(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. balandžio 15 d.

Ta­po jau­nių čem­pio­nu

Anykš­čių spor­to ir lais­va­lai­kio cent­ro „Nykš­čio na­mai“ spor­to are­no­je fi­ni­ša­vo Lie­tu­vos jau­nių im­ty­nių čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir rad­vi­liš­kie­čiai im­ty­ni­nin­kai, iš jo par­si­ve­žę auk­so me­da­lį.

Ge­riau­siai ja­me pa­si­ro­dė To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius. Rad­vi­liš­kie­tis ko­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 69 ki­log­ra­mų. Pir­mo­je ko­vo­je To­mas nu­ga­lė­jo E. Oku­nį iš Vil­ka­viš­kio, ku­rį jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je pa­gul­dė ant men­čių, at­lik­da­mas me­ti­mą per du­be­nį.

Ant­ro­je ko­vo­je jis su­si­ti­ko su vil­ka­viš­kie­čiu P. Ve­lič­ko. Tuo pa­čiu veiks­mu To­mas var­žo­vą pa­gul­dė ant men­čių ant­ra­ja­me kė­li­ny­je.

Fi­na­le T. Ka­čiu­ke­vi­čius su­siė­mė su U. Si­ma­naus­kiu. At­kak­lio­je ko­vo­je, pa­si­bai­gus lai­kui, 4:0 per­ga­lę iš­ko­vo­jo To­mas. Jis tre­čią kar­tą ta­po Lie­tu­vos jau­nių čem­pio­nu. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je var­žė­si 11 im­ty­ni­nin­kų.

Anot vai­ki­no tre­ne­rio Jus­ti­no Kvie­te­lai­čio, To­mas in­ten­sy­viai ruo­šė­si šioms var­žy­boms. Kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti šio­je ka­te­go­ri­jo­je, jam te­ko nu­mes­ti per tris ki­log­ra­mus svo­rio. „Jis pui­kiai su­si­tvar­kė ir pa­sie­kė vie­ną iš sa­vo tiks­lų. Tai pa­vyz­dys ki­tiems spor­ti­nin­kams, kad sun­kus dar­bas ir tvir­tas cha­rak­te­ris duo­da no­ri­mą re­zul­ta­tą“, – sa­kė tre­ne­ris.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio ko­man­dos at­sto­vas To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius (ant­ras iš de­ši­nės) Lie­tu­vos jau­nių im­ty­nių čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį.


Tre­čią se­zo­ną – čem­pio­nai rau­dond­va­rie­čiai

Pa­si­bai­gu­sios Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bės Rad­vi­liš­kio mies­to 450-mečiui pa­mi­nė­ti at­ne­šė sėk­mę Rau­dond­va­rio ko­man­dai RNDV, ku­ri tre­čią se­zo­ną iš ei­lės ta­po pir­me­ny­bių čem­pio­ne.

Dėl tre­čio­sios vie­tos ko­vo­jo „Jau­niai“ ir „Švy­tu­rio“ ko­man­dos krep­ši­nin­kai. Stip­res­ni šį­kart bu­vo „Švy­tu­rio“ vy­rai, var­žo­vus įvei­kę re­zul­ta­tu 82:72 (18:18; 26:18; 13:13; 25:23).

Re­zul­ta­ty­viau­siai rung­ty­nė­se žai­dė ir lai­mė­to­jams dau­giau­siai taš­kų pel­nė Lu­kas Pras­ko­rys – 26 taš­kai, Ry­tis Rauk­tys – 25, Vy­tau­tas Ja­nu­šo­nis – 12. „Jau­nių“ ko­man­dai taš­kais dau­giau­sia pa­dė­jo Do­man­tas Bur­nei­ka, pel­nęs 20 taš­kų, Jus­tas Tar­vy­das – 15, Al­man­tas Stan­ke­vi­čius – 13.

Dėl pir­mo­sios vie­tos ko­vė­si „For­ti­na“ ir RNDV ko­man­dos. Abi ko­man­dos šiais me­tais su­si­ti­ko ant­rą kar­tą. Pir­mą­jį kar­tą per­ga­lę šven­tė „For­ti­nos“ krep­ši­nin­kai, bet fi­na­le stip­res­nė bu­vo RNDV ko­man­da. Jos vy­rai nu­ga­lė­jo var­žo­vus re­zul­ta­tu 98:77 (20:26; 26:8; 24:15; 28:28) ir tre­čią se­zo­ną iš ei­lės pa­si­da­bi­no auk­so me­da­liais.

Dau­giau­sia taš­kų nu­ga­lė­to­jams pel­nė Ry­tis Be­nai­tis – 26, Lu­kas Pi­pi­ras – 21, Au­ri­mas Po­cius – 19.

„For­ti­no­je“ re­zul­ta­ty­viau­siai žai­dė Ro­kas Jan­kū­nas – 26 taš­kai, Kris­ti­jo­nas Za­kas – 17, Au­ri­mas But­kus – 11.

Dėl pa­guo­dos tau­rės ko­vo­jo „Ge­ris­ta II“ ir „Ewos“ ko­man­dos. Čia nu­ga­lė­to­jas išaiš­kė­jo tik po pra­tę­si­mo: re­zul­ta­tu 107:101 nu­ga­lė­jo „Ge­ris­ta II“.

Ri­mo BE­NAI­ČIO nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bes lai­mė­jo Rau­dond­va­rio ko­man­da RNDV.

Pa­ren­gė Mo­ni­ka GRUN­DAI­TĖ

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas