(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Įklampino kvaišalų verslas ir pasipriešinimas policijai

2017 m. balandžio 21 d.
Edita KARKLELIENĖ

Klai­pė­dos tei­sė­sau­gi­nin­kai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me, kaip įta­ria­ma, su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu su­si­ję as­me­nys di­de­liais kie­kiais pla­ti­no nar­ko­ti­nes me­džia­gas – he­roi­ną ir ko­kai­ną. Įta­ria­ma, kad į nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo vers­lą yra įsi­vė­lu­si ir Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­ja.

edita@skrastas.lt

Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nu­siai pa­kruo­jie­tei kvai­ša­lai, kaip ro­do at­lik­tas ty­ri­mas, bu­vo per­duo­ti, sie­kiant juos par­duo­ti ir šio­je ša­ly­je.

Or­ga­ni­zuo­tai gru­pei va­do­va­vo tris kar­tus teis­tas, anks­čiau nu­si­kals­ta­mai gru­puo­tei pri­klau­sęs klai­pė­die­tis. Kaip įta­ria­ma, jis ne tik pla­na­vo nu­si­kal­ti­mus, bet ir iš pa­tai­sos na­mų, kur šiuo me­tų at­lie­ka ka­lė­ji­mo baus­mę už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą, juos koor­di­na­vo.

Įta­ria­ma, kad koor­di­na­to­riaus nu­ro­dy­mus vyk­dė ir kvai­ša­lus lais­vė­je pla­ti­no du anks­čiau taip pat ne kar­tą teis­ti jo bend­ri­nin­kai. Kaip kur­je­re ke­tin­ta pa­si­nau­do­ti ir mi­nė­ta Pak­ruo­jo ra­jo­ne gi­mu­sia bei Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nu­sia mo­te­ri­mi. Nar­ko­ti­kai jai per­duo­ti tuo­met, kai mo­te­ris at­vy­ko į Lie­tu­vą ap­lan­ky­ti pa­tai­sos na­muo­se ka­lin­čio vy­ro.

Or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai su­lai­ky­ti 2016 me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį. Su­lai­ky­mo me­tu pa­kruo­jie­tė tei­sė­sau­gi­nin­kams prie­ši­no­si, tad bus tei­sia­ma ne tik už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­kais, bet ir už pa­si­prie­ši­ni­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Nar­ko­ti­kus iš Klai­pė­dos į Kau­ną, kur tuo me­tu bu­vo bū­si­mo­ji kur­je­rė, at­ga­be­nęs ir mo­te­riai juos per­da­vęs klai­pė­die­tis su­lai­ky­tas ne­to­li įvy­kio vie­tos.

Ki­tas or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­rys su­lai­ky­tas Klai­pė­do­je, jo bu­te ap­tik­ti, kaip įta­ria­ma, di­de­li nar­ko­ti­nės me­džia­gos – he­roi­no kie­kiai.

Už nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kont­ra­ban­dą kal­ti­na­mie­siems gre­sia lais­vės atė­mi­mo baus­mė nuo 3 iki 10 me­tų. Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti – lais­vės atė­mi­mo baus­mė nuo 2 iki 15 me­tų.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas