(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Meksikietiškos mėtos

2017 m. balandžio 20 d.
Giedrius RUMĖ

TA­VO GĖ­LĖ

Gė­li­nin­kas

Tai vie­nas nau­jau­sių au­ga­lų – lie­tu­vių gė­li­nin­kai jį dar tik at­ran­da. Pa­sau­ly­je jis jau se­no­kai pla­čiai au­gi­na­mas ir net lai­ko­mas vie­nu bū­ti­niau­sių lau­ki­nių žo­ly­nų sve­čių. Kin­mė­tė (Agas­ta­che) pri­klau­so not­re­li­nių (La­mia­ceae) šei­mai. Žo­lė la­bai aro­ma­tin­ga, iš­vaiz­da iš tie­sų pri­me­na mū­siš­kę mė­tą, ta­čiau žie­dų gau­sa bei jų spal­vin­gu­mu ge­ro­kai ją len­kia. So­de kin­mė­tė vi­suo­met ap­gul­ta bi­čių ir dru­ge­lių – nie­kas ne­ga­li at­si­spir­ti jos vi­lio­jan­tiems kva­pams.

Vi­sos kin­mė­čių rū­šys au­ga Šiau­rės Ame­ri­ko­je (Mek­si­kos pu­sia­sa­ly­je ar karš­tuo­se ir sau­suo­se pie­ti­niuo­se JAV re­gio­nuo­se), ir vos vie­nin­te­lė (A.ru­go­sa) ran­da­ma Azi­jo­je (Ru­si­jos To­li­mie­ji Ry­tai, Ja­po­ni­ja, Ko­rė­ja, Ki­ni­ja). Mū­sų kal­bos puo­se­lė­to­jai ir vėl ne­ma­tė rei­ka­lo iš­sa­miau pa­si­do­mė­ti per­var­di­ja­mo au­ga­lo kil­me ir ka­bi­ne­ti­niu sti­liu­mi pa­va­di­no ją kin­mė­te. Ge­ras var­das, skam­bus. Bet jei kam įdo­mu, tai dau­ge­ly­je ša­lių A.ru­go­sa ži­no­ma ko­rė­ji­nės mė­tos (Ko­rean Mint) var­du... Ne nuo­dė­mė ją ir kin­mė­te va­din­ti, nes to­je ša­ly­je ji ir­gi ran­da­ma. Tik to­kia lo­gi­ka smar­kiai pra­si­len­kia su tie­sa: ši­toks var­das su geog­ra­fi­ne nuo­ro­da gal ir tin­ka konk­re­čiai rū­šiai, bet ne vi­sai gen­čiai, ku­ri su Ki­ni­ja kaip ir ne­la­bai su­si­ju­si.

Pa­ti iš­tver­min­giau­sia ir Lie­tu­vo­je be di­des­nių pro­ble­mų žie­mo­jan­ti kin­mė­čių rū­šis yra A.foe­ni­cu­lum, gam­to­je au­gan­ti nuo ark­ti­nės Ka­na­dos da­lies šiau­rė­je, iki JAV Ko­lo­ra­do vals­ti­jos pie­tuo­se. Ga­na aukš­to­kas, 50–100 cm ūgio, grakš­taus si­lue­to au­ga­las šiurkš­čiais, la­bai aro­ma­tin­gais (kve­pia any­žiais) pilkš­vai ža­liais la­pais ir il­go­mis, tan­kio­mis ci­lind­riš­ko­mis dau­gy­bės smul­kių žie­dų žva­kė­mis (Agas­ta­che var­das ki­lęs iš grai­kų kal­bos ir nu­sa­ko žie­dy­no iš­vaiz­dą). Pra­žys­ta va­sa­ros vi­du­ry­je. Žie­dai le­van­diš­ki ar pur­pu­ri­niai, kar­tais bal­ti. Ver­tas bi­ti­nin­kų dė­me­sio: žie­duo­se la­bai gau­su ne­kta­ro. La­pai tin­ka ar­ba­tai, sėk­los – sal­diems ke­pi­niams pa­gar­din­ti. Ne­re­tai pa­ti pa­si­sė­ja.

A.ru­go­sa – vie­nin­te­lė Ry­tų Azi­jo­je (ne Ame­ri­ko­je) au­gan­ti rū­šis. Nors ir pie­tie­tė, bet ga­na ge­rai jau­čia­si ir Lie­tu­vo­je. Kiek smul­kes­nė (iki 70 cm aukš­čio) už A.foe­ni­cu­lum. La­pai lan­ce­tiš­kai ova­lūs, ne­žy­miai dan­ty­ti, mels­vai ža­li, aro­ma­tin­gi. Vie­na ge­riau­sių kul­tū­ri­nių šios rū­šies veis­lių – ‘Honey Bee Blue’ – tan­kus, kom­pak­tiš­kas ke­ras, 10 cm il­gio smul­kių mels­vų žie­dų var­pos. ‘Blue Blazes’ žie­dy­nai pu­res­ni, ryš­kes­ni, vio­le­tiš­kai raus­vo at­spal­vio. Mels­vos ‘Blue Fortune’ žva­kės dar il­ges­nės. ‘Violet Vision’ žie­dy­nai pur­pu­riš­kai vio­le­ti­niai. Kar­tais ban­do­ma au­gin­ti lau­ki­nę A.me­xi­ca­na, ta­čiau Lie­tu­vo­je ji ne­no­riai žie­mo­ja, to­dėl pa­pras­tai kas­met jai lei­džia­ma pa­si­sė­ti ir at­si­nau­jin­ti iš sėk­lų (sė­ji­nu­kai su­spė­ja pra­žys­ti tais pa­čiais me­tais).

Gė­li­nin­kų sva­jo­nė – ryš­kias­pal­vės kin­mė­tės. De­ja, to­kios ši­lu­mą mėgs­tan­čios rū­šys kaip A.ru­pest­ris, A.coc­ci­nea ar A.bar­bei – ne drėg­nam ir pa­ly­gin­ti vė­siam mū­sų kli­ma­tui. Tai karš­tų pus­dy­ku­mių ar su­btro­pi­kų au­ga­lai. Vis dėl­to pie­tų ar vi­du­rio Lie­tu­vo­je (o gal net ir mū­sų ra­jo­ne) ga­li­ma pa­ban­dy­ti au­gin­ti hib­ri­di­nes, at­spa­res­nes ne­pa­lan­kioms są­ly­goms šių rū­šių veis­les. Vie­na ži­no­miau­sių – ‘Firebird’. Ši kin­mė­tė ma­žai pa­na­ši į ką tik ap­ra­šy­tą­sias rū­šis bei veis­les. Išau­ga iki 60 cm aukš­čio. Stie­bai ele­gan­tiš­ki, plo­no­ki, la­pe­liai smul­kūs, pilkš­vai ža­li. Žie­dy­nų var­pos pu­rios, il­gos, žie­de­liai re­to­ki, stam­būs, il­gi, ryš­kiai oran­ži­niai. Išt­ve­ria sau­są 15–20 laips­nių šal­tį. Žie­mai kruopš­čiai pri­den­gia­ma. To­kios pat le­pios ir pa­na­šaus at­spal­vio ‘Kudos Coral’ (rau­do­no ko­ra­lų at­spal­vio) bei ‘Kudos Mandarin’ (oran­ži­nė).

Pa­ju­tę nau­ją ma­dos dvelks­mą, gė­lių pre­ky­ba be­si­ver­čian­čios fir­mos šiuo me­tu įve­ža dau­gy­bę pie­ti­nė­je Len­ki­jo­je ar Olan­di­jos šilt­na­miuo­se išau­gin­tų kin­mė­tės veis­lių, tin­ka­mų au­gin­ti ne­bent kaip va­sa­ri­nes gė­les. Bū­ki­te la­bai at­sar­gūs ar­ba su­si­tai­ky­ki­te su min­ti­mi, kad da­lį šių au­ga­lų (ypač oran­ži­nes ar rau­do­nas veis­les) pra­ra­si­te jau po pir­mos žie­mos. Kin­mė­tės la­biau nei šal­čio ne­pa­ken­čia per­tek­li­nės drėg­mės šal­tuo­ju me­tų lai­ku. Jei nuo šal­čių au­ga­lus ga­li­ma ap­sau­go­ti pri­den­gus, tai pa­žliu­gu­sios dir­vos jiems tik­ra pa­ra­gaiš­tis. So­din­ki­te aukš­tes­nė­je vie­to­je ar ant šlai­to, užuo­vė­jo­je, kur ne­siau­čia pik­ti vė­jai. Vie­nas svar­bes­nių kin­mė­čių prie­žiū­ros ypa­tu­mų, kad ru­dens pra­džio­je bū­ti­na nu­pjau­ti per­žy­dė­ju­sių au­ga­lų stie­bus (pa­lik­ti tik 10 cm il­gio sta­ga­rė­lius): tai sti­mu­liuo­ja nau­jų šak­nų pum­pu­rų vys­ty­mą­si ir ge­res­nį žie­mo­ji­mą. Prieš žie­mą kin­mė­čių šak­nis mul­čiuo­ja­me dur­pė­mis ar kom­pos­tu, pri­den­gia­me eg­li­ša­kė­mis.

Kin­mė­tė tiks vi­sur: de­rės su dau­gy­be ki­tų va­sa­rą žy­din­čių au­ga­lų (mo­nar­dų, ša­la­vi­jų, ve­ro­ni­kų, fliok­sų), ne­si­pyks ir su ryš­kias­pal­vė­mis vien­me­tė­mis gė­lė­mis. Dėl sa­vo ūgio gra­žiau at­ro­dys kaip ant­rap­la­nis au­ga­las. Ši per­spek­ty­vi gė­lė ne­tiks tik tiems, kas bi­jo­si bi­čių – jų tik­rai neat­si­gin­si­te: jos at­skris rink­ti ne­kta­ro.

Gied­riaus Ru­mės nuo­tr.

‘Blue Fortune’ vi­lio­ja il­go­mis mels­vo­mis žie­dų žva­kė­mis.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas