(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Radviliškio stipruolių niekas nepralenkė

2017 m. balandžio 15 d.
Monika GRUNDAITĖ

Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je su­reng­tas XXII Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tas ne­pa­šykš­tė­jo sėk­mės šei­mi­nin­kams – rad­vi­liš­kie­čiai ko­man­dų įskai­to­je nie­kam neuž­lei­do pir­mo­sios po­zi­ci­jos.

Spor­to are­no­je dėl stip­riau­sių­jų ti­tu­lo var­žė­si per 200 stip­riau­sių ša­lies ran­kų len­ki­kų iš Vil­niaus, Klai­pė­dos, Ma­žei­kių, Skuo­do, Rad­vi­liš­kio, Kur­šė­nų, Ši­lu­tės, Ša­kių, Gargž­dų bei Ku­lu­pė­nų (Klai­pė­dos ra­jo­nas).

Spor­ti­nin­kai var­žė­si nuo 50 iki 110 kg ka­te­go­ri­jo­se.

Šie­met ir vėl ne­bu­vo ly­gių gau­siau­siai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ko­man­dai, ku­ri ant­rus me­tus iš ei­lės ta­po nu­ga­lė­to­ja, ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jus – Ši­lu­tės stip­ruo­lius – ap­len­ku­si net 133 taš­kų skir­tu­mu, nors ši­lu­tiš­kiai ir iš­ko­vo­jo dau­giau­siai auk­so me­da­lių.

Tre­čią­ją vie­tą pel­nė Ma­žei­kių ko­man­da, nuo Ši­lu­tės at­si­li­ku­si 19 taš­kų.

Rad­vi­liš­kio ko­man­dą var­žy­boms pa­ren­gė ra­jo­no Švie­ti­mo ir pa­slau­gų cent­ro spor­to me­to­di­nin­kas Vi­ta­li­jus Sur­vi­la.

Rad­vi­liš­kie­čiams at­sto­va­vo Ja­nu­ri­jus Mus­vi­cas, Re­na­tas Zda­na­vi­čius, Ire­na Vil­niu­vie­nė, Ing­ri­da Blinst­ru­bie­nė, Erd­vi­lė Ur­bo­na­vi­čiū­tė ir ki­ti spor­ti­nin­kai, ne kar­tą iš­ko­vo­ję Lie­tu­vos čem­pio­nų var­dus.

Vy­rų ve­te­ra­nų gru­pė­je (svo­rio ka­te­go­ri­ja 100 kg) vi­sas pri­zi­nes vie­tas lai­mė­jo Rad­vi­liš­kio spor­ti­nin­kai Re­na­tas Zda­na­vi­čius, Ge­di­mi­nas But­kus, Vy­tau­tas Krikš­čiū­nas.

La­bai ge­rai pa­si­ro­dė vy­rų gru­pė – Ja­nu­ri­jus Mus­vi­cas, Ei­man­tas Le­gec­kas, Ri­čar­das Vla­dič­ka, Lau­ry­nas Ado­mai­tis.

Mo­te­rų gru­pė­je sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se I vie­tas iš­ko­vo­jo Ing­ri­da Blinst­ru­bie­nė, An­ge­lė Li­dei­kie­nė. II vie­tas – Gra­ži­na Na­ju­lie­nė, Ele­na Ado­mai­tie­nė, Erd­vi­lė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, Sand­ra Ru­pei­kai­tė, Ire­na Vil­niu­vie­nė, III vie­tas – Ri­ta Juš­ke­vi­čie­nė, Jus­ti­na Poš­kai­tė, Aus­tė­ja Jo­ciū­tė.

Ar­ši ko­va dėl ab­so­liu­taus nu­ga­lė­to­jo var­do vi­rė vy­rų gru­pė­je.

2016 me­tų na­cio­na­li­nio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jas ab­so­liu­čio­je ka­te­go­ri­jo­je Man­tas Aš­mo­nas iš Klai­pė­dos fi­na­li­nė­je ko­vo­je su­si­ti­ko su Do­na­tu Krikš­čiū­nu iš Vil­niaus. Sva­ria per­ga­le var­žy­bas lai­mė­jo D. Krikš­čiū­nas.

Ab­so­liu­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je mo­te­rų gru­pė­je be di­de­lių pa­stan­gų nu­ga­lė­jo daug­kar­ti­nė Lie­tu­vos, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­nė Eg­lė Vait­ku­tė.

Rad­vi­liš­kio ran­kų len­ki­kų ko­man­da Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se pra­dė­jo da­ly­vau­ti nuo 2010 me­tų. Nuo 2013 me­tų Rad­vi­liš­kio ko­man­da kiek­vie­nais me­tais ta­po Lie­tu­vos ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­to pri­zi­nin­ke, o 2016 me­tais – čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Gau­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ran­kų len­ki­kų ko­man­da XXII Lie­tu­vos na­cio­na­li­niame ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­te bu­vo ne­pra­len­kia­ma.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas