(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Juo­ko jo­ga – dau­giau švie­sos

2017 m. balandžio 15 d.
Simona SIMONAVIČĖ

Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko jo­gos inst­ruk­to­rė Ing­ri­da Kaz­ra­gy­tė jį no­ri skleis­ti Šiau­liuo­se. Juo­kas su­jun­gia žmo­nes, gy­do kū­ną ir sie­lą, at­ne­ša dau­giau spal­vų gy­ve­ni­me. Juo­kas nu­ga­li vi­di­nius komp­lek­sus, iš­lais­vi­na vi­di­nį vai­ką ir ska­ti­na žais­min­gu­mą.

simona@skrastas.lt

Juo­kas – as­me­ny­bės da­lis

Ing­ri­da nuo­šir­džiai nu­si­šyp­so lū­po­mis ir aki­mis. Lyg mi­zans­ce­na spek­tak­ly­je, tuo pa­čiu me­tu pro bal­ko­no lan­gus pa­švie­čia sau­lė.

– Kaip jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do juo­ko jo­ga?

– Pir­miau­sia at­ra­dau kla­si­ki­nę hat­ha jo­gą – ją pra­kti­kuo­ju jau dau­giau ne­gu 10 me­tų. Vis­kas, kas su­si­ję su šia iš Ry­tų ki­lu­sia mo­ky­mo sis­te­ma, leng­vai pa­trau­kia ma­no dė­me­sį. Per­nai in­ter­ne­te at­ra­dau straips­nį apie juo­ko jo­gą, per­skai­čiu­si tik ant­raš­tę pa­gal­vo­jau – o kur čia jo­ga? Nu­ta­riau su­si­pa­žin­ti iš ar­čiau.

Nu­vy­kau į juo­ko jo­gos inst­ruk­to­rių mo­ky­mus Vo­kie­ti­jo­je. Po pir­mos kur­sų die­nos šiek tiek nu­si­vy­liau, nes ne­ra­dau, kaip siū­lo­mas me­to­das ve­da kū­no, pro­to ir sie­los vie­no­vės link. Pa­gal­vo­jau: va­je, kur čia at­va­žia­vau? Žiū­rint iš ša­lies at­ro­dė, kad juo­ko jo­ga su bend­rą­ja tu­ri ne­daug bend­ro. Pa­ma­žu vis­kas su­si­dė­lio­jo į vie­tas. Pri­si­jau­ki­nau prie­lai­dą, kad jo­ga, kaip gy­vas pro­ce­sas, evo­liu­cio­nuo­ja, kin­ta, su lai­ku at­si­ran­da nau­jų jos at­ša­kų. Ta­pau ne to­kia reik­li ir lei­dau sau pa­ty­ri­nė­ti juo­ko jo­gą kiek ki­tu as­pek­tu.

Juo­ko jo­ga yra pui­kus me­to­das žmo­nėms iš­gy­ven­ti pa­ki­lią nuo­tai­ką, bend­ru­mą, po­zi­ty­vu­mą, pa­pras­tu­mą ir leng­vu­mo po­jū­tį. Tai yra vie­na iš prie­žas­čių, dėl ko vi­sa tai da­rau!

Man la­bai pa­tin­ka juok­tis! Juo­ko jo­ga ma­ne pa­trau­kė dar ir to­dėl, nes re­zo­na­vo su jau tu­ri­mo­mis sa­vy­bė­mis. Esu džiu­gus, em­pa­tiš­kas, leng­vai bend­rau­jan­tis ir žais­min­gas žmo­gus. Vi­di­nis vai­kas ma­ny­je yra neats­ki­ria­ma as­me­ny­bės da­lis, to­dėl juo­ko jo­gą ge­bu per­teik­ti gy­vai ir na­tū­ra­liai.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te, kas tai yra juo­ko jo­ga?

– Kar­tais pa­ti sa­vęs klau­siu – tai svei­ka pra­mo­ga ar džiu­gus svei­ka­ti­ni­ma­sis? Ga­li bū­ti abu va­rian­tai, pri­klau­so­mai nuo to, kas ta­me da­ly­vau­ja ir kur vyks­ta už­siė­mi­mas.

Juo­ko jo­gos sis­te­ma su­kur­ta prieš 22 me­tus dak­ta­ro iš In­di­jos Ma­da­no Ka­ta­ri­jos. Jis do­mė­jo­si juo­ko svei­ka­ti­ni­mo ga­lia, bū­rė bend­ra­min­čius į klu­bus ir juo­se pa­sa­ko­da­vo juo­kin­gas is­to­ri­jas, anek­do­tus, žiū­rė­da­vo juo­kin­gus fil­mus, vaiz­dus. Po ku­rio lai­ko jis su­pra­to, kad iš to pa­ties anek­do­to ne­pa­si­juok­si ke­le­tą kar­tų – tai su lai­ku iš­si­se­mia.

Tuo­met gy­dy­to­jas ap­jun­gė kai ku­riuos kla­si­ki­nės jo­gos kvė­pa­vi­mo pra­ti­mus (pra­na­ja­mą) ir tam tik­rus vai­dy­bi­nius, žai­dy­bi­nius ele­men­tus su­kur­da­mas sis­te­mą – juo­kas be prie­žas­ties. Juo­ko jo­ga iš­pli­to vi­sa­me pa­sau­ly­je, juo­ko klu­bai vei­kia dau­giau nei 100 pa­sau­lio ša­lių.

Da­ry­da­mas tam tik­rus žai­dy­bi­nius pra­ti­mus žmo­gus imi­tuo­ja, si­mu­liuo­ja juo­ką, o po tam tik­ro lai­ko dirb­ti­nis juo­kas tam­pa nuo­šir­dus. Juo­ko jo­ga re­mia­si moks­li­niu fak­tu, kad or­ga­niz­mas ne­ga­li at­skir­ti dirb­ti­nio ir tik­ro juo­ko. Nau­da svei­ka­tai gau­na­ma ta pa­ti, ne­svar­bu, ar juo­kas rea­lus, ar imi­tuo­tas.

Aš ne­juo­ki­nu au­di­to­ri­jos – vi­si esa­me ly­gia­ver­čiai pro­ce­so kū­rė­jai. Kuo la­biau at­si­pa­lai­duo­ja­me, tuo ge­riau vis­kas pa­vyks­ta. Bū­ti­nas akių kon­tak­tas su ki­tu žmo­gu­mi, nes ta­da per­si­jun­gia­ma iš dirb­ti­nio juo­ko į nuo­šir­dų. Nie­ka­da ne­si­juo­kia­me, ne­si­ty­čio­ja­me iš kaž­ko – juo­kia­mės iš sa­vęs kar­tu su vi­sais.

Bend­ru­mas su menininkės Edi­tos Sūdžiūtės me­no už­siė­mi­mais dailės stu­di­jo­je yra na­tū­ra­lus – at­si­pa­lai­da­vę da­ro­mės kū­ry­biš­kes­ni. No­riu, kad žmo­nės iš­si­neš­tų ge­bė­ji­mą žais­ti, at­si­pa­lai­duo­ti kas­die­ny­bė­je, spon­ta­niš­ku­mą, ku­ris mū­sų gy­ve­ni­mą da­ro spal­vin­ges­nį.

Vi­sus pa­sau­lio juo­ko klu­bus vie­ni­jan­ti idė­ja – da­lis, ka­da juo­kia­mės už svei­ka­tą, džiu­gu­mą ir tai­ką pa­sau­ly­je. Tai bū­na vie­nas iš bai­gia­mų­jų ma­no siū­lo­mų pra­ti­mų. Tai­ka man itin ak­tua­liai nu­skam­ba Šiau­lių kon­teks­te, kur vi­sai ša­lia tu­ri­me ka­ri­nę oro ba­zę.

– Koks yra juo­ko po­vei­kis žmo­gui?

– Moks­li­nin­kų ty­ri­mų apie juo­ko nau­dą or­ga­niz­mui at­lik­ta la­bai daug. Su­si­do­mė­ji­mas ki­lo nuo 1978 me­tų, kuo­met lė­ti­ne stu­bu­ro li­ga sir­gęs ame­ri­kie­tis Nor­man Cou­sins pa­ra­šė kny­gą „Gy­dy­to­jas pa­ts sau“. Jo­je ap­ra­šė, kaip nuo ke­lia­mo skaus­mo ban­dė gel­bė­tis sis­te­min­gai juok­da­ma­sis per die­ną ma­žiau­siai po 10 mi­nu­čių.

Vie­nas ty­ri­mų apie juo­ką bu­vo pa­da­ry­tas Ka­li­for­ni­jos Lo­ma Lin­da uni­ver­si­te­te. Jo me­tu 52 vy­rų gru­pei bu­vo ro­do­mi va­lan­dos truk­mės juo­kin­gi fil­mai. Paim­ti krau­jo ty­ri­mai prieš, per ir po per­žiū­ros įro­dė tie­sio­gi­nį ry­šį tarp juo­ko ir imu­ni­nės sis­te­mos – juo­kas pa­ge­ri­no or­ga­niz­mo at­spa­ru­mą li­goms. Suak­ty­vė­jęs bal­ty­mas in­ter­fe­ro­nas bu­vo ran­da­mas praė­jus net 12 val. po ty­ri­mo pa­bai­gos.

Juo­kian­tis pa­di­dė­ja de­guo­nies kie­kis krau­jy­je, di­di­na­mas rau­me­nų at­si­pa­lai­da­vi­mas, pa­ge­rė­ja krau­jo­ta­ka, iš­lais­vi­na­mi lai­mės hor­mo­nai, ma­žė­ja stre­so hor­mo­no. Juo­kas – pui­kus stre­so įvei­ki­mo me­to­das!

Ne ma­žiau nei 10 mi­nu­čių juo­ko per die­ną yra do­va­na sau. Juo­ko jo­ga yra vie­nas iš bū­dų, kaip juo­ko kie­kį pa­di­din­ti. Čia ne­rei­kia prie­žas­ties juok­tis, spe­cia­laus pa­si­ruo­ši­mo, ypa­tin­gos ap­ran­gos.

Ta­čiau yra juo­ko jo­gos kont­rain­di­ka­ci­jos. Pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju rei­kė­tų ser­gan­tie­siems krau­ja­gys­lių, šir­dies li­go­mis. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma ser­gan­tiems glau­ko­ma, tu­ber­ku­lio­ze, epi­lep­si­ja, ši­zof­re­ni­ja, be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims pa­sku­ti­niais mė­ne­siais.

Ko­vo 8-osios pro­ga da­riau juo­ko jo­gą įmo­nė­je. Pa­siū­liau ad­mi­nist­ra­ci­jai mo­te­ris pa­svei­kin­ti ne vien tul­pė­mis, bet ir pus­va­lan­džio juo­ko jo­gos už­siė­mi­mu. Pa­vy­ko nu­ste­bin­ti ir pa­da­ry­ti šven­tę įsi­min­ti­ną il­gam.

Juo­ko jo­ga įmo­nės šven­tė­se ga­li bū­ti pui­ki prie­mo­nė ko­man­dos for­ma­vi­mui. Net prieš svar­bius su­si­ti­ki­mus ga­li­ma pa­da­ry­ti efek­ty­vų, trum­pą apie 15 mi­nu­čių sean­są. Auk­si­nė tai­syk­lė – juo­kas su­jun­gia žmo­nes.

– Ko­kius po­ky­čius sa­vo gy­ve­ni­me pa­ste­bė­jo­te pra­dė­ju­si pro­pa­guo­ti juo­ką?

– Aš ap­skri­tai ta­pau jaut­res­nė juo­kui. Iš­girs­tu, kai ki­ti juo­kia­si, ge­bu at­skir­ti juo­ko reikš­mes, nes jis ne vi­suo­met vie­no­das, yra juo­ko kal­ba. Pas­te­biu juo­ko at­spal­vius.

Pra­dė­jau dar la­biau ver­tin­ti nuo­šir­dų juo­ką, ne vien dėl to, kad tai tei­kia nau­dą. Ga­li nuo­šir­džiai juok­tis ne­da­rant jo­kių pra­ti­mų, neieš­kant prie­žas­čių. Juo­kas yra di­džiu­lė do­va­na, ku­ri tu­rė­tų gy­ve­ni­me bū­ti kas­dien.

Ma­ne da­bar daug leng­viau pra­juo­kin­ti, esu leng­viau už­kre­čia­ma juo­ku, ko anks­čiau ne­bu­vo. Pa­me­nu, oro uos­te skren­dant iš Vo­kie­ti­jos lau­kiau lėk­tu­vo. Ša­lia sė­dė­jo dvi už­sie­nie­tės mer­gai­tės ir kaž­ko ki­ke­no. Jau­čiu – jau ma­ne ima juo­kas... Ne­si­var­žiau, ėmiau juok­tis, jos to­liau juo­kia­si, su­si­žval­gom, ne­be­ži­nom ko­dėl, bet juo­kia­mės kar­tu. Oro uos­te di­džiu­lės erd­vės, gar­sas pla­čiai sklin­da. Vie­ni žmo­nės žiū­rė­jo keis­tai, ki­ti ig­no­ra­vo, dar ki­ti – pra­dė­jo šyp­so­tis ir kri­zen­ti kar­tu. Tai ta­po įdo­miu nuo­ty­kiu!

– Ar leng­va pra­juo­kin­ti lie­tu­vius?

– Kai tai leng­vai vy­ko mo­ky­mų me­tu Vo­kie­ti­jo­je, gal­vo­jau – fan­tas­ti­ka! Ne­rei­kia nie­ko ypa­tin­ga, tik žmo­nių nu­si­tei­ki­mo! Ech, tai bu­vo to­li nuo to, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je...

Ne­nu­neig­si, tu­ri­me na­cio­na­li­nį bruo­žą san­tū­ru­mą, kar­tais jis net pe­rau­ga į už­si­sklen­di­mą, su­si­kaus­ty­mą. Sten­giuo­si juo­ko jo­gą adap­tuo­ti lie­tu­viams. Inst­ruk­to­riaus meist­riš­ku­mas yra ge­bė­ji­me at­rink­ti vai­dy­bi­nius, žai­dy­bi­nius pra­ti­mus at­si­žvel­giant į tai, su kuo dir­bi.

Ne­leng­va už­duo­tis, bet bū­tent tai ma­ne la­bai mo­ty­vuo­ja. Di­džiu­lį ma­lo­nu­mą jau­čiu pa­ma­čiu­si kont­ras­tą – ko­kią gru­pę tu­rė­jau prieš ir ko­kie jie išei­na už­siė­mi­mui pa­si­bai­gus.

Juo­ko jo­ga pa­de­da la­biau pa­žin­ti sa­ve ir ki­tus. Ji la­bai ge­ras eg­za­mi­nas, kiek žmo­nės yra tik­rai drą­sūs, o kiek tai tik dek­la­ruo­ja. Svar­bu, ką pa­gal­vos ki­ti? Cha cha cha! Iš to ga­li tik gar­siai nu­si­juok­ti.

Ži­no­ma, svar­bu lai­kas ir vie­ta, pa­gar­ba tam, kas vyks­ta. Te­ko gir­dė­ti iš vie­nos da­ly­vės lū­pų, jog kar­tą rim­to kon­cer­to me­tu kaž­kas be per­sto­jo juo­kė­si taip truk­dy­da­mas ki­tiems... Ma­no ve­da­muo­se už­siė­mi­muo­se var­žy­tis ne­rei­kia.

Juo­ko jo­gos po­pu­lia­ri­ni­mas rei­ka­lau­ja drą­sos. Nu­ma­nau, ko­kios kliū­tys ma­nęs ga­li lauk­ti, bet tai iš­šū­kis, ku­rį prii­mu.

– Sa­ko­ma, kad vai­kai juo­kia­si be­veik 20 kar­tų daž­niau ne­gu suau­gu­sie­ji. Kaip ma­no­te, ko­dėl suau­gu­sie­ji nu­sto­ja daž­nai juok­tis?

– Vai­kai daž­nai juo­kia­si be prie­žas­ties, jie jaut­res­ni už suau­gu­siuo­sius. Užau­gę esa­me ne­be to­kie jaut­rūs įvai­rioms si­tua­ci­joms, mus ne­be taip leng­va nu­ste­bin­ti. Da­ro­mės iš­ran­kūs, juo­kui ieš­ko­me in­te­lek­tua­li­nio pa­grin­di­mo. Bu­vo lai­kai, ka­da juo­kas lai­ky­tas blo­go iš­siauk­lė­ji­mo to­nu. Šiais lai­kais jau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­ma, ta­čiau gal­būt kaž­kas bu­vo auk­lė­ja­mas vai­kys­tė­je, kad gar­siai juok­tis ne­man­da­gu.

Juo­kas – nuo­sta­bus da­ly­kas! Mes vi­suo­met pri­si­me­na­me ypa­tin­gus va­ka­rus, ka­da taip juo­kė­mės, kad net pil­vą pa­skau­do ar be­veik žan­dai ply­šo. Esu tik­ra, vi­si žmo­nės sa­vo at­min­ties fai­luo­se at­ras­tų to­kių aki­mir­kų. Gal­būt jos nė­ra daž­nos, bet vi­sa­da la­bai įsi­min­ti­nos.

– Juo­kas iš­skir­ti­nai tik žmo­gaus sa­vy­bė. Ar vi­si ge­ba juok­tis?

– Aš dar ne­su­ti­kau žmo­gaus, ku­ris ne­ge­bė­tų. O jūs? Juo­kas ir hu­mo­ro jaus­mas yra skir­tin­gi da­ly­kai. No­rė­čiau ti­kė­ti, kad juok­tis ge­ba vi­si! Be­je, yra ty­ri­mų, ku­rie ro­do, kad juok­tis ge­ba be­ždžio­nės bei pe­lės.

Vi­siems ten­ka iš­gy­ven­ti niū­rių pe­rio­dų. Da­ro­si švie­siau, kai ap­link yra dau­giau po­zi­ty­vu­mo. Ta­čiau ne­rei­kė­tų nu­mo­ti ran­ka į tam tik­ras gy­ve­ni­me esan­čias pro­ble­mas, už­glos­tant ar sle­piant jas po fra­ze „Vis­kas bus ge­rai“. Tai ne­pa­gar­ba sau pa­čiam.

Po­zi­ty­vu­mas ge­rai, bet rei­kia pa­jaus­ti, ka­da svar­bu su­telk­ti dė­me­sį ties ki­tais, ne ma­žiau svar­biais as­me­ny­bei da­ly­kais, at­si­gręž­ti į sa­ve, ne­spal­vi­nant pro­ble­mų per daug švie­siai, bei im­ti jas spręs­ti. Aš sa­ve va­di­nu švie­sia rea­lis­te. Mo­kau­si priim­ti vi­sas tik­ro­vės spal­vas – tur­tin­go­je pa­le­tė­je bū­ti­nos ir tam­sios.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko jo­gos inst­ruk­to­rė šiau­lie­tė Ing­ri­da Kaz­ra­gy­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog daž­nas kas­die­nis juo­kas į gy­ve­ni­mą at­ne­ša žais­min­gu­mo, spon­ta­niš­ku­mo, lais­vu­mo, kū­ry­biš­ku­mo.

Juo­ko jo­gos už­siė­mi­mų me­tu įvai­rių žai­dy­bi­nių, vai­dy­bi­nių, kvė­pa­vi­mo pra­ti­mų me­tu imi­tuo­ja­mas dirb­ti­nis juo­kas, ku­ris ga­liau­siai virs­ta na­tū­ra­liu. Svar­biau­sia – iš­mok­ti at­si­pa­lai­duo­ti.

Spal­vin­go­je me­no stu­di­jo­je „Dai­lės na­mai“ šiau­lie­čiams juo­ko jo­gos už­siė­mi­mus ve­dan­ti Ing­ri­da Kaz­ra­gy­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog juo­ko jo­ga yra dar vie­na gy­ve­ni­mo spal­va.

Juo­ko jo­gos inst­ruk­to­rė Ing­ri­da Kaz­ra­gy­tė pa­sa­ko­ja, jog vi­so pa­sau­lio juo­ko klu­bus vie­ni­jan­tis idė­ji­nis da­ly­kas yra juo­kas už svei­ka­tą, džiu­gu­mą ir tai­ką pa­sau­ly­je, tai jai ypač ak­tua­lu Šiau­liuo­se, kur ša­lia vei­kia ka­ri­nė oro ba­zė.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas