(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Lon­do­ne ra­do ma­žą Lie­tu­vą

2017 m. balandžio 15 d.
Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se kar­tu su ka­me­ri­niu an­samb­liu „Tem­pus trio“ su­ren­gė kon­cer­tą. De­vy­nio­lik­me­tė šiau­lie­tė Lon­do­ne ne tik sėk­min­gai tę­sia stu­di­jas, bet ir dir­ba šeš­ta­die­ni­nė­je lie­tu­vių mo­kyk­lo­je. Vie­nin­te­lis ne­ri­mas – ko­kia Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja bus po „Bre­xit“.Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lai­mė­to­ja, Ka­ra­lie­nės Mor­tos pre­mi­jos lau­rea­tė, 2017 me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nist­ro var­di­nės...

Juo­ko jo­ga – dau­giau švie­sos

2017 m. balandžio 15 d.
Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko jo­gos inst­ruk­to­rė Ing­ri­da Kaz­ra­gy­tė jį no­ri skleis­ti Šiau­liuo­se. Juo­kas su­jun­gia žmo­nes, gy­do kū­ną ir sie­lą, at­ne­ša dau­giau spal­vų gy­ve­ni­me. Juo­kas nu­ga­li vi­di­nius komp­lek­sus, iš­lais­vi­na vi­di­nį vai­ką ir ska­ti­na žais­min­gu­mą.Ing­ri­da nuo­šir­džiai nu­si­šyp­so lū­po­mis ir aki­mis. Lyg mi­zans­ce­na spek­tak­ly­je, tuo pa­čiu me­tu pro bal­ko­no lan­gus pa­švie­čia sau­lė.
– Kaip...

Gėlės pražydo mezginiuose

2017 m. balandžio 15 d.
Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės ne­žy­di, o ma­no na­mai jau pil­ni žie­dų“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris.
Onos Jad­vy­gos Po­po­vie­nės ir jos vy­ro Fa­die­jaus na­mai Ber­žė­nuo­se – iš­skir­ti­niai, su įvai­riais ori­gi­na­liais ak­cen­tais: iš me­džio kai­my­ni­nio kai­mo dro­žė­jo iš­drož­tu meš­ki­nu, ku­riam šei­mi­nin­kė įtai­sė ži­ban­čias at­švai­tų akis, iš­mar­gin­tų sie­nų pa­vė­si­ne, ma­lū­nė­liu.
Vi­du­je, ant sie­nų ir sta­lų – Onos Jad­vy­gos...

Kauliukai rieda išskirtinumo link

2017 m. balandžio 8 d.
Ma­ži ir di­de­li, spal­vin­gi ir ne to­kie ryš­kūs, kie­ti ir minkš­ti, tra­di­ci­niai ir neįp­ras­tos pa­skir­ties kau­liu­kai (ris­tu­kai) – to­kia ma­te­ma­ti­ko Vin­co Ta­ma­šaus­ko aist­ra. Ko­lek­ci­jo­je apie 800 kau­liu­kų, at­ke­lia­vu­sių iš įvai­riau­sių pa­sau­lio kraš­tų.
Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo V. Ta­ma­šaus­ko ki­še­nė­se vi­sa­da yra bent po­ra kau­liu­kų. Kau­liu­kai pui­kuo­ja­si ir ant nau­jau­sios jo kny­gos „Pa­mo­kos to­bu­li­ni­mo pa­tir­tis: ras­ti, su­pras­ti, pri­tai­ky­ti“ vir­še­lio...

Gyvenimas susideda ir iš kelionių

2017 m. balandžio 8 d.
„Koks žmo­gus, to­kia ir jo ke­lio­nė“, – sa­ko is­to­ri­kas, gi­das Gied­rius Glo­bys. Jei že­mė­la­py­je žy­mė­tu­me šiau­lie­čio ap­lan­ky­tas Eu­ro­pos ša­lis, ne­pa­žy­mė­ta lik­tų tik Por­tu­ga­li­ja. Po­mė­gis ke­liau­ti, pa­žin­ti, su­ži­no­ti is­to­ri­kui ga­liau­siai vir­to gi­do dar­bu. Prieš sa­vai­tę grį­žęs iš In­do­ne­zi­jos, va­kar jau iš­vy­ko į Grai­ki­ją.Su Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­ju, pa­ty­ru­siu skau­tu, ke­lio­nių agen­tū­ros „Grū­da“ gi­du G. Glo­biu su­si­tin­ka­me iš kar­to po dvie­jų sa­vai­čių...

Pergales reikia kuo greičiau pamiršti

2017 m. balandžio 8 d.
Krep­ši­nis, ie­ties me­ti­mas ir ga­liau­siai at­ras­tas gy­ve­ni­mo ke­lias – dis­kas. Daug ne­sėk­mių spor­ti­nės kar­je­ros pra­džio­je, ir skam­bios per­ga­lės pa­sie­kus bran­dą. To­kį ke­lią nuė­jo be­ne sėk­min­giau­sias vi­sų lai­kų Lie­tu­vos leng­vaat­le­tis Vir­gi­li­jus Alek­na. Jis ir spor­to psi­cho­lo­gė Ais­tė Že­mai­ty­tė Šiau­liuo­se da­li­jo­si pa­ta­ri­mais, kaip ne­pa­lūž­ti iš­ti­kus pir­mai ne­sėk­mei ir pa­siek­ti už­si­brėž­tą tiks­lą.
V. Alek­na ir A. Že­mai­ty­tė, pir­mo­ji spor­to psi­cho­lo­gė, ly­dė­ju­si...

Žvakių kūrėja išlaisvina užrakintą augalo sielą

2017 m. balandžio 1 d.
Iš Šiau­lių ki­lu­siai aro­ma­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tei Jo­rū­nei Gau­čai­tei į gim­ti­nę vi­suo­met sma­gu su­grįž­ti, nes čia kve­pia vai­kys­te ir ma­lo­niais pri­si­mi­ni­mais. De­ja, dėl dar­bų tai bū­na re­tai. Su­si­ža­vė­ju­si kva­pų pa­sau­liu mo­te­ris Lon­do­ne bai­gė pro­fe­sio­na­lios aro­ma­te­ra­pi­jos stu­di­jas, ku­ria ypa­tin­gas žva­kes.– Kaip jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do aro­ma­te­ra­pi­ja?– Ne­ti­kė­tai. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vau vie­šą­ją ko­mu­ni­ka­ci­ją bei gre­tu­ti­nė­se tei­sės stu­di­jo­se...

Gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus įver­ti­no lie­tu­viš­ku „Os­ka­ru“

2017 m. balandžio 1 d.
Jo­niš­kie­tė Ona Zas­tars­kie­nė res­pub­li­ki­nė­je mė­gė­jų teat­rų šven­tė­je „Te­gy­vuo­ja teat­ras“ bu­vo ap­do­va­no­ta sta­tu­lė­le už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus. „Tai – tar­si ma­ža­sis lie­tu­viš­kas ne­pro­fe­sio­na­lų „Os­ka­ras“, – juo­kia­si 80-me­tį mi­nin­ti Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ ak­to­rė, sce­nai pa­sky­ru­si še­šis gy­ve­ni­mo de­šimt­me­čius.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro ir Lie­tu­vos mė­gė­jų teat­ro są­jun­gos ap­do­va­no­ji­mas – sta­tu­lė­lė už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus...

Mar­gu­tis – tar­si gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja

2017 m. balandžio 1 d.
Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re su­reng­ta bu­vu­sios šio cent­ro mo­ki­nės Kris­ti­nos Kar­pi­nai­tės-Jan­kū­nie­nės de­ko­ruo­tų mar­gu­čių pa­ro­da. Jai mar­gu­tis – tai gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja.Mar­gu­čių pa­ro­da su­reng­ta Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro kū­rė­jų klu­bo „Be rė­mų“ bei jo va­do­vės Da­lios Griš­ke­vi­čie­nės ini­cia­ty­va.
Ant sta­lo pui­ka­vo­si ke­lios de­šim­tys vaš­ku iš­mar­gin­tų ir įvai­rias­pal­viais da­žais nu­da­žy­tų žą­sų ir viš­tų kiau­ši­nių lukš­tų.
Jų mar­gin­to­ja Kris­ti­na Kar­pi­nai­tė-Jan­kū­nie­nė kiau­ši­niams nu­nė­rė ir...

„Mano Japonija ir Šventoji Žemė yra Lietuva“

2017 m. balandžio 1 d.
Vo­kie­tis pran­ciš­ko­nas tė­vas Se­ve­ri­nas, šiuo me­tu gy­ve­nan­tis Kry­žių kal­no vie­nuo­ly­ne, sa­ve va­di­na „pil­na­me­čiu lie­tu­viu“, nes jau dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų gy­ve­na Lie­tu­vo­je.Ba­lan­džio 2 die­ną jis šven­čia ku­ni­gys­tės pen­kias­de­šim­ties me­tų su­kak­tį. Ta pro­ga jis ap­žvel­gia sa­vo nuei­tą ke­lią nuo sva­jo­nės bū­ti mi­sio­nie­riu­mi, pa­šau­ki­mo kri­zės ir no­ro su­kur­ti šei­mą.– Jau pu­sę šimt­me­čio esa­te ku­ni­gas. Pra­dė­jo­te šią tar­nys­tę, kai Vo­kie­ti­ja dar bu­vo pa­da­ly­ta į Ry­tų ir Va­ka­rų, o Lie­tu­va...

Kanklininkėms paklūsta ir AC/DC

2017 m. kovo 25 d.
Sek­ma­die­nį TV3 te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Lie­tu­vos ta­len­tai“ pus­fi­na­ly­je Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los kank­li­nin­kių an­samb­lis „Sunny” pa­ro­dys, kad kank­lė­mis ga­li­ma gro­ti nuo ba­ro­ko iki ro­ko. Kank­li­nin­kės ir jų mo­ky­to­ja Kris­ti­na Kup­ry­tė ne­nuils­ta­mai po­pu­lia­ri­na uni­ka­lų inst­ru­men­tą – kank­les.„Sun­ny and cra­zy“ – šiuo pro­jek­tu sek­ma­die­nį kank­li­nin­kių an­samb­lis įaud­rins „Lie­tu­vos ta­len­tų“ sce­ną. Pa­dy­kė­liš­kai ir ro­ke­riš­kai ap­si­ren­gu­sios mer­gi­nos tik pra­džio­je...

Kavinėje – nuo pokalbių iki sužadėtuvių

2017 m. kovo 25 d.
Kiek­vie­ną sa­vai­tę puo­de­lis ar­ba­tos ar ka­vos Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ bu­vo pre­teks­tas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­kvies­ti įdo­mų žmo­gų po­kal­bio, ku­ris su­šil­dy­tų žie­mą. Pa­si­tik­da­mi gai­va­liš­ką pa­va­sa­rį, pasikalbėti pa­kvie­tė­me šios ka­vi­nės bend­ra­sa­vi­nin­kus Ja­ni­ną Bart­ku­tę, Ra­mu­nę ir Mar­kus Gei­bel. Po­kal­bis apie sva­jo­nes, ku­rios iš­si­pil­do.– Į ka­vi­nių vers­lą atė­jo­te iš vi­siš­kai skir­tin­gų sri­čių?Ra­mu­nė: – Vo­kie­ti­jo­je mo­kiau­si vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų ad­mi­nist­ra­vi­mo, dir­bau aukš­to ly­gio res­to­ra­nuo­se, į...

Meilė gyvenimui įkvepia kurti ir keliauti

2017 m. kovo 25 d.
Pa­čios ge­riau­sios idė­jos ir pro­jek­tai gims­ta iš ne­są­mo­nių – įsi­ti­ki­nęs šiau­lie­tis Man­tas Ber­tu­lis. Nors jam tik 23-eji, bet yra nu­vei­kęs ne­ma­žai: dirb­da­mas Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ini­ci­ja­vo ak­ci­ją „Kau­nas my­li Vil­nių“, aist­ra ke­liau­ti įkvė­pė spar­čiai au­gan­tį pro­jek­tą „Kve­pia ke­lio­nėm“.– Sa­vo „Fa­ce­book“ pro­fi­ly­je ra­šai: „Pra­šau, da­ry­ki­te ne­są­mo­nes“. Ko­kių ryš­kiau­sių ne­są­mo­nių esi pa­da­ręs ir kas iš to išėjo?– Ši­tą fra­zę iš­gir­dau kar­tą klau­sy­da­ma­sis rek­la­mos agen­tū­ros „New!“ va­do­vo To­mo...

Sukrėtimai padėjo atrasti širdies kelią

2017 m. kovo 18 d.
Pak­laus­ta, kaip ją pri­sta­ty­ti, dvie­jų vai­kų ma­ma, 34-erių me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gri­nie­nė ne­sud­ve­jo­ja: „Gy­ve­nan­ti šir­di­mi, at­vi­ra pa­sau­liui“. Anks­čiau gy­ve­nu­si iš iner­ci­jos, nuo­lat gal­vo­ju­si „Ką pa­sa­kys ki­ti žmo­nės?“, su­si­rū­pi­nu­si vi­su pa­sau­liu, da­bar mo­te­ris la­biau­siai my­li sa­ve. Suk­rė­ti­mai jos gy­ve­ni­me pa­dė­jo at­ras­ti šir­dies ke­lią.Tai vė­liau­sias po­kal­bis prie ar­ba­tos puo­de­lio Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“, kai už lan­go jau įžieb­ti nak­ti­niai bul­va­ro ži­bin­tai...

Rašytojas Vytautas Almanis: dabar žemė, kaimas su numeriu – kaip lageriuose

2017 m. kovo 18 d.
Ak­me­nės ra­jo­no val­džia guo­dė­si: Vie­šu­čių kai­mo nie­kaip ne­ga­li­me pa­nai­kin­ti, nors ten se­niai nie­kas ne­be­gy­ve­na. Iš­tuš­tė­ję kai­mai tik sta­tis­ti­ką jau­kia, iš­krai­po rea­lų že­mė­la­pį, žiū­rėk, dar ir lė­šų pa­rei­ka­laus. Toks yra vals­ty­bi­nis po­žiū­ris. „Nė­ra ko šniurkš­čio­ti dėl emig­ra­ci­jos, te­gul va­žiuo­ja nors į Ma­da­gas­ka­rą. Jei­gu kai­mas su­nai­kin­tas, jei ap­lin­kui tik Kai­ka­rio ar Kar­baus­kio že­mės, Lie­tu­vos čia nė­ra. Bet aš pa­ts tu­riu lai­ky­ti iki pa­sku­ti­nio“, – ti­ki­na pa­sku­ti­nis Vie­šu­čių kai­mo...

Maskvą iškeitė į Šiaulius

2017 m. kovo 10 d.
Mei­lės emig­ran­tė – taip sa­ve va­di­na Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Re­gio­ni­nio bib­lio­te­kų veik­los ir va­dy­bos sky­riaus ve­dė­ja Eka­te­ri­na Pra­ka­pe­ne. Prieš dau­giau nei 20 me­tų mo­te­ris su šei­ma per­si­kė­lė iš Ru­si­jos sos­ti­nės Mask­vos į Šiau­lius, juos va­di­na sa­vo na­mais.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ su Eka­te­ri­na bend­rau­ja­me gurkš­no­jant „Ka­ra­liš­ką“ ka­pu­či­no ka­vą.
– Kaip iš Mask­vos at­si­dū­rė­te Šiau­liuo­se?– Esu mei­lės emig­ran­tė – iš­te­kė­jau už lie­tu­vio, ki­lu­sio iš Šiau­lių...

Muzikos pakerėtas tėvas Zevertas

2017 m. kovo 4 d.
Po dar­bo Šiau­lių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro įkū­rė­jas, va­do­vas ir gy­dy­to­jas psi­chiat­ras 71-erių El­man­tas Pra­nas Ze­ver­tas mu­zi­kuo­ja ba­ja­nu. Pot­rau­kį mu­zi­kai pa­ju­tęs dar vai­kys­tė­je, vi­są gy­ve­ni­mą jis bu­vo ak­ty­vus šo­kė­jas ir dai­ni­nin­kas. „Ne al­ko­ho­lis, o mu­zi­ka tu­ri kur­ti lai­mės en­dor­fi­nus“, – sa­ko me­di­kas.Išt­rūk­ti po­kal­biui apie po­mė­gius E. P. Ze­ver­tui su­dė­tin­ga – Šiau­lių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­re trūks­ta net ke­tu­rių gy­dy­to­jų, įstai­gos va­do­vui ten­ka dirb­ti už juos vi­sus...

Kazimieras – daugiau negu vardas

2017 m. kovo 4 d.
Šian­dien – šv. Ka­zi­mie­ro die­na, dar va­di­na­ma ir Ko­var­nių die­na. Lie­tu­vos glo­bė­jo, vie­nin­te­lio Lie­tu­vos šven­to­jo var­das nyks­ta – per de­šimt­me­tį Šiau­liuo­se re­gist­ruo­tas tik vie­nas Ka­zys ir vie­nas Ka­zi­mie­ras. Nė vie­nos Ka­zi­mie­ros.Lo­ty­niš­kos kil­mės Ka­zi­mie­ro var­das ver­čia­mas „daug pa­sa­kan­tis, iš­min­tin­gas“. Šven­ta­sis Ka­zi­mie­ras (1458–1484 m.) yra vie­nin­te­lis Lie­tu­vos šven­ta­sis. Dėl sa­vo pa­mal­du­mo ir do­ro gy­ve­ni­mo šven­tuo­ju pa­skelb­tas 1602 me­tais...

Makaronų tiltai išlaiko didžiules apkrovas

2017 m. kovo 4 d.
Šiau­liuo­se, Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je, ket­vir­ta­die­nį pir­mą kar­tą vy­ko na­cio­na­li­nio sta­ty­bos iš ma­ka­ro­nų čem­pio­na­to „Ma­ka­ro­nų til­tai 2017“ at­ran­kos tur­ny­ras. Var­žy­bų tiks­las – su­konst­ruo­ti kuo stip­res­nį til­tą iš ma­ka­ro­nų. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, to­kia kū­ry­ba su­tei­kia in­ži­ne­ri­nių pa­grin­dų.Pa­ke­lis spa­ge­čių ir ke­tu­ri plas­ti­li­no ga­ba­lė­liai – iš to­kių me­džia­gų per 45 mi­nu­tes na­cio­na­li­nio čem­pio­na­to da­ly­viai tu­rė­jo su­konst­ruo­ti kuo tvir­tes­nį til­tą. Mak­si­ma­lus til­to...

Kasdienė akistata su mirtimi

2017 m. vasario 25 d.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Vik­to­ras Veng­ris – duob­ka­sys. Vy­ras at­vi­ras: veik­la, iš ku­rios jis duo­ną val­go dau­giau ne­gu dvi­de­šimt­me­tį, ne­leng­va ir fi­ziš­kai, ir psi­cho­lo­giš­kai. Prie mir­ties, prie skaus­mo pri­pras­ti neį­ma­no­ma. Pa­ty­ręs duob­ka­sys vis dėl­to pri­pa­žįs­ta, kad kai ku­rie mo­men­tai jam vis dar įdo­mūs.Jei kas prieš dau­ge­lį me­tų bū­tų pa­sa­kęs V. Veng­riui, kad jis plu­šės ka­pa­vie­tė­je, grei­čiau­siai bū­tų tik ran­ka nu­mo­jęs.
Tai atė­jo pa­ma­žu – ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju dir­bęs V. Veng­ris mąs­tė...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas