(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Kar­je­ro gy­lis ir plo­tas vir­ši­jo leis­ti­ną

2017 m. balandžio 11 d.
Edita KARKLELIENĖ

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­tin­ka­mai, pa­žei­džiant įsta­ty­mus, eksp­loa­tuo­ja­mas kar­je­ras.

edita@skrastas.lt

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ūki­nin­kės, 2014 me­tais įre­gist­ra­vu­sios ma­žą­jį kar­je­rą, val­do­se ap­si­lan­kė ga­vę kai­mo bend­ruo­me­nės skun­dą.

Pa­gal rei­ka­la­vi­mus ma­ža­sis kar­je­ras tu­rė­jo bū­ti ne ­di­des­nis kaip pu­sė hek­ta­ro ir ne ­gi­les­nis kaip du met­rai. Tad sa­vo ūkio reik­mėms ga­lė­jo bū­ti iš­gau­ta ir pa­nau­do­ta ne dau­giau kaip 10 tūks­tan­čių ku­bi­nių met­rų kie­tų­jų nau­din­gų­jų iš­ka­se­nų.

Pa­rei­gū­nai iš kar­to pa­ste­bė­jo, kad kar­je­ras daug di­des­nis ir gi­les­nis: gy­lis vie­to­mis sie­kė pen­kis su pu­se met­ro, o jo plo­tas apė­mė be­veik hek­ta­rą.

Kaip kons­ta­ta­vo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, eksp­loa­tuo­jant kar­je­rą ir be lei­di­mo nau­do­jant že­mės gel­mių iš­tek­lius bu­vo pa­žeis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės gel­mių įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai. Už šį pa­žei­di­mą ūki­nin­kės įga­lio­tam as­me­niui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las.

Už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius tu­ri bū­ti mo­ka­mas mo­kes­tis. Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai at­li­ko ma­ta­vi­mus ir pa­skai­čia­vo, kad iš kar­je­ro bu­vo iš­gau­ta dau­giau kaip ke­tu­rio­li­ka su pu­se tūks­tan­čio ku­bi­nių met­rų žvy­ro.

Ka­dan­gi iš kar­je­ro bu­vo leis­ta iš­kas­ti tik 10 tūks­tan­čių ku­bi­nių met­rų nau­din­gųjų iš­ka­se­nų, už li­ku­sį iš­kas­to žvy­ro kie­kį pa­skai­čiuo­ti mo­kes­čiai pa­di­din­tu ta­ri­fu.

Už be lei­di­mo ir ne­mo­kant mo­kes­čių iš­kas­tą žvy­rą kar­je­ro eksp­loa­tuo­to­jui teks su­mo­kė­ti dau­giau nei 20 tūks­tan­čių eu­rų mo­kes­čių pa­di­din­tu ta­ri­fu.

ŠRAAD nuo­tr.

Kons­ta­tuo­ta, kad že­mės gel­mių iš­tek­liai Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne bu­vo nau­do­ti be lei­di­mo.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />