(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojiškiai pasodino tūkstančius jaunų medelių

2017 m. balandžio 14 d.

Šeš­ta­die­nį į Na­cio­na­li­nę miš­ko so­di­ni­mo šven­tę įsi­jun­gę pa­kruo­jie­čiai ir kraš­tie­čiai pa­so­di­no pu­sant­ro tūks­tan­čio eg­lai­čių ir dau­giau kaip pen­kis tūks­tan­čius jau­nų pu­še­lių.

Pae­že­rių miš­ko pu­sant­ro hek­ta­ro kir­ta­vie­tė­je so­din­ti me­de­lių su­si­rin­ko miš­ki­nin­kai, po­li­ti­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, vers­li­nin­kai ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Kai ku­rie so­din­to­jai su­va­žia­vo su šei­mo­mis ar net au­gin­ti­niais. Vy­riau­sio­jo urė­di­jos miš­ki­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Ka­ci­le­vi­čiaus skai­čia­vi­mu, šven­tė­je da­ly­va­vo sep­ty­nias­de­šimt ke­tu­ri žmo­nės.

Va­do­vau­ja­mi miš­ki­nin­kų, tal­ki­nin­kai ei­lė­mis so­di­no eg­lai­tes bei pu­šai­tes.

„Šiems me­džiams tin­ka pa­na­ši dir­va: eg­lu­tėms rei­kia kiek der­lin­ges­nės, pu­šai­tėms – leng­ves­nės, bet Ro­za­li­mo apy­lin­kė­se jos au­ga vie­nos ša­lia ki­tų. Taip ir so­di­na­me. Skir­tin­gi me­de­liai to­je pa­čio­je vie­to­je so­di­na­mi, sie­kiant, kad ku­rią nors rū­šį už­puo­lus li­goms, miš­kas neiš­nyk­tų – lik­tų ki­ti, ne­pa­žeis­ti me­džiai. Taip tan­kiai, kaip per šven­tę, šį pa­va­sa­rį urė­di­jos miš­kuo­se pa­so­din­si­me per pu­sant­ro šim­to hek­ta­rų“, – in­for­ma­vo V. Ka­ci­le­vi­čius.

Anot vy­riau­sio­jo miš­ki­nin­ko, šie­met pa­va­sa­rį urė­di­jos dar­buo­to­jai pa­so­dins po pu­sant­ro šim­to tūks­tan­čių ber­že­lių ir juo­dalks­niu­kų, šim­tą ke­tu­rias­de­šimt ke­tu­ris tūks­tan­čius eg­lu­čių, apie še­šias­de­šimt tūks­tan­čių ąžuo­liu­kų.

Ap­leis­tuo­se pikt­žo­ly­nuo­se bus pa­so­din­ta be­veik ke­tu­ri hek­ta­rai nau­jo miš­ko. Išeksp­loa­tuo­ta­me do­lo­mi­to kar­je­re pla­nuo­ja­ma pa­so­din­ti pu­šy­nė­lį.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

So­din­ti jau­no miš­ko su­si­rin­ko įvai­rūs žmo­nės.

Pa­va­sa­rį so­di­na­ma daug eg­lai­čių.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas