(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. balandžio 21 d.

Plė­ši­kui su­truk­dė gir­tu­mas

Praė­ju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą Ūde­kuo­se gir­tu­tė­lis tris­de­šimt še­še­rių vie­tos gy­ven­to­jas pa­si­kė­si­no api­plėš­ti pen­si­nio am­žiaus kai­my­nę. Nu­si­kal­tė­liui su­truk­dė gir­tu­mas.

Dar ne­su­te­mus vi­siš­kai gir­tas (al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­ro­dė 3,27 pro­mi­lės, sun­kų gir­tu­mą) ūde­kie­tis iš­lu­po kai­my­nės na­mo ve­ran­dos lan­gą, įli­po į vi­dų. Ma­no­ma, kad ap­si­žiū­rė­jęs, jog ve­ran­do­je nė­ra ką grob­ti, įsi­bro­vė­lis ėmė lauž­ti du­ris į kam­ba­rį. Na­muo­se bu­vu­si aš­tun­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­ti šei­mi­nin­kė, iš­si­gan­du­si ir su­tri­ku­si, pa­skam­bi­no drau­gei, o ši – bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu.

Il­gaam­žės kam­ba­rio du­rys pa­si­ro­dė tvir­tos – įsi­bro­vė­lis, taip ir neįs­ten­gęs jų iš­lauž­ti, pa­ts iš­si­neš­di­no na­mo. Čia jį ir su­lai­kė po­li­ci­nin­kai.

Įta­ria­ma­sis plė­ši­kas ūde­kie­čiams iki šiol bu­vo ži­no­mas kaip gir­tuok­lis, be­si­ver­čian­tis at­si­tik­ti­niais už­dar­biais, tal­ko­mis. Tal­ki­nin­kau­da­vo vy­ras ir vie­nai gy­ve­nan­čiai kai­my­nei, ku­rią kė­si­no­si api­plėš­ti.

So­die­čiai spė­jo, kad jis tik­riau­siai ne­si­ti­kė­jo šei­mi­nin­kę bū­siant na­muo­se – ga­li­mai pla­na­vo įsi­bro­vęs ką pa­vog­ti. Nes pen­si­nin­kė kai­my­nams bu­vo mi­nė­ju­si, kad prieš Ve­ly­kas ke­ti­na iš­va­žiuo­ti pa­si­sve­čiuo­ti pas ki­tuo­se ra­jo­nuo­se gy­ve­nan­čius vai­kus.

Gir­ti už vai­ro

Nuo prieš­ve­ly­ki­nės sa­vai­tės ak­ty­viau pa­tru­liuo­jan­tys po­li­ci­nin­kai ap­kar­ti­no šven­čių die­nas trims gir­tiems vai­ruo­to­jams.

Praė­ju­sio penk­ta­die­nio va­ka­re De­gu­čių kai­me su­stab­dy­tą au­to­mo­bi­lį „Toyo­ta Co­rol­la“ vai­ra­vu­siam ke­tu­rias­de­šimt de­vy­ne­rių vy­rui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis (1,77 pro­mi­lės) gir­tu­mas.

Ve­ly­kų va­ka­rą ke­ly­je Šiau­liai – Pas­va­lys ties tais pa­čiais De­gu­čiais įkliu­vo ki­tas ap­svai­gęs vai­ruo­to­jas. Mik­roau­to­bu­są „Re­nault Es­pa­ce“ val­dan­čiam pa­žei­dė­jui taip pat bu­vo nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis (1,75 pro­mi­lės) gir­tu­mas.

Ant­ra­die­nio po­pie­tę Žei­me­ly­je su­stab­dy­to au­to­mo­bi­lio „Au­di 80“ še­šias­de­šimt­me­čiui vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mas – 2,93 pro­mi­lės.

Pa­žei­dė­jai pa­bu­vo­jo areš­ti­nė­je, jiems gre­sia pra­ras­ti tei­sę vai­ruo­ti.

Smur­tau­to­jų ne­ma­žė­ja

Per sa­vai­tę ra­jo­ne re­gist­ruo­ti še­ši smur­tau­to­jų iš­puo­liai, trys iš jų – per Ve­ly­kas. Daž­niau­siai kumš­čius į dar­bą pa­lei­do gir­ti as­me­nys.

Ly­gu­muo­se na­mų kie­me be­veik vi­du­ti­niš­kai ap­svai­gęs (al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­ro­dė 1,43 pro­mi­lės) ke­tu­rias­de­šimt pen­ke­rių vy­ras pri­mu­šė žmo­ną.

Ja­vy­do­niuo­se gir­ti (2,31 ir 1,74 pro­mi­lės, vi­du­ti­niai gir­tu­mai) dvi­de­šim­ties ir še­šio­li­kos me­tų bro­liai puo­lė muš­ti blai­vų tė­vą. Na­miš­kiams iš­kvie­tus po­li­ci­ją, vy­res­ny­sis mu­šei­ka iš­vež­tas į areš­ti­nę, o ne­pil­na­me­tis pa­ti­kė­tas pri­žiū­rė­ti suau­gu­siai se­se­riai.

Lin­ku­vo­je kie­me prie na­mų tris­de­šimt vie­ne­rių vy­ras pri­mu­šė gir­tu­tė­lę (2,42, be­veik sun­kus gir­tu­mas) dvi­de­šimt pen­ke­rių mer­gi­ną. Jai bu­vo su­lau­žy­ta no­sis. Nu­ken­tė­jė­lė po me­di­kų ap­žiū­ros iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Ve­ly­kų die­ną No­ciū­nuo­se ki­lo konf­lik­tas tarp ne­blai­vių bro­lių. Dvi­de­šimt­me­tis (0,89 pro­mi­lės, leng­vas gir­tu­mas) pri­mu­šė še­še­riais me­tais vy­res­nį ir ge­ro­kai la­biau ap­svai­gu­sį (1,40 pro­mi­lės, ne­daug iki vi­du­ti­nio gir­tu­mo). Šven­tės pa­sta­ra­jam bai­gė­si vi­zi­tu pas gy­dy­to­jus dėl su­lau­žy­tos no­sies, o smur­tau­to­jui – areš­ti­ne.

Areš­ti­nė­je at­si­dū­rė ir gir­tas (2,47 pro­mi­lės, be­veik sun­kus gir­tu­mas) pa­švi­ti­nie­tis, pri­mu­šęs vos blai­ves­nę (2,13 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) su­gy­ven­ti­nę, bei prieš žmo­ną smur­ta­vęs Ka­zo­kų kai­mo gy­ven­to­jas.

Aiš­ki­na­ma­si, kaip nu­ken­tė­jo paaug­lė

Nak­tį į ant­ra­die­nį iš na­mų De­gė­sių kai­me išė­jo ke­tu­rio­lik­me­tė. Grįž­tan­čios ne­su­lau­kian­tys na­miš­kiai krei­pė­si į po­li­ci­ją. Tre­čia­die­nį su­lauk­ta pra­ne­ši­mo iš Pa­ne­vė­žio pa­rei­gū­nų – paaug­lė at­si­ra­do šia­me mies­te, bu­vo pri­muš­ta.

Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis nu­ken­tė­jo de­gė­sie­tė, aiš­ki­na­ma­si.

Va­gys­tės

Prieš Ve­ly­kas pa­dau­gė­jo pra­ne­ši­mų apie va­gys­tes.

Dva­riš­kiuo­se iš už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei pri­klau­san­čio siurb­lio ban­dy­ta pa­vog­ti dy­ze­li­ną. Bet va­gims iki de­ga­lų pra­si­brau­ti ne­pa­si­se­kė – bu­vo tik su­ga­din­ta pa­ka­bi­na­ma spy­na ir ap­sau­gi­nis me­ta­li­nis tink­las.

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Ly­gu­muo­se ke­tu­rias­de­šimt pen­ke­rių vie­tos gy­ven­to­jas įkliu­vo, ką tik ap­vo­gęs par­duo­tu­vę. Vy­ras į ją įsi­bro­vė nak­tį, per lan­gą, nu­plė­šęs ap­sau­gi­nes gro­tas ir iš­lau­žęs rė­mą. Iš pa­lik­to neuž­ra­kin­to ka­sos apa­ra­to pa­vo­gė du šim­tus eu­rų, bet gro­biu il­gai ne­pa­si­džiau­gė – pa­ry­čiais bu­vo su­lai­ky­tas.

Penk­ta­die­nį Pak­ruo­jy­je par­duo­tu­vė­je iš mo­ters ran­ki­nės pa­vog­ta pi­ni­gi­nė su pi­ni­gais, do­ku­men­tais ir ban­ko kor­te­lė­mis.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas