(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Linkuvoje vėl skambės „Aukštas klevas“

2017 m. balandžio 21 d.

Sek­ma­die­nį Lin­ku­vo­je pra­si­de­da tra­di­ci­nis vo­ka­li­nių an­samb­lių fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Kur aukš­tas kle­vas“. Res­pub­li­ki­nis ren­gi­nys vyks ke­tu­rias die­nas.

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas vyks Lin­ku­vos Lin­ku­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės baž­ny­čio­je. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, šie­me­ti­nė­je pro­gra­mo­je iš­lai­ko­ma tra­di­ci­ja fes­ti­va­lio sce­ną su­teik­ti dai­ni­nin­kams iš So­cia­li­nės glo­bos įstai­gų bei per­si­kel­ti į jas. To­dėl ant­ro­ji fes­ti­va­lio die­na (ba­lan­džio 27-oji) vyks Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se, o 28 die­ną Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re skam­bės so­cia­li­nių glo­bos įstai­gų dai­ni­nin­kų at­lie­ka­mi kū­ri­niai.

Ki­tą šeš­ta­die­nį – ba­lan­džio 29-ąją fes­ti­va­lio pro­gra­mą vai­ni­kuos vo­ka­li­nių an­samb­lių kon­kur­sas.

Tra­di­ci­niu ta­pęs dai­ni­nin­kų fes­ti­va­lis-kon­kur­sas skai­čiuo­ja še­šio­lik­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ras bei Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius – ti­ki­si su­lauk­ti per 60 vo­ka­li­nių an­samb­lių, per 40 ko­lek­ty­vų pa­reiš­kė no­rą var­žy­tis kon­kur­se.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas