(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Iš jaunųjų filologų konkurso – su medaliu ir diplomu

2017 m. balandžio 20 d.

Kvie­ti­mo į 49-ąjį Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­są šie­met su­lau­kė Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Ga­bi­ja Dau­kin­ty­tė (mo­ky­to­ja Vi­ta Šven­tic­kie­nė).

Ša­lies eta­pas vy­ko ba­lan­džio 12–14 die­no­mis Pa­lan­go­je. IV GB kla­sės mo­ki­nė kon­kur­sui pa­tei­kė no­ve­les, ku­rios vie­nai iš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių šiuo­lai­ki­nei lie­tu­vių ra­šy­to­jai Lau­rai Sin­ti­jai Čer­niaus­kai­tei pri­mi­nė ra­šy­to­jos Bi­tės Vi­li­mai­tės kū­ri­nius. Pro­zos sek­ci­jos ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo Ga­bi­jos no­ve­lių la­ko­niš­ku­mas, pa­pras­tas siu­že­tas, ge­bė­ji­mas gal­vo­ti ir kal­bė­ti ne apie sa­ve, o ap­link esan­čius, pa­pras­tuo­se kas­die­niuo­se įvy­kiuo­se pa­ma­ty­ti ne­pap­ras­tą gė­rį ir gro­žį. Ki­ta ko­mi­si­jos na­rė lie­tu­vių poe­tė, me­no kri­ti­kė, eseis­tė, kul­tū­ros laik­raš­čio „Šiau­rės Atė­nai“ vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Gied­rė Kaz­laus­kai­tė pa­si­džiau­gė pui­kiu Ga­bi­jos sti­liu­mi, ge­bė­ji­mu at­si­rink­ti iš­kal­bin­gas ap­lin­kos de­ta­les ir iš jų nu­ta­py­ti įtai­gų me­ni­nį pa­veiks­lą.

Iš vi­so šie­met kon­kur­sui pa­teik­ta per 200 įvai­riau­sių pub­li­cis­ti­kos, pro­zos, poe­zi­jos, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kos, tau­to­sa­kos ir ki­tų dar­bų, į ša­lies eta­pą pa­kvies­ta per­pus ma­žiau – 113 (tarp jų ir Ga­bi­ja Dau­kin­ty­tė). Šie­met pro­zos sek­ci­jo­je var­žė­si apie 20 mo­ki­nių iš vi­sos Lie­tu­vos. Ga­bi­ja pel­nė III laips­nio dip­lo­mą ir me­da­lį.

As­ta Ma­zū­rai­tė,

Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas