(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Krašto žinios

Jaunimo verslumo ugdymui – TAIP!

2017 m. balandžio 21 d.

SA­VI­VAL­DY­BĖS PO­ZI­CI­JA

Šie­met to­liau tę­sia­mas Jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 2017 m. pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­ta 2 000 EUR.

Prog­ra­ma star­ta­vo per­nai. Įgy­ven­di­nant pro­gra­mą, suor­ga­ni­zuo­ti jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­niai: ren­gi­nys „Jau­ni­mas vers­le – mi­si­ja įma­no­ma“ (vers­lu­mo mu­gė ir su­si­ti­ki­mas su G. Liau­dans­ku – Sva­ru); jau­ni­mo vers­lu­mo mo­ky­mai „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant vie­no la­po?"; jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nys „Pak­ruo­jo mo­ki­nių vers­lu­mo tur­ny­ras 2016“ bei dis­ku­si­ja su vers­li­nin­kais ir jau­ni­mu, kur da­ly­va­vo 9 ug­dy­mo įstai­gų ko­man­dos. Vers­lu­mo tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jų ko­man­dai suor­ga­ni­zuo­ta pa­žin­ti­nė – edu­ka­ci­nė iš­vy­ka į UAB VEN­TA LT ir „Rū­tos“ šo­ko­la­do mu­zie­jų Šiau­liuo­se.

Pa­na­šūs ren­gi­niai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ir šie­met. Prog­ra­mą įgy­ven­dins VšĮ Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras bend­ra­dar­biau­da­mas su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­riu­mi, Pak­ruo­jo suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo švie­ti­mo cent­ru, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ug­dy­mo įstai­go­mis, Pak­ruo­jo ra­jo­no vers­li­nin­kų ir darb­da­vių aso­cia­ci­ja, Dar­bo bir­ža, ki­tais so­cia­li­niais par­tne­riais.

Pir­ma­sis jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nys vyks jau ki­tą sa­vai­tę – 2017 m. ba­lan­džio 28 d. (penk­ta­die­nį) Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re.

Iš ry­to or­ga­ni­zuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja „Ar tu vers­lus?“ su Do­na­tu Jo­ni­ku, eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ru, rin­ko­da­ros pra­kti­ku, tu­rin­čiu dau­giau kaip 10 me­tų pa­tir­tį.

Po su­si­ti­ki­mo dis­ku­si­jos kvie­si­me vi­sus į jau­ni­mo vers­lu­mo mu­gę. Kad jai bū­tų pa­si­ruoš­ta, ra­gi­na­me jau­nus Pak­ruo­jo ra­jo­no žmo­nes (14–29 m.) ir vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vius su­bur­ti 10 as­me­nų ko­man­dą ir su­gal­vo­ti vers­lo idė­ją. Tuo­met „su­kur­ti“ įmo­nę, jos pa­va­di­ni­mą, nu­si­ma­ty­ti veik­los tiks­lą ir atei­ties pla­nus, pa­si­ga­min­ti pro­duk­ci­jos bei pa­ruoš­ti ją rea­li­za­vi­mui. Ko­man­dos bus ver­ti­na­mos. Ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai: idė­jos ori­gi­na­lu­mas, su­kur­tos įmo­nės rek­la­ma, pro­duk­to ko­ky­bė ir bend­ra­vi­mas su klien­tais.

Ren­gi­nio ati­da­ry­mas ir su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja vyks Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro pa­tal­po­se, o jau­nų­jų vers­li­nin­kų mu­gė lau­ke (aikš­te­lė­je prieš Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­rą).

Ren­gi­nio dar­bot­var­kė:

8.30–9.00 At­vy­ki­mas, re­gist­ra­ci­ja ir įsi­kū­ri­mas.

9.00–9.15 Ren­gi­nio ati­da­ry­mas.

9.15–10.30 Su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja „Ar tu vers­lus?“

11.00–12.30 Jau­nų­jų vers­li­nin­kų mu­gė (pro­duk­ci­jos rea­li­za­vi­mas).

12.30 – 12.50 Ren­gi­nio api­bend­ri­ni­mas ir ap­do­va­no­ji­mai.

Į ren­gi­nį kvie­čia­mi vi­si, be­si­do­min­tys vers­lu ir nau­jo­mis idė­jo­mis.

Nep­ra­leis­ki­te pro­gos ap­si­lan­ky­ti jau­nų­jų vers­li­nin­kų mu­gė­je. Pa­lai­ky­ki­me ir pa­drą­sin­ki­me mū­sų jau­ni­mą!

Aki­mir­ka iš 2016 m.vy­ku­sių mo­ky­mų jau­ni­mui „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant vie­no la­po?“

Užs. Nr. 349210

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />