ve­ni­mo bū­du gar­sė­ję įna­miai gais­ro iš­va­ka­rė­se grei­čiau­siai gir­tuok­lia­vo. Ins­pek­to­rius P. Ma­li­šaus­kas re­dak­ci­jai sa­kė, jog šei­mos mo­ti­na at­ro­dė ap­svai­gu­si, ta­čiau ar nuo dū­mų, ar nuo ko nors ki­to – ne­ži­nia.

Dau­gia­vai­kei šei­mai so­cia­li­nės tar­ny­bos su­ra­do ki­tą pa­sto­gę.

Anks­ty­vą ant­ra­die­nio ry­tą tuš­čia­me li­ku­sia­me na­me kai­my­nai vėl pa­ste­bė­jo ky­lan­čius dū­mus, kvie­tė gel­bė­to­jus. Šį kar­tą ne­ži­nia kas prie na­mo su­kro­vė ir pa­de­gė šiukš­les. Krū­va bu­vo grei­tai už­ge­sin­ta, pa­sta­to lieps­nos ne­pa­sie­kė.

Sa­vait­ga­lio nak­tį dėl neat­sar­gu­mo įsi­žie­bu­si ug­nis nu­nio­ko­jo ne­ži­no­mo sa­vi­nin­ko dar­ži­nę Pa­vėz­giuo­se, už ke­lių ki­lo­met­rų nuo Šu­kio­nių. Apie de­gan­tį pa­sta­tą pra­ne­šė kai­mo gy­ven­to­jai.

„Gais­ras žy­mes­nių nuo­sto­lių ne­pri­da­rė – ap­de­gė dar­ži­nė­je bu­vęs šie­nas, šiau­dai, pri­rei­kė išar­dy­ti apie pen­kis kvad­ra­ti­nius met­rus sie­nos. Nuo­ša­lio­je vie­to­je (ne­ži­no­da­mas dar­ži­nęs var­giai su­ras­tum) esan­tis pa­sta­tas jau apar­dy­tas, griū­van­tis. La­biau­siai ti­kė­ti­na gais­ro prie­žas­tis – kaž­kas dar­ži­nė­je ieš­ko­jo gal me­ta­lo, gal ko ki­to, tin­ka­mo par­duo­ti ir nu­me­tė nuo­rū­ką į ap­lin­kui iš­drai­ky­tus šiau­dus“, – sa­kė P. Ma­li­šaus­kas.

Dar trys gais­rai re­gist­ruo­ti at­vi­ro­se vie­to­vė­se – de­gė žo­lė. Ko­vo mė­ne­sį to­kių gais­rų ra­jo­ne iš vi­so ne­bu­vo. Ins­pek­to­riaus P. Ma­li­šaus­ko tei­gi­mu, jie pra­si­dė­jo at­ši­lus orams, nes dar yra daug sau­sos per­nykš­tės žo­lės. Pa­rei­gū­nas sėk­me lai­ko tai, kad iš­de­gė tik ne­di­de­li pie­vų plo­tai, nuo ke­lių kvad­ra­ti­nių met­rų iki 20 arų.

QQQ

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas