(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pavasarį sveikino keturių rajonų šokėjai

2017 m. balandžio 11 d.

Šeš­ta­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re liau­diš­kų šo­kių fes­ti­va­ly­je „Re­ke­čio su­kti­nis“ pa­si­ro­dė še­ši ko­lek­ty­vai iš ke­tu­rių ra­jo­nų.

Pir­mą kar­tą Pak­ruo­jo sce­no­je kon­cer­ta­vo Ak­me­nės kul­tū­ros cent­ro gru­pės „Al­sa“ sa­vi­veik­li­nin­kai. Jie pri­sta­tė ne tik tra­di­ci­nius lie­tu­viš­kus, bet ir ko­lek­ty­vo va­do­vės Bi­ru­tės Vik­to­ra­vi­čiū­tės sa­vo šo­kė­jams su­kur­tą šo­kį „Al­sa“.

„Ra­ti­lis“ iš Jo­niš­kio sce­no­je pa­si­ro­dė kar­tu su ko­lek­ty­vo va­do­vu Vi­tol­du Kra­ji­nu.

Smil­gių (Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas) kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė „Smil­gė“ (va­do­vė Ni­jo­lė Vi­džiū­tė) iš­si­sky­rė įvai­riu (nuo jau­ni­mo iki vi­du­ti­nio am­žiaus) sa­vi­veik­li­nin­kų am­žiu­mi.

Ren­gi­nio šei­mi­nin­kams at­sto­va­vo Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro gru­pės „Re­ke­tys“ (va­do­vė Si­gu­tė Ma­li­naus­kie­nė) ir „La­ja“ (va­do­vė Leo­ka­di­ja Juo­da­gal­vie­nė) bei Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas (va­do­vė Aud­ro­nė Ge­le­ži­ny­tė).

Fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je ro­dy­ti šo­kiai dau­giau­sia bu­vo skir­ti žo­ly­nams ir ar­tė­jan­čiai ga­nia­vai, gy­vu­liams. Kul­mi­na­ci­ją – šo­kio kom­po­zi­ci­ją „Tu Lie­tu­va, tu ma­na“ kar­tu at­li­ko „Re­ke­tys“ ir „La­ja“.

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja S. Ma­li­naus­kie­nė sa­kė neįs­ten­gian­ti su­skai­čiuo­ti, ke­lin­tą pa­va­sa­rį svei­ki­na šo­kiais. Gru­pė „Re­ke­tys“ jau daug me­tų kon­cer­tais pa­žy­mi ba­lan­dį mi­ni­mą Tarp­tau­ti­nę šo­kio die­ną. Žiū­ro­vams pa­si­ro­do ir vie­ni pa­kruo­jie­čiai, ir pa­si­kvie­čia sa­vi­veik­li­nin­kų iš ki­tų Lie­tu­vos ra­jo­nų. Nes to­kie fes­ti­va­liai – ga­li­my­bė šo­kio en­tu­zias­tams pa­lai­ky­ti kū­ry­bi­nius ry­šius. O mėgs­tan­tiems liau­dies kul­tū­rą – pa­ma­ty­ti įvai­rių ko­lek­ty­vų pro­gra­mas, jas pa­ly­gin­ti.

„Prieš ku­rį lai­ką ren­gi­niui „pri­li­po“ pa­va­di­ni­mas „Suk­ti­nis“. O ka­dan­gi ini­cia­to­riai – mū­sų šo­kė­jai, vė­liau fes­ti­va­lis ta­po „Re­ke­čio su­kti­niu“. Jį anks­čiau or­ga­ni­zuo­da­vo­me kiek­vie­nais me­tais, o pa­sta­ruo­sius trejus – kas ant­rus“, – sa­kė S. Ma­li­naus­kie­nė.

„Kraš­to žinių“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Šo­ka fes­ti­va­lio šei­mi­nin­kai – „Re­ke­čio“ vy­rai.

Kom­po­zi­ci­ją „Tu Lie­tu­va, tu ma­na“ kar­tu at­li­ko „Re­ke­tys“ ir „La­ja“.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas