(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Pakiršinyje „išaugo“ velykinių margučių parkas

2017 m. balandžio 20 d.
Monika GRUNDAITĖ

Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio dy­džio mar­gu­čiais – čia „išau­go“ ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas.

Pa­kir­ši­nio dva­ro par­kas prieš pat šven­tes su­ži­bo nau­jo­mis spal­vo­mis – ja­me vie­nas po ki­to „dy­go“ įvai­raus dy­džio ir pa­čia įvai­riau­sia tech­ni­ka su­kur­ti mar­gu­čiai. Vie­nus jų į par­ką te­ko vež­ti au­to­mo­bi­liais, ki­ti til­po ir į pin­ti­nes.

Kon­kur­są „Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas“ pa­skel­bę Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro dar­buo­to­jai ne­si­ti­kė­jo, kad jų kvie­ti­mas bus taip en­tu­zias­tin­gai priim­tas – kur­ti ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­ką su­si­bū­rė per 20 ra­jo­no įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų, bend­ruo­me­nių.

Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių puo­šy­bai pra­ver­tė ne tik na­tū­ra­lios gam­tos do­va­nos – me­dis, kan­ko­rė­žiai, šiau­dai, sa­ma­nos, bet ir įvai­rūs daik­tai – laik­raš­čiai, plas­ti­ki­nės stik­li­nės.

Vie­nas už ki­tą įspū­din­ges­nius mar­gu­čius į par­ką at­ga­be­no Še­du­vos glo­bos na­mų, Bai­so­ga­los bib­lio­te­kos, Pa­kir­ši­nio, Pa­var­ty­čių, Kar­če­mų, Bai­so­ga­los, Vė­riš­kių, „Iman­tų“ kai­mo bend­ruo­me­nių, bend­ro­vių „Bai­so­ga­los bioe­ner­gi­ja“, „Au­ri­da­na“, Še­du­vos lop­še­lio-dar­že­lio, Si­dab­ra­vo kul­tū­ros na­mų, Bai­so­ga­los dar­že­lio- mo­kyk­los, Vė­riš­kių, Pa­lo­nų, Šau­ko­to die­nos cent­rų, Bai­so­ga­los dau­gia­vai­kių šei­mų bend­ruo­me­nės, Rad­vi­liš­kio kraš­to žmo­nių su ne­ga­lia drau­gi­jos Bai­so­ga­los sky­riaus at­sto­vai.

Par­kas pa­si­puo­šė ne tik mar­gu­čiais – me­džiuo­se „nu­tū­pė“ ir bū­rys me­di­nių paukš­čių.

Iš­ra­din­giau­si bei kū­ry­bin­giau­si mar­gu­čių kū­rė­jai ne­li­ko be do­va­nų – jiems įteik­ti pa­dė­kos raš­tai bei šven­ti­nės staig­me­nos.

Vi­siems par­ko puo­šė­jams pa­dė­ko­ju­si Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro va­do­vė Elž­bie­ta Ka­ra­liū­tė pa­si­džiau­gė, kad vi­siems kar­tu pa­vy­ko taip iš­ra­din­gai ir šven­tiš­kai pa­puoš­ti par­ką, ku­rio šven­ti­niai ak­cen­tai džiu­gins lan­ky­to­jus ne vie­ną die­ną.

Ar­vy­do ŽA­ROMS­KIO nuo­tr.

Pa­kir­ši­nio dva­ro par­ką pa­puo­šė ve­ly­ki­niai ak­cen­tai – įvai­rias­pal­viai mar­gu­čiai.

Iš­ra­din­giau­siems mar­gu­čių kū­rė­jams – pa­dė­kos ir staig­me­nos.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas