(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Pavasarinės kompozicijos papuoš namus

2017 m. balandžio 13 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ar­tė­jant Ve­ly­kų šven­tėms na­mus tin­ka pa­puoš­ti pa­va­sa­rio gai­va, gam­tos pra­bu­di­mu kve­pian­čio­mis puokš­tė­mis, ku­rios ga­li bū­ti kar­ka­si­nės, sie­ni­nės li­ni­ji­nės ar dar ki­to­kios pa­gal kiek­vie­no kū­rė­jo fan­ta­zi­ją. O gal­būt ant sta­lo no­rė­sis sa­ma­nų vai­ni­ko su ja­me su­tup­dy­tais mar­gu­čiais. Kaip vi­sa tai pa­si­ga­min­ti, Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je mo­kė flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė.

loretar@skrastas.lt

Me­džia­gos ir dar­bo prie­mo­nės

Flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė į su­si­ti­ki­mą su mo­ky­mų da­ly­vė­mis at­si­ne­šė ke­lis glė­bius be­si­sklei­džian­čių „ka­čiu­kų“, rau­do­nų­jų se­du­lų, pir­muo­sius la­pe­lius iš­sprog­di­nu­sių įvai­rių krū­mų ša­ke­lių, sau­sų obe­lų ša­kų, sa­ma­nų. Taip pat, pa­sak jos, tin­ka ber­žo to­šis, šie­nas ir įvai­rios ki­tos gam­ti­nės me­džia­gos, ku­rių ga­li­me ras­ti sa­vo so­de, miš­ke­liuo­se. Prie jų de­ri­na­mas li­ni­nis tink­las, įvai­rių spal­vų plau­šas, spal­vo­tos plunks­nos ir ki­ti flo­ris­tų dar­be nau­do­ja­mi ele­men­tai.

Dar­bui bū­ti­ni ir įran­kiai: se­ka­to­rius, žirk­lės, ma­žos rep­ly­tės, pei­lis, įvai­rios – nuo plo­niau­sios iki sto­ros – lanks­čios vie­los kar­ka­sams ir de­ta­lėms tvir­ti­nti. Taip pat rei­kės med­vil­ni­nio siū­lo, ga­li pri­reik­ti kli­jų, kar­to­no.

Vai­ni­kai iš sa­ma­nų

Pa­sak Mar­ga­ri­tos Miz­gi­rės, pa­pras­čiau­siai puokš­tei rei­kės tri­jų se­du­lų ar blin­džių ša­ke­lių, ku­rias iš­ske­čia­me, kad apa­čio­je su­si­da­ry­tų tri­kam­pė erd­vė, ir maž­daug vi­du­ry­je su­ri­ša­me vie­la. Ta­da prie apa­čios tri­kam­piu taip pat vie­lu­te tvir­ti­na­me tris trum­pas ša­ke­les, taigi mū­sų kar­ka­sas jau ga­lės sto­vė­ti. Kar­ka­si­nės puokš­tės apa­čio­je pri­tvir­ti­nę dar po­rą ša­ke­lių ant tri­kam­pio ga­li­me dė­ti sa­ma­nas, pa­puoš­ti vie­na ki­ta plunks­ne­le. Per Ve­ly­kas ant to­kio sa­ma­nų tri­kam­pė­lio puokš­tės apa­čio­je ga­li­me įdė­ti mar­gu­tį.

Nors vai­ni­kė­lius pa­pras­tai da­ro­me ka­lė­di­nėms šven­tėms, jie ga­li tap­ti tin­ka­ma puoš­me­na ir pa­va­sa­rį. Tik vie­to­je šie­no la­biau tik­tų sa­ma­nų ža­lu­ma.

Vai­ni­kė­lio kar­ka­są su­lanks­to­me iš vie­los. Pap­ras­tai rei­kia dvie­jų tar­pu­sa­vy­je su­tvir­tin­tų iš vie­los su­suk­tų skir­tin­go skers­mens lan­ke­lių. Kai kar­ka­są jau tu­ri­me, de­da­me sa­ma­nų sluoks­nį ir vy­nio­ja­me siū­lu. Jei at­ro­do per ma­žai, ga­li­ma ap­vy­nio­ti ir ant­rą sluoks­nį.

Jei ne­tu­ri­me vie­los, vai­ni­ko pa­grin­dui tiks iš kar­to­no iš­kirp­ta for­ma, prie ku­rios kli­juo­si­me sa­ma­nas.

Be to, iš sa­ma­nų ga­li­ma tie­siog ran­ko­mis be pa­pil­do­mų prie­mo­nių su­vo­lio­ti kie­tus ka­muo­liu­kus, ku­riuos ap­su­ka­me siū­lais, kad nei­šir­tų, ir vien iš jų, per­ver­da­mi vie­la, for­muo­ja­me vai­ni­kė­lį.

Vai­ni­kė­lį puo­šia­me pa­gal sa­vo sko­nį ir iš­mo­nę plunks­no­mis, iš plau­šo su­suk­tais liz­de­liais, į ku­riuos ga­li­ma įdė­ti po put­pe­lių kiau­ši­nu­ką, ar­ba ap­vy­nio­ja­me iš dro­bi­nio tink­lo iš­kirp­tu kas­pi­nu. Mar­gin­tus kiau­ši­nius tin­ka su­dė­ti ir į pa­čią vai­ni­ko kiau­ry­mę, pa­dė­jus jį ant sta­lo ar­ba pla­čios lėkš­tės.

Li­ni­ji­nė puokš­tė–-ki­li­mė­lis

Anot flo­ris­tės, pa­grin­di­nė tai­syk­lė ir ku­riant puokš­tes, ir ser­vi­ruo­jant sta­lą, ir ren­gian­tis, de­rin­ti ne dau­giau kaip tris spal­vas. Jei tu­ri­te ypa­tin­gą sko­nio pa­jau­tą, – ke­tu­rias. Per di­de­lė spal­vų gau­sa tam­pa ka­ko­fo­ni­ja, blaš­ko dė­me­sį nuo ak­cen­tų.

Obe­lų ša­kos tin­ka kur­ti li­ni­ji­nes sie­ni­nes puokš­tes ar­ba ki­li­mė­lius. Dar­bui reik­tų bent 4–5 ša­kų. Kuo jų dau­giau, tuo il­ges­nis bus ki­li­mė­lis. Ša­kas ly­giag­re­čiai tar­pu­sa­vy­je jun­gia­me iš abie­jų ga­lų su­riš­da­mi sto­ru siū­lu ir pa­lik­da­mi tarp jų ke­lių cen­ti­met­rų tar­pus. Ša­kų ga­lus ir at­si­ša­ko­ji­mus, jei­gu jie ne­de­ra, se­ka­to­riu­mi nu­ker­pa­me. Tu­ri­me ki­li­mė­lio ar­ba sie­ni­nės puokš­tės kar­ka­są. Jei­gu ša­kos il­gos, siū­lu per­riš­da­mi jas jun­gia­me ir per vi­du­rį.

Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė, pa­dė­da­ma mo­ky­mų da­ly­vei An­ge­li­jai Zig­man­tie­nei, pa­siū­lė prie kar­ka­so ša­kų pri­tvir­tin­ti ke­le­tą iš sa­ma­nų su­suk­tų ka­muo­liu­kų, po­rą gė­lės žie­do for­mos su­riš­tų tin­ko kas­pi­nų ir ber­žo to­šies. To­kį dar­bą jo au­to­rė sa­kė pa­si­ka­bin­sian­ti na­muo­se ant sie­nos.

Flo­ris­tės pa­ta­ri­mai

Flo­ris­tė pa­sa­ko­jo, kad mėgs­tan­tys gam­tą, ža­lu­mą Ve­ly­koms ga­li per vi­są sta­lą pa­deng­ti sa­ma­nų juos­tą, ant ku­rios su­dė­tų mar­gin­tus kiau­ši­nius. Žva­ki­des ga­li at­sto­ti ma­ži stik­lai­niu­kai, pa­vyz­džiui, to­kie, ku­riuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se par­duo­da­mi krie­nai. Įdė­jus žvakę-tabletę to­kią žva­ki­dę tin­ka ne tik pa­dė­ti ant sta­lo, pa­lan­gių, bet ga­li­ma už­ri­šus sto­res­niu siū­lu va­sa­rą pa­ka­bin­ti so­de ar pa­vė­si­nė­je.

Flo­ris­tė ne­pa­gai­lė­jo ir dar ke­le­to pa­ta­ri­mų. Jei­gu tu­ri­te sau­są ap­dul­kė­ju­sią puokš­tę, pir­miau­sia švel­niai šluo­te­le nu­va­ly­ki­te dul­kes, o pa­skui at­nau­jin­ki­te nu­purkš­da­mi plau­kų la­ku. La­kas tin­ka ir gy­vų gė­lių puokš­tėms. Api­purš­kus la­pai la­bai gra­žiai bliz­ga.

Taip pat puokš­tė ge­rai lai­ky­sis, jei­gu ją api­purk­ši­te van­dens ir „Li­pa­lo“ kli­jų mi­ši­niu. Kli­jų rei­kia pil­ti ne­daug, maž­daug šeš­ta­da­lį vi­so tu­ri­nio.

Au­to­rės nuo­tr.

An­ge­li­ja Zig­man­tie­nė sa­kė šiuo­se mo­ky­muo­se pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me su­ri­šu­si to­kią li­ni­ji­nę sie­ni­nę puokš­tę, nors jau se­niai sva­jo­ju­si ir no­rė­ju­si.

Pap­ras­tai sie­ni­nei puokš­tei pri­rei­kė ke­lių sau­sų obels ša­kų, ka­muo­liu­kų iš sa­ma­nų, gė­lių žie­dų iš tink­lo, li­ni­nio špa­ga­to, ber­žo to­šies ir vie­los.

Vai­ni­kė­lį ga­li­ma su­kur­ti ir vien iš to­kių sa­ma­nų ka­muo­liu­kų, juos tie­siog per­vė­rus vie­la ar­ba – dviem vie­lo­mis, kad bū­tų sta­bi­liau.

Moks­lei­vės Emos Vai­nei­ky­tės sa­ma­nų vai­ni­kė­lis su plau­šo liz­de­liais.

Moks­lei­viš­kas pir­mas dar­bas – kar­ka­si­nė puokš­tė.

Mar­ga­ri­tos Miz­gi­rės ra­no­se – stik­lai­niu­kas, ku­ris, „įtup­džius“ vi­du­je žva­kę, ga­li tap­ti pui­kia žva­ki­de šven­ti­niam sta­lui.

Pa­va­sa­ri­nėms puokš­tėms tiks „ka­čiu­kai“, ber­žų ša­ke­lės su be­si­sklei­džian­čiais la­pais. JNFO_­ber­zo_­sa­ke­les_LR

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas