(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Kar­je­ro gy­lis ir plo­tas vir­ši­jo leis­ti­ną

2017 m. balandžio 11 d.
Edita KARKLELIENĖ

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­tin­ka­mai, pa­žei­džiant įsta­ty­mus, eksp­loa­tuo­ja­mas kar­je­ras.

edita@skrastas.lt

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ūki­nin­kės, 2014 me­tais įre­gist­ra­vu­sios ma­žą­jį kar­je­rą, val­do­se ap­si­lan­kė ga­vę kai­mo bend­ruo­me­nės skun­dą.

Pa­gal rei­ka­la­vi­mus ma­ža­sis kar­je­ras tu­rė­jo bū­ti ne ­di­des­nis kaip pu­sė hek­ta­ro ir ne ­gi­les­nis kaip du met­rai. Tad sa­vo ūkio reik­mėms ga­lė­jo bū­ti iš­gau­ta ir pa­nau­do­ta ne dau­giau kaip 10 tūks­tan­čių ku­bi­nių met­rų kie­tų­jų nau­din­gų­jų iš­ka­se­nų.

Pa­rei­gū­nai iš kar­to pa­ste­bė­jo, kad kar­je­ras daug di­des­nis ir gi­les­nis: gy­lis vie­to­mis sie­kė pen­kis su pu­se met­ro, o jo plo­tas apė­mė be­veik hek­ta­rą.

Kaip kons­ta­ta­vo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, eksp­loa­tuo­jant kar­je­rą ir be lei­di­mo nau­do­jant že­mės gel­mių iš­tek­lius bu­vo pa­žeis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės gel­mių įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai. Už šį pa­žei­di­mą ūki­nin­kės įga­lio­tam as­me­niui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las.

Už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius tu­ri bū­ti mo­ka­mas mo­kes­tis. Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai at­li­ko ma­ta­vi­mus ir pa­skai­čia­vo, kad iš kar­je­ro bu­vo iš­gau­ta dau­giau kaip ke­tu­rio­li­ka su pu­se tūks­tan­čio ku­bi­nių met­rų žvy­ro.

Ka­dan­gi iš kar­je­ro bu­vo leis­ta iš­kas­ti tik 10 tūks­tan­čių ku­bi­nių met­rų nau­din­gųjų iš­ka­se­nų, už li­ku­sį iš­kas­to žvy­ro kie­kį pa­skai­čiuo­ti mo­kes­čiai pa­di­din­tu ta­ri­fu.

Už be lei­di­mo ir ne­mo­kant mo­kes­čių iš­kas­tą žvy­rą kar­je­ro eksp­loa­tuo­to­jui teks su­mo­kė­ti dau­giau nei 20 tūks­tan­čių eu­rų mo­kes­čių pa­di­din­tu ta­ri­fu.

ŠRAAD nuo­tr.

Kons­ta­tuo­ta, kad že­mės gel­mių iš­tek­liai Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne bu­vo nau­do­ti be lei­di­mo.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas