(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Pabrango globa

2017 m. balandžio 20 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Nuo ba­lan­džio 1 die­nos Kel­mės ra­jo­ne tai­ko­mi nau­ji mai­ti­ni­mo, vais­tų ir in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mo įkai­niai ra­jo­no glo­bos įstai­go­se. Glo­ba pa­bran­go.

reginamus@skrastas.lt

Kai­nos kei­čia­si kas­met

Va­do­vau­da­ma­si Sa­vi­val­dos ir So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mais, Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­ba nu­sta­tė mak­si­ma­lius ir tuo pa­čiu pa­di­di­no il­ga­lai­kės ir trum­pa­lai­kės glo­bos mo­kes­čius.

Se­ny­vo am­žiaus as­me­nims bei suau­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia mė­nuo bend­ro­jo ti­po so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se kai­nuos 550 eu­rų per mė­ne­sį.

Spe­cia­lio­sio­se (psi­cho­neu­ro­lo­gi­nio pro­fi­lio) so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se glo­ba at­sieis 570 eu­rų per mė­ne­sį.

As­me­nų su sun­kia ne­ga­lia iš­lai­ky­mas kai­nuos 650 eu­rų per mė­ne­sį.

Kaip paaiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė, nau­jos glo­bos kai­nos tvir­ti­na­mos kiek­vie­nais me­tais. Jos di­dė­ja, nes brangs­ta mais­tas, hi­gie­nos pre­kės, pa­slau­gos, di­dė­ja dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, šil­dy­mo ir trans­por­to iš­lai­dos.

Glo­bos įstai­gos su­skai­čiuo­ja vi­sas praė­ju­sių me­tų iš­lai­das, pa­da­li­ja jas iš glo­bo­ti­nių skai­čiaus ir nu­sta­to vie­no as­mens glo­bos kai­ną.

Tvir­ti­nant ra­jo­no glo­bos įstai­gų kai­nas, at­si­žvel­gia­ma į vi­du­ti­nes ša­lies glo­bos įstai­gų kai­nas ir sten­gia­ma­si, kad jos ne­vir­šy­tų mak­si­ma­lių ša­ly­je tai­ko­mų kai­nų.

Pas­lau­gos brangs­ta ir se­ne­liams, ir vai­kams

Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­mų die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jams per­nai pa­slau­ga kai­na­vo 489 eu­rus per mė­ne­sį. Šie­met, nuo ba­lan­džio pir­mo­sios ji bran­go 30 eu­rų, kai­nuos 519 eu­rų. As­me­nims su sun­kia ne­ga­lia pa­slau­gos kai­na paau­go 12 eu­rų – nuo 645 iki 657.

Už šiuos pi­ni­gus cent­ro lan­ky­to­jai at­si­ve­ža­mi ir par­ve­ža­mi na­mo, mai­ti­na­mi, juos ug­do ir pri­žiū­ri spe­cia­lis­tai, jie gau­na rei­ka­lin­gas me­di­ci­nos ir svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gas.

Trum­pa­lai­kė ir il­ga­lai­kė glo­ba, kai glo­bo­ti­niai nuo­lat gy­ve­na glo­bos na­muo­se, bran­go 16 eu­rų – nuo 522 iki 538. As­me­nų su sun­kia ne­ga­lia glo­ba at­siei­da­vo 723 eu­rus, da­bar 761.

Va­do­vau­jan­tis nau­jo­mis glo­bos kai­no­mis pa­keis­tos ir mai­ti­ni­mo nor­mos. Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se se­ny­vo am­žiaus suau­gu­siam as­me­niui su ne­ga­lia mai­ti­ni­mui ski­ria­ma iki 3,07 eu­ro, šven­čių die­no­mis – iki 3,50 eu­ro.

Vais­tams ir me­di­ka­men­tams vie­nam glo­bo­ti­niui nu­sta­ty­ta 80 cen­tų per pa­rą, ap­ran­gai ir minkš­ta­jam in­ven­to­riui – 315 eu­rų me­tams.

Pap­rū­džių Gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se neį­ga­laus as­mens glo­ba ir iš­lai­ky­mas nuo ba­lan­džio 1 die­nos kai­nuo­ja 629 eu­rus, su sun­kia ne­ga­lia – 828 eu­rus per mė­ne­sį. Čia pa­slau­gos bran­go dau­giau­sia – 97 eu­rais. Taip nu­ti­ko to­dėl, kad tik pus­me­tį dir­ban­ti įstai­ga iš kar­to ne­ga­lė­jo nu­ma­ty­ti ir su­skai­čiuo­ti vi­sų iš­lai­dų. Be to, ten vie­to­je ne­ga­mi­na­mas mais­tas – pie­tus at­ve­ža kon­kur­są lai­mė­ju­si mai­ti­ni­mo įmo­nė. Bran­giau at­siei­na ir šil­dy­mas, nes gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se ma­žiau gy­ven­to­jų ne­gu ki­to­se glo­bos įstai­go­se.

Dar bran­ges­nė vai­kų glo­ba. Li­ku­sių be tė­vų glo­bos vai­kų iš­lai­ky­mas bend­ro­jo ti­po glo­bos įstai­go­se – kai­nuos 860 eu­rų per mė­ne­sį, spe­cia­lio­sio­se glo­bos įstai­go­se neį­ga­liems vai­kams – 820 eu­rų per mė­ne­sį. Tu­rin­čių sun­kią ne­ga­lią vai­kų iš­lai­ky­mas kai­nuos 950 eu­rų per mė­ne­sį.

Įsi­ga­lio­jo ir nau­jos neį­ga­lių vai­kų iš­lai­ky­mo dar­že­liuo­se nor­mos.

Kel­mės „Kūl­vers­tu­ko“ lop­še­lio-dar­že­lio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir die­nos so­cia­li­nės glo­bos neį­ga­liems vai­kams gru­pė­je vie­nos die­nos mai­ti­ni­mo kai­na vie­nam vai­kui nu­sta­ty­ta 2,17 eu­ro. Ap­ran­gai ir minkš­ta­jam in­ven­to­riui vie­nam vai­kui bus ski­ria­ma 30 eu­rų per me­tus, me­di­ci­ni­nės ir sa­ni­ta­ri­nės pa­skir­ties pre­kėms 15 eu­rų per mė­ne­sį.

Už šį mo­kes­tį vai­kai at­si­ve­ža­mi ir par­ve­ža­mi na­mo dar­že­lio au­to­bu­sė­liu, mai­ti­na­mi, juos ug­do pe­da­go­gai, svei­ka­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras at­lie­ka me­di­kai.

Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­muo­se vie­no vai­ko iš­lai­ky­mo kai­na 924 eu­rai per mė­ne­sį. Pab­ran­go 21 eu­ru.

Be­je, už glo­bos pa­slau­gas šei­mos ne­mo­ka vi­sos nu­sta­ty­tos su­mos. Pap­ras­tai, tai nė­ra pa­si­tu­rin­čios šei­mos. Ima­mas tik sim­bo­li­nis 20 pro­cen­tų šei­mos pa­ja­mų su­da­ran­tis mo­kes­tis. Ki­tą su­mos da­lį pa­den­gia Sa­vi­val­dy­bė.

Se­ne­liai už glo­bą ati­duo­da 80 pro­cen­tų sa­vo pen­si­jos. Ši su­ma ne­pa­den­gia vi­sų iš­lai­ky­mo iš­lai­dų.

Au­to­rės nuo­tr.

Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se glo­ba pa­bran­go 16 eu­rų, žmo­nėms su sun­kia ne­ga­lia – 38 eu­rais.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas