(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Jaunimo verslumo ugdymui – TAIP!

2017 m. balandžio 21 d.

SA­VI­VAL­DY­BĖS PO­ZI­CI­JA

Šie­met to­liau tę­sia­mas Jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 2017 m. pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­ta 2 000 EUR.

Prog­ra­ma star­ta­vo per­nai. Įgy­ven­di­nant pro­gra­mą, suor­ga­ni­zuo­ti jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­niai: ren­gi­nys „Jau­ni­mas vers­le – mi­si­ja įma­no­ma“ (vers­lu­mo mu­gė ir su­si­ti­ki­mas su G. Liau­dans­ku – Sva­ru); jau­ni­mo vers­lu­mo mo­ky­mai „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant vie­no la­po?"; jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nys „Pak­ruo­jo mo­ki­nių vers­lu­mo tur­ny­ras 2016“ bei dis­ku­si­ja su vers­li­nin­kais ir jau­ni­mu, kur da­ly­va­vo 9 ug­dy­mo įstai­gų ko­man­dos. Vers­lu­mo tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jų ko­man­dai suor­ga­ni­zuo­ta pa­žin­ti­nė – edu­ka­ci­nė iš­vy­ka į UAB VEN­TA LT ir „Rū­tos“ šo­ko­la­do mu­zie­jų Šiau­liuo­se.

Pa­na­šūs ren­gi­niai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ir šie­met. Prog­ra­mą įgy­ven­dins VšĮ Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras bend­ra­dar­biau­da­mas su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­riu­mi, Pak­ruo­jo suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo švie­ti­mo cent­ru, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ug­dy­mo įstai­go­mis, Pak­ruo­jo ra­jo­no vers­li­nin­kų ir darb­da­vių aso­cia­ci­ja, Dar­bo bir­ža, ki­tais so­cia­li­niais par­tne­riais.

Pir­ma­sis jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nys vyks jau ki­tą sa­vai­tę – 2017 m. ba­lan­džio 28 d. (penk­ta­die­nį) Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re.

Iš ry­to or­ga­ni­zuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja „Ar tu vers­lus?“ su Do­na­tu Jo­ni­ku, eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ru, rin­ko­da­ros pra­kti­ku, tu­rin­čiu dau­giau kaip 10 me­tų pa­tir­tį.

Po su­si­ti­ki­mo dis­ku­si­jos kvie­si­me vi­sus į jau­ni­mo vers­lu­mo mu­gę. Kad jai bū­tų pa­si­ruoš­ta, ra­gi­na­me jau­nus Pak­ruo­jo ra­jo­no žmo­nes (14–29 m.) ir vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vius su­bur­ti 10 as­me­nų ko­man­dą ir su­gal­vo­ti vers­lo idė­ją. Tuo­met „su­kur­ti“ įmo­nę, jos pa­va­di­ni­mą, nu­si­ma­ty­ti veik­los tiks­lą ir atei­ties pla­nus, pa­si­ga­min­ti pro­duk­ci­jos bei pa­ruoš­ti ją rea­li­za­vi­mui. Ko­man­dos bus ver­ti­na­mos. Ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai: idė­jos ori­gi­na­lu­mas, su­kur­tos įmo­nės rek­la­ma, pro­duk­to ko­ky­bė ir bend­ra­vi­mas su klien­tais.

Ren­gi­nio ati­da­ry­mas ir su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja vyks Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro pa­tal­po­se, o jau­nų­jų vers­li­nin­kų mu­gė lau­ke (aikš­te­lė­je prieš Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­rą).

Ren­gi­nio dar­bot­var­kė:

8.30–9.00 At­vy­ki­mas, re­gist­ra­ci­ja ir įsi­kū­ri­mas.

9.00–9.15 Ren­gi­nio ati­da­ry­mas.

9.15–10.30 Su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja „Ar tu vers­lus?“

11.00–12.30 Jau­nų­jų vers­li­nin­kų mu­gė (pro­duk­ci­jos rea­li­za­vi­mas).

12.30 – 12.50 Ren­gi­nio api­bend­ri­ni­mas ir ap­do­va­no­ji­mai.

Į ren­gi­nį kvie­čia­mi vi­si, be­si­do­min­tys vers­lu ir nau­jo­mis idė­jo­mis.

Nep­ra­leis­ki­te pro­gos ap­si­lan­ky­ti jau­nų­jų vers­li­nin­kų mu­gė­je. Pa­lai­ky­ki­me ir pa­drą­sin­ki­me mū­sų jau­ni­mą!

Aki­mir­ka iš 2016 m.vy­ku­sių mo­ky­mų jau­ni­mui „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant vie­no la­po?“

Užs. Nr. 349210

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas