(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Kauliukai rieda išskirtinumo link

2017 m. balandžio 8 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Ma­ži ir di­de­li, spal­vin­gi ir ne to­kie ryš­kūs, kie­ti ir minkš­ti, tra­di­ci­niai ir neįp­ras­tos pa­skir­ties kau­liu­kai (ris­tu­kai) – to­kia ma­te­ma­ti­ko Vin­co Ta­ma­šaus­ko aist­ra. Ko­lek­ci­jo­je apie 800 kau­liu­kų, at­ke­lia­vu­sių iš įvai­riau­sių pa­sau­lio kraš­tų.

jurgita@skrastas.lt

Ko­lek­ci­ją pil­do mo­ki­niai

Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo V. Ta­ma­šaus­ko ki­še­nė­se vi­sa­da yra bent po­ra kau­liu­kų. Kau­liu­kai pui­kuo­ja­si ir ant nau­jau­sios jo kny­gos „Pa­mo­kos to­bu­li­ni­mo pa­tir­tis: ras­ti, su­pras­ti, pri­tai­ky­ti“ vir­še­lio.

„Kaip ki­taip, juk tai ma­no ta­lis­ma­nas“, – sa­ko ma­te­ma­ti­kas.

Tik ne­di­de­lė jo ko­lek­ci­jos da­lis šiuo me­tu eks­po­nuo­ja­ma Didžd­va­rio gim­na­zi­jos fo­jė.

Ša­lia tra­di­ci­nių kau­liu­kų iš­dė­lio­ti kau­liu­kai-aus­ka­rai, marš­ki­nių ran­ko­ga­lių są­sa­gos, drus­ki­nės, tau­pyk­lės, rak­tų pa­ka­bu­kai ir dau­gy­bė ki­to­kių ak­se­sua­rų.

Mie­liau­sias iš eks­po­na­tų – ko­lek­ci­jos „pra­di­nin­kas“, be­maž tris ki­log­ra­mus sve­rian­tis me­di­nis ran­kų dar­bo kau­liu­kas, 1982 me­tais pa­do­va­no­tas auk­lė­ti­nių. Ta­da V. Ta­ma­šaus­kas dir­bo Šiau­lių 2-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je-in­ter­na­te (da­bar – Spor­to gim­na­zi­ja).

Dau­gu­ma ma­te­ma­ti­ko auk­lė­ti­nių bu­vo spor­ti­nin­kai, ku­rie vyk­da­vo į var­žy­bas įvai­rio­se ša­ly­se ir iš jų par­vež­da­vo įdo­mes­nių kau­liu­kų. Ko­lek­ci­ja grei­tai pra­dė­jo pil­dy­tis.

Jo­je – šach­ma­ti­nin­kės Vik­to­ri­jos Čmi­ly­tės, BMX dvi­ra­ti­nin­kės Vil­mos Rim­šai­tės, im­ty­nių tre­ne­rio Vid­man­to Ži­bu­čio ir ki­tų ži­no­mų spor­ti­nin­kų do­va­no­ti kau­liu­kai.

Bu­vę mo­ki­niai pri­si­me­na V. Ta­ma­šaus­ko po­mė­gį ir net su­si­ti­kę po daug me­tų tei­rau­ja­si, ar dar ko­lek­cio­nuo­ja kau­liu­kus, ir, žiū­rėk, įtei­kia ko­kį. Kau­liu­kų pa­do­va­no­ja ir gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji.

Ko­lek­ci­jo­je yra ir neįp­ras­tų (ne ku­bo for­mos) – 18, 20, 30 ir net 100 sie­nų kau­liu­kų. Pas­ta­ra­sis la­biau pri­me­na ka­muo­liu­ką su ne­žy­mio­mis plokš­tu­mo­mis, jo vi­du­je yra šra­tas, ku­ris kau­liu­ką „už­fik­suo­ja“ tam tik­ro­je pa­dė­ty­je.

Di­džiau­sią kau­liu­ką, 80x80x80 cm dy­džio dė­žę daik­tams lai­ky­ti, prieš 10 me­tų taip pat pa­do­va­no­jo mo­ki­niai. Jo­je 20 kny­gų au­to­rius V. Ta­ma­šaus­kas lai­ko sa­vo straips­nius.

„Užk­rė­tė“ dės­ty­to­jas

Iš kur toks po­mė­gis kau­liu­kams?

„Mo­kan­tis aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je man pa­ti­ko, kad do­cen­tas Min­dau­gas Stak­vi­le­vi­čius mus kvies­da­vo at­sa­ki­nė­ti ris­da­mas kau­liu­kus. Pats pra­dė­jau tai­ky­ti šį me­to­dą dau­giau kaip prieš 30 me­tų. Ypač tai ak­tua­lu man bu­vo mo­kant ma­te­ma­ti­kos žy­mius ša­lies spor­ti­nin­kus, ku­rie ne­mėg­da­vo, o gal ne­tu­rė­da­vo lai­ko mo­ky­tis ma­te­ma­ti­kos tai­syk­lių“, – sa­ko mo­ky­to­jas.

Jei­gu gal­vo­ja­te, kad pa­mo­ko­je mo­ky­to­jas tie­siog me­ta kau­liu­kus ir pa­gal iš­kri­tu­sių taš­kų su­mą kvie­čia mo­ki­nio nu­me­rį, la­bai klys­ta­te.

Tai­ko­ma for­mu­lė n=(m-1)x6+r. Nau­do­ja­mi du kau­liu­kai, pa­vyz­džiui, mė­ly­nos ir rau­do­nos spal­vos. Mė­ly­no­jo kau­liu­ko aku­čių skai­čius žy­mi­mas „m“ rai­de, rau­do­no­jo – „r“ rai­de, „n“ – mo­ki­nio nu­me­ris kla­sės są­ra­še.

Ir kau­liu­kus ri­ta, ir skai­čiuo­ja pa­gal šią for­mu­lę ne mo­ky­to­jas, o pa­tys mo­ki­niai.

Ne vie­nam mo­ki­niui ma­te­ma­ti­ko me­to­das yra gi­liai į at­min­tį įsi­rė­žęs.

„Nu­va­žia­vau į Upy­tės mo­kyk­lą Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne pa­skai­tą skai­ty­ti, o ten – kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Jo­nas Ba­ro­nas. Pa­si­ro­do, aš jį 1982–1984 me­tais mo­kiau ma­te­ma­ti­kos. Jis man ir sa­ko: „Pa­ma­čiau jus ir gal­vo­ju – čia tas pa­ts, kur su kau­liu­kais ma­ne dre­bi­no“, – sma­gų su­si­ti­ki­mą su bu­vu­siu mo­ki­niu pri­si­me­na V. Ta­ma­šaus­kas.

Mo­ko mo­ky­tis

Dau­giau kaip 40 me­tų dar­bo pa­tir­tį tu­rin­tis V. Ta­ma­šaus­kas tu­ri ir ki­tą aist­rą – va­ži­nė­ja po Lie­tu­vą ir ve­da se­mi­na­rus mo­ky­to­jams apie šiuo­lai­ki­nės pa­mo­kos ar­chi­tek­tū­rą.

„No­riu, kad švie­ti­mas Lie­tu­vo­je pa­jus­tų re­ne­san­są“, – sa­ko ma­te­ma­ti­kas.

Pa­sak V. Ta­ma­šaus­ko, jei­gu prieš du, tris de­šimt­me­čius vi­są in­for­ma­ci­ją pa­teik­da­vo mo­ky­to­jas, tai da­bar mo­ky­to­jo už­duo­tis – iš­mo­ky­ti vai­kus mo­ky­tis, su­si­ras­ti in­for­ma­ci­ją pa­tiems.

„Šiais lai­kais pa­mo­ka yra grįs­ta ty­ri­nė­ji­mu, kū­ry­biš­ku­mu. Ge­ro­je pa­mo­ko­je mo­ki­niai ak­ty­viai mo­ko­si, dir­ba, daug klau­sia, pa­de­da drau­gams. Mo­ky­to­jas tu­ri pa­dė­ti mo­ki­niui su­pras­ti, kas iš­mok­ta, ką dar rei­kia iš­mok­ti, kaip įveik­ti sun­ku­mus, ko­kie bū­dai veiks­min­gi“, – sa­ko mo­ky­to­jas.

V. Ta­ma­šaus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, mo­kyk­la vi­sų pir­ma tu­ri ug­dy­ti žmo­gų, pi­lie­tį.

„Sa­vo mo­ki­niams sa­kau: „Ne­no­riu, kad jūs bū­tu­mėt ge­riau­si, jūs bū­ki­te iš­skir­ti­niai.“ Anks­čiau priei­da­vau prie mo­ki­nio ir sa­ky­da­vau, ko­dėl tu ne­ga­li bū­ti kaip vi­si, o da­bar sa­kau, kaip džiau­giuo­si, kad tu – ne kaip vi­si“, – sa­ko mo­ky­to­jas.

Bū­ti iš­skir­ti­niu, ki­to­kiu mo­ky­to­ju, lek­to­riu­mi sten­gia­si ir pa­ts V. Ta­ma­šaus­kas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jas Vin­cas Ta­ma­šaus­kas sa­vo mo­kyk­los bend­ruo­me­nei pri­sta­tė tik ne­di­de­lę kau­liu­kų ko­lek­ci­jos, ku­rią su­da­ro apie 800 eg­zemp­lio­rių, da­lį.

Tarp įvai­riau­sių eg­zemp­lio­rių – ir kau­liu­kais puoš­tos są­sa­gos.

Rak­tų pa­ka­bu­kai su kau­liu­kais par­vež­ti iš JAV, Ai­ri­jos, Ita­li­jos ir ki­tų ša­lių.

Trys spal­vin­gi ke­ra­mi­niai kau­liu­kai iš tik­rų­jų yra in­de­liai prie­sko­niams.

Ko­lek­ci­jo­je – ne tik ku­bo for­mos kau­liu­kai, bet ir 18, 20, 30 plokš­tu­mų.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Ma­te­ma­ti­kas Vin­cas Ta­ma­šaus­kas: „Tu­riu to­kį po­sa­kį: ma­te­ma­ti­ka – tai pro­to mu­zi­ka, o mu­zi­ka – jaus­mų ma­te­ma­ti­ka.“

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas