(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liais

2017 m. balandžio 20 d.
Vytautas RUŠKYS

Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liais

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės praei­tų me­tų veik­los ata­skai­tos pri­sta­ty­me Ak­me­nės se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas se­niū­no Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko dar­bo sti­lius.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė rea­ga­vo juo­ke­liais: esą svar­biau se­niū­no par­vež­tas Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­sas.

vytautas@skrastas.lt

Ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė iš Da­bi­ki­nė­lės kai­mo krei­pė­si į se­niū­ną V. Sil­vaš­ko: „Ko­dėl jūs ma­žai or­ga­ni­zuo­ja­te su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė­mis? Pri­pa­žin­kit, kad tai yra ap­leis­tas rei­ka­las“.

Ak­ty­vis­tė pri­mi­nė, kai dir­bo ki­tas se­niū­nas, bent kar­tą per me­tus su­si­rin­ki­muo­se bu­vo iš­klau­so­mi žmo­nės apie kiek­vie­na­me kai­me esa­mas pro­ble­mas. Var­di­no, kad ne­be­li­ko ga­li­my­bių bū­ry­je ap­tar­ti šiuo me­tu ak­tua­lių bė­dų dėl van­dens, šiukš­lių, nuo­tė­kų ša­li­ni­mo Pad­va­rė­lių, Da­bi­ki­nė­lės kai­muo­se. Ki­ti gy­ven­to­jai kal­bė­jo apie neaiš­ku­mus dėl gat­vės re­mon­to Pad­va­rė­lių kai­me.

„Ko­dėl se­niū­nas, ne­pa­si­ta­ręs su gy­ven­to­jais, nu­pir­ko to­kį bran­gų tua­le­tą?“ – klau­sė M. Ska­bei­kie­nė.

Skelb­ta, kad per­nai Ak­me­nės aikš­tė­je su­mon­tuo­tam tua­le­tui be­maž už 27 tūks­tan­čius eurų te­ko be­veik pu­sė vi­sų se­niū­ni­jai skir­tų in­ves­ti­ci­jų iš ra­jo­no biu­dže­to, o kas li­ko – ke­liems so­cia­li­niams būs­tams bei ki­tiems ob­jek­tams.

V. Sil­vaš­ko sa­kė gy­ven­to­jams: „Jei jūs ra­si­te pi­ges­nį už auk­si­nį neauk­si­nį tua­le­tą, tai ga­li­ma pi­giau pa­da­ry­ti“.

Kai M. Ska­bei­kie­nė ban­dė pa­si­tiks­lin­ti vis dar neeksp­loa­tuo­ja­mo tua­le­to vei­ki­mo me­cha­niz­mą – ar jis au­to­ma­ti­nis, se­niū­nas V. Sil­vaš­ko pa­si­šai­pė: „Tai no­ri­te, kad jus ir pa­so­din­tų...“

Mo­te­ris at­sa­kė to­kiu pat sti­liu­mi: „Gal ge­riau bū­tų: įme­ti į va­di­na­mą­ją ka­są pi­ni­gus, įei­ni ir nie­ko ne­da­ręs išei­ni“.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas pa­ban­dė „rim­tai“ aiš­kin­ti: „Jei už tua­le­to pa­slau­gas su­rink­ti pi­ni­gai bū­tų ski­ria­mi gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nės po­rei­kiams, tai gal at­si­ras­tų, kas to­kiais kil­niais tiks­lais įmes­tų pi­ni­gų ir nei­tų į tua­le­tą“.

Me­ras dar gir­dė­jęs, kaip vie­no mies­to par­ke yra au­to­ma­tas, į ku­rį įme­tus pi­ni­gų tam tik­rą lai­ką ima veik­ti ap­švie­ti­mas.

Su­si­rin­ki­mo da­ly­viai šnabž­dė­jo­si: ar rei­kė­jo pirk­ti bran­gų tua­le­tą ir sta­ty­ti ma­to­mo­je aikš­tės vie­to­je?

Vi­ce­me­ras Apo­li­na­ras Ni­cius pa­si­sten­gė nu­slo­pin­ti se­niū­no kri­ti­kus: „Bet ar jūs ži­no­te, kad se­niū­nas šio­mis die­no­mis į ra­jo­ną par­ve­žė Eu­ro­pos auk­są?“ (Val­di­nin­ko tre­ni­ruo­ja­mas spor­ti­nin­kas ta­po Eu­ro­pos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ju – re­dak­ci­jos pa­sta­ba).

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­nės se­niū­no Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko ti­ki­ni­mu, po­kal­biams apie pro­ble­mas ne­rei­ka­lin­gi su­si­rin­ki­mai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas