(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. balandžio 14 d.

Me­ras iš­vy­ko pas anū­ką

Nuo šio ant­ra­die­nio iki šven­ti­nio sa­vait­ga­lio ra­jo­no me­ro pa­rei­gas pe­rė­mė vi­ce­me­ras Jo­nas Juo­za­pai­tis. Nes me­ras Sau­lius Ge­giec­kas išė­jo trum­pų ato­sto­gų, kad prieš Ve­ly­kas ap­lan­ky­tų Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­čio sū­naus šei­mą ir jo­je au­gan­tį pir­mą­jį anū­ką.

Dir­bo ne­lauk­da­mi „Da­rom“

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dau­giau nei dvi de­šim­tys ro­za­li­mie­čių Ro­za­li­mo miš­ko par­ke nu­grė­bė ir nu­šla­vė nu­šla­vė dau­giau kaip 4 ki­lo­met­rus pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kų, su­rin­ko per žie­mą pri­mė­ty­tas šiukš­les, nu­va­lė nuo spyg­lių vai­kų li­py­nes, suo­lus, liep­te­lius ir ki­tą rek­rea­ci­jai skir­tą įran­gą. Darbš­tie­ji tal­ki­nin­kai at­li­ko dar vie­ną la­bai svar­bų, bet ne vi­sai ma­lo­nų dar­bą – iš­va­lė ir iš­de­zin­fe­ka­vo par­ko te­ri­to­ri­jo­je esan­čius lau­ko tua­le­tus.

Ro­za­li­mo miš­ko par­ke miš­ki­nin­kų įreng­tą poil­sia­vie­tę yra pa­mė­gę ne tik mies­te­lio ar Pak­ruo­jo žmo­nės. Su­ši­lus orams čia ne­re­tai lei­džia lai­ką šei­mos ir iš Rad­vi­liš­kio bei Pa­ne­vė­žio ra­jo­nų.

Tei­si­nių pa­slau­gų dar ne­pri­rei­kė

Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai ga­li jo­je gau­ti ir ne­mo­ka­mą tei­si­nę kon­sul­ta­ci­ją. Nes bib­lio­te­ka pa­si­ra­šė su­tar­tį su vie­šą­ją įstai­ga „Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės kli­ni­ka“. Skai­ty­to­jams bib­lio­te­ki­nin­kės pa­dės su­si­siek­ti su tei­sės spe­cia­lis­tais ir gau­ti kon­sul­ta­ci­ją Sky­pe ar te­le­fo­nu, in­te­re­san­to pa­reng­tus tei­si­nius do­ku­men­tus.

Bib­lio­te­ka in­for­ma­vo, kad nau­ją­ja pa­slau­ga pa­kruo­jie­čiai kol kas ne­si­do­mė­jo.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas