(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. balandžio 21 d.

Vie­to­je ark­lio – Mer­se­de­sas

Iš Nor­ve­gi­jos į Pa­mū­šį ( Paš­vi­ti­nio sen. ) ve­ly­ki­nių ato­sto­gų grį­žu­siam 29-erių vy­rui vieš­na­gę gim­ti­nė­je pri­mins nu­ti­ki­mas, apie ku­rį links­mai te­be­kal­ba ir jis pa­ts, ir kai­mas.

Ant­ro­sios Ve­ly­kų die­nos po­pie­tę vy­ras, pa­dė­da­mas tė­vams ap­si­rū­pin­ti mal­ko­mis, jas ga­be­no ra­tuo­se, pri­ka­bi­nus juos prie au­to­mo­bi­lio Mer­ce­des. Nors nuo miš­ko iki na­mų – vos apie 200 met­rų, ke­ly­je pa­si­ro­dė po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis. Sus­tab­dę vai­ruo­to­ją pa­rei­gū­nai už iš­ra­din­gu­mą ne­pa­gy­rė ir ve­ly­ki­niu at­lai­du­mi ne­tryš­ko: su­ra­šė pro­to­ko­lą už ke­lio tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Mat ke­lių eis­mo tai­syk­lės drau­džia mo­to­ri­ne trans­por­to prie­mo­ne temp­ti ne mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių prie­ka­bas.

Se­niū­ni­ja ėmė­si blo­giau­sių ke­lių

Žei­me­lio se­niū­ni­jo­je pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis skal­da ly­gi­na­mos žvyr­ke­liuo­se su­si­da­riu­sios ir sun­kiai pra­va­žiuo­ja­mos duo­bės. Se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė, pa­si­ta­ru­si su se­niū­nai­čiais ir kai­mų bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kais, nu­siun­tė ke­lis vil­ki­kus skal­dos, ku­ri iš­pil­ta ir iš­ly­gin­ta pro­ble­mišk­liau­siuo­se žvyr­ke­lių ruo­žuo­se prie Grik­pė­džių, ne­to­li Striu­kų, Ma­žu­čių. au ne pir­mus me­tus sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mas ke­lias nuo Plo­nė­nų iki Lat­vi­jos. Se­niū­ni­jos pa­stan­go­mis jis ir­gi pa­tai­sy­tas. Čia pri­rei­kė 7 vil­ki­kų skal­dos.

Vi­siems me­tams sa­vi­val­dy­bė se­niū­ni­jai yra nu­ma­čiu­si skir­ti 29 vil­ki­kus do­lo­mi­to skal­dos pro­ble­miš­kiau­sių ke­lių re­mon­tui. Pa­sak se­niū­nės, to ne­pa­kan­ka, to­dėl va­sa­ros vi­du­ry­je pa­pras­tai yra pra­šo­ma skal­dos skir­ti pa­pil­do­mai.

Pa­miš­kė­se gau­sė­ja šiukš­lių

Klo­vai­nių se­niū­nas Dai­nius Poš­kus pa­ste­bi, kad už­da­rius se­niū­ni­jo­se at­lie­kų su­rin­ki­mo punk­tus, pa­miš­kė­se ir kar­je­ruo­se ap­link Klo­vai­nius ėmė ras­tis šiukš­lių ir iš na­mų at­ve­ža­mų įvai­rių at­lie­kų. „To ir rei­kė­jo ti­kė­tis, nes gy­ven­to­jai dar nė­ra pi­lie­tiš­ki“, – sa­ko D. Poš­kus. – Žmo­nės at­va­žia­vę su at­lie­ko­mis prie už­da­ry­tos aikš­te­lės, su kro­vi­niu na­mo ne­grįž­ta, ne­ve­ža ir į Pak­ruo­jo ar Alek­nai­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę“. Se­niū­no tei­gi­mu, ra­gi­ni­mas bū­ti są­mo­nin­giems ir ne­terš­ti sa­vo­jo kraš­to gam­tos, kai ku­riems gy­ven­to­jams yra dar sun­kiai su­vo­kia­mas.

Pak­vie­tė tvar­ky­ti pi­lia­kal­nį

Pe­le­niš­kių kai­mo žmo­nės šio­mis die­no­mis sa­vo pa­što dė­žu­tė­se ra­do Paš­vi­ti­nio se­niū­ni­jos kvie­ti­mus pri­si­dė­ti va­lant kai­mo pa­si­di­džia­vi­mu lai­ko­mą Pe­le­niš­kių pi­lia­kal­nį. Se­niū­nė Ri­ma Kriš­to­pai­tie­nė in­for­ma­vo, jog tal­ka „Da­rom“ pra­si­dės šeš­ta­die­nį, 9 va­lan­dą. Pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti ka­pe­lius ant pi­lia­kal­nio, nu­grėb­ti la­pus, nu­ga­ben­ti nu­griu­vu­sį me­dį. O ke­ti­nan­tie­ji da­ly­vau­ti tal­ko­je, kvie­čia­mi atei­ti su dar­bo įran­kiais.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas