(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Keturi kampai

Pakiršinyje „išaugo“ velykinių margučių parkas (1)

2017 m. balandžio 20 d.
Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio dy­džio mar­gu­čiais – čia „išau­go“ ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas.Pa­kir­ši­nio dva­ro par­kas prieš pat šven­tes su­ži­bo nau­jo­mis spal­vo­mis – ja­me vie­nas po ki­to „dy­go“ įvai­raus dy­džio ir pa­čia įvai­riau­sia tech­ni­ka su­kur­ti mar­gu­čiai. Vie­nus jų į par­ką te­ko vež­ti au­to­mo­bi­liais, ki­ti til­po ir į pin­ti­nes.
Kon­kur­są „Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas“ pa­skel­bę Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro...

Meksikietiškos mėtos

2017 m. balandžio 20 d.
Gė­li­nin­kasTai vie­nas nau­jau­sių au­ga­lų – lie­tu­vių gė­li­nin­kai jį dar tik at­ran­da. Pa­sau­ly­je jis jau se­no­kai pla­čiai au­gi­na­mas ir net lai­ko­mas vie­nu bū­ti­niau­sių lau­ki­nių žo­ly­nų sve­čių. Kin­mė­tė (Agas­ta­che) pri­klau­so not­re­li­nių (La­mia­ceae) šei­mai. Žo­lė la­bai aro­ma­tin­ga, iš­vaiz­da iš tie­sų pri­me­na mū­siš­kę mė­tą, ta­čiau žie­dų gau­sa bei jų spal­vin­gu­mu ge­ro­kai ją len­kia. So­de kin­mė­tė vi­suo­met ap­gul­ta bi­čių ir dru­ge­lių – nie­kas ne­ga­li at­si­spir­ti jos vi­lio­jan­tiems kva­pams.
Vi­sos kin­mė­čių rū­šys au­ga Šiau­rės...

Skutinėti margučiai artina Velykas

2017 m. balandžio 13 d.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­mi be­veik du šim­tai za­ra­siš­kės Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių. Smul­ku­čiais raš­tais sku­ti­nė­ti kiau­ši­niai įver­tin­ti ne vie­nu ap­do­va­no­ji­mu.Už stik­lo ant šie­no iš­dė­lio­ti 190 sku­ti­nė­tų viš­tos kiau­ši­nių ir trys stru­čio. Dar apie 160 V. Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės mar­gu­čių eks­po­nuo­ja­mi Pa­ne­vė­žy­je. Mar­gu­čių raš­tai – įvai­riau­si, iš­sku­ti­nė­ti sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mu kruopš­tu­mu. Ko­lek­ci­jo­je vie­no­dų...

Vejos priežiūra pavasarį (1)

2017 m. balandžio 13 d.
Veš­li, iš­puo­se­lė­ta ve­ja – dau­ge­lio sva­jo­nė. Ta­čiau tik nuo mū­sų pa­stan­gų pri­klau­sys, ar ji taps na­mų ap­lin­kos puoš­me­na. Dar­bų im­tis rei­kė­tų jau da­bar.
Pir­mas žings­nis – pra­džiū­vus dir­vai, vė­duok­li­niu grėb­liu nuo ve­jos nu­grėb­ti už­si­li­ku­sius per­nykš­čius la­pus, ša­ke­les, žo­lės sta­ga­rus. Grė­biant ve­ją, ne tik su­ren­ka­mos šiukš­lės, bet ir pa­ke­lia­ma žo­lė.
Jei­gu ve­ja in­ten­sy­viai nau­do­ja­ma, pa­vyz­džiui, nuo­lat min­do­ma, ant jos žai­džia vai­kai, laks­to au­gin­ti­niai, lai­kui bė­gant...

Pavasarinės kompozicijos papuoš namus

2017 m. balandžio 13 d.
Ar­tė­jant Ve­ly­kų šven­tėms na­mus tin­ka pa­puoš­ti pa­va­sa­rio gai­va, gam­tos pra­bu­di­mu kve­pian­čio­mis puokš­tė­mis, ku­rios ga­li bū­ti kar­ka­si­nės, sie­ni­nės li­ni­ji­nės ar dar ki­to­kios pa­gal kiek­vie­no kū­rė­jo fan­ta­zi­ją. O gal­būt ant sta­lo no­rė­sis sa­ma­nų vai­ni­ko su ja­me su­tup­dy­tais mar­gu­čiais. Kaip vi­sa tai pa­si­ga­min­ti, Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je mo­kė flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė.
Flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė į su­si­ti­ki­mą su mo­ky­mų da­ly­vė­mis at­si­ne­šė ke­lis glė­bius...

VAU – ypatingos vestuvės!

2017 m. balandžio 6 d.
„Leng­viau bū­tų pa­sa­ky­ti, ko ves­tu­vių pla­nuo­to­jos ne­da­ro, nei iš­var­din­ti tai, ką da­ro“, – juo­kia­si „By Ba­cio“ ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja Jo­li­ta Ga­sai­tie­nė. Jau 11 me­tų gra­žiau­sias šven­tes pla­nuo­ti pa­de­dan­ti mo­te­ris pa­ta­ria, kaip su­reng­ti ypa­tin­gas ves­tu­ves.– Nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo, kaip ta­po­te ren­gi­nių, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja?– Prieš 11 me­tų atė­jo lai­kas, ka­da vi­si drau­gai ir pa­žįs­ta­mi pra­dė­jo tuok­tis. Pas­te­bė­jau, kad šven­tės or­ga­ni­za­vi­mas nė­ra leng­vas...

Vyšnių sode – du vabzdžių viešbučiai

2017 m. balandžio 6 d.
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko vyš­nių so­de šį pa­va­sa­rį iš­dy­go ant­ras vabz­džių vieš­bu­tis. To­kie vieš­bu­čiai už­sie­ny­je ga­na po­pu­lia­rūs ir kaip eks­kur­si­jų ob­jek­tai.Nau­ją­jį vieš­bu­tį par­ko di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tai pa­ga­mi­no iš iš­pu­vu­sio me­džio ka­mie­no, jį už­pil­dę sa­ma­no­mis, šiau­dais ir kan­ko­rė­žiais.
Praė­ju­siais me­tais bu­vo pa­sta­ty­tas pir­ma­sis sta­čia­kam­pis sta­ti­nys iš me­die­nos ir ki­tų gam­ti­nių me­džia­gų, tuš­čias tik­rai ne­bu­vo.
Vabz­džių na­mai ar­ba vieš­bu­čiai ypač po­pu­lia­rūs už­sie­ny­je, jie įren­gia­mi...

Iš siū­lų – Ve­ly­kų de­ko­ra­ci­jos

2017 m. balandžio 6 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių or­ga­ni­za­ci­jos na­riai kas sa­vai­tę ren­ka­si į už­siė­mi­mus, ku­riuos ve­dan­ti tau­to­dai­li­nin­kė, rank­dar­bių iš įvai­rių me­džia­gų kū­rė­ja Vir­ge­ni­ja Tan­kū­nie­nė mo­ko iš siū­lų ir po­pie­riaus su­kur­ti Ve­ly­kų de­ko­ra­ci­jas, ga­lin­čias pa­puoš­ti šven­ti­nį sta­lą ar­ba pa­lan­ges ir pa­ma­lo­nin­ti praei­vių akis.
Vir­ge­ni­ja Tan­kū­nie­nė paaiš­ki­na, kad dekoracijai–kiaušiniui rei­kės spal­vo­tų nė­ri­mui skir­tų med­vil­ni­nių „Iri­sų“ ar­ba sto­res­nių li­ni­nių siū­lų, uni­ver­sa­lių „Li­pa­lo“ kli­jų, ba­lio­nų, spal­vo­to...

Jaukaus būsto paslaptis – mažiau yra daugiau

2017 m. kovo 30 d.
Atė­jus pa­va­sa­riui ky­la no­ras at­si­nau­jin­ti, į sa­vo na­mus at­neš­ti gai­vos, švie­žu­mo, dau­giau švie­sos. At­ši­lus orams pra­si­de­da ir re­mon­to dar­bai, įkur­tu­vės.Kaip įsi­reng­ti gra­žius, pa­to­gius na­mus, kaip at­si­nau­jin­ti, pa­ta­ria šiau­lie­tė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Rū­ta Ma­tu­lai­ty­tė.
R. Ma­tu­lai­ty­tė sa­ko, jog šį pa­va­sa­rį kaip nie­ka­da daug su­lau­kė no­rin­čių­jų su­si­kur­ti gra­žų, jau­kų in­ter­je­rą už­sa­ky­mų.
Daž­niau­siai krei­pia­si žmo­nės, ku­rie ku­ria­si nau­jai pa­sta­ty­tuo­se...

Kaip už 50 eurų pamaitinti 30 vienuolių?

2017 m. kovo 30 d.
Kai kai­my­nė Vil­mos Baš­kie­nės pa­pra­šė pa­ruoš­ti pie­tus į sve­čius at­vyks­tan­tiems vie­nuo­liams, ji tu­rė­jo tik 50 eu­rų, o rei­kė­jo pa­mai­tin­ti 30 žmo­nių. Bet pui­kiai pa­vy­ko.Už­ven­čio (Kel­mės r.) Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je įkur­to mal­tie­čių vai­kų die­nos cent­ro so­cia­li­nę pe­da­go­gę V. Baš­kie­nę gy­ve­ni­mas pri­ver­tė pa­keis­ti ne vie­ną pro­fe­si­ją, ta­čiau po­mė­gis ga­min­ti mais­tą iš­li­ko. Ji pla­nuo­ja ves­ti edu­ka­ci­nes mais­to ga­my­bos pa­mo­kė­les.Pot­rau­kį ga­min­ti mais­tą V. Baš­kie­nė pa­vel­dė­jo iš mo­čiu­tės. Ji...

Remontuoti leidžiama tik atsiklausus kaimynų ir Savivaldybės (7)

2017 m. kovo 23 d.
Įsi­ga­lio­jus Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, gy­ven­to­jai ar įmo­nės, pla­nuo­jan­tys sta­ty­bos, re­mon­to dar­bus gy­ve­na­mo­jo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­va­lo apie tai in­for­muo­ti ne tik kai­my­nus, bet ir Sa­vi­val­dy­bę. Ti­ki­ma­si, kad taip pa­vyks su­tram­dy­ti triukš­ma­da­rius. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je to­kių pra­ne­ši­mų gau­ta apie šim­tą.
Nus­ta­ty­tos for­mos pra­ne­ši­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai Prii­ma­ma­ja­me gy­ven­to­jai pri­va­lo pa­teik­ti ne vė­liau kaip prieš 7...

Naudingų grožybių galima pagaminti ir iš laikraščio

2017 m. kovo 23 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Gir­ni­kų kai­me, gy­ve­na­n­ti Vi­ta Va­lie­nė kar­tais iki pa­ry­čių ku­ria vi­so­kiau­sias gro­žy­bes. Mo­ters ran­ko­se per­skai­ty­tas laik­raš­tis virs­ta rė­me­liais nuo­trau­koms, gė­lių puokš­te, o pa­pras­čiau­sias bu­te­lis – skry­bė­lė­ta pa­ne­le ar­ba po­nu.Vi­ta Va­lie­nė svars­to, jog po­mė­gį kur­ti įvai­riau­sias gro­žy­bes bui­čiai pa­vel­dė­jo iš tė­čio. Nuo Lau­ku­vos ki­lęs Vy­tau­tas Kirk­lys bu­vo sa­va­moks­lis dro­žė­jas. Jis da­ry­da­vo rankš­luos­ti­nes, drož­da­vo sam­čius ir šaukš­tus, iš­ban­dė dau­gy­bę me­džio...

Žagarės dvaro autentikos ženklai (1)

2017 m. kovo 16 d.
Prieš dve­jus me­tus res­tau­ruo­ti Ža­ga­rės dva­ro rū­mai iki šiol su­lau­kia ne­men­ko lan­ky­to­jų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos dė­me­sio. Nors at­ku­riant in­ter­je­rą iko­nog­ra­fi­nės me­džia­gos tu­rė­ta la­bai ma­žai, gel­bė­jo na­tū­ra­liai iš­li­ku­sios de­ta­lės, vie­to­mis ap­tru­pė­ju­sios, ki­tur – so­viet­me­čiu pa­lai­do­tos po nau­jo­mis me­džia­go­mis, da­žų sluoks­niais, ku­rios res­tau­ra­to­rių ran­ko­mis bu­vo at­ras­tos, nu­šveis­tos ir pri­kel­tos nau­jam gy­ve­ni­mui. Išs­kir­ti­niai dva­re – vie­no­je pa­tal­po­je...

Grįžtantiems paukščiams – jaukius namus

2017 m. kovo 16 d.
Svar­bu, kad jie bū­tų sta­bi­liai pri­tvir­tin­ti ir kad spar­nuo­čiai iš sa­vo na­mų ma­ty­tų sau­lę.
Ke­liant in­ki­lus rei­kia pa­gal­vo­ti, ar to­kio­je vie­to­je ga­lė­tų bū­ti na­tū­ra­li dre­vė, ar paukš­čiams tin­ka me­džio la­ja, ar in­ki­lą lai­kan­tis me­dis ne­svy­ruo­ja nuo ma­žiau­sio vė­je­lio.
Zy­lės, mu­si­nu­kės įsi­kurs in­ki­luo­se, iš­kel­tuo­se 3-4 met­rų aukš­ty­je prie aikš­te­lių, kir­ta­vie­čių, upe­lių, li­ni­jų ar ke­lių. In­ki­lai žvirb­li­niams paukš­čiams tu­ri bū­ti ke­lia­mi ne tan­kiau kaip kas 50 met­rų. Ki­toms rū­šims tin­ka­mo­se...

Šiais metais atnaujinta beveik septyniasdešimt daugiabučių

2017 m. kovo 16 d.
Dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros re­zul­ta­tai ro­do, kad reikš­min­gų pa­žei­di­mų ma­žė­ja. Šie­met du ran­go­vai pa­žei­dė pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nius.
VTPSI pri­me­na, kad pa­ste­bė­ję ne­ko­ky­biš­kai vyk­do­mus sta­ty­bos dar­bus, pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nių ar tech­no­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų, gy­ven­to­jai pir­miau­sia tu­rė­tų kreip­tis į sta­ty­bos tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją. Jam ne­sii­mant veiks­mų trū­ku­mams...

Nuo kapinių paminklų iki dailių skulptūrų

2017 m. kovo 9 d.
Kal­ne­lio kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tis ak­mens meist­ras Jo­nas Srū­gys sa­vo darbš­čių ran­kų kū­ri­niais ne­si­gi­ria, nors grakš­čios, tar­si gy­vos jo skulp­tū­ros ke­liau­ja į di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus, puoš­da­mos pri­va­čius kie­mus bei baž­ny­čių šven­to­rius, iš­ve­ža­mos į Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą. Ak­men­ta­šys skai­čiuo­ja jau su­kū­ręs ma­žiau­siai 50 skulp­tū­rų. O jo nau­jos idė­jos rei­ka­lin­gos ir ka­pi­nių pa­mink­lų ga­min­to­jams, jis dir­ba grei­tai ir dai­liai, sa­ko: tur­būt kas ant­ras pa­mink­las Kal­ne­lio kai­me...

Rimantas Beneta – žmogus, pirkęs namą balandžiams

2017 m. kovo 9 d.
Ar­ti­miau­siu me­tu, jau ko­vo-10-11 die­no­mis, Šiau­lių mies­to bul­va­ras kaip nie­kad bus pil­nas gy­vy­bės, ku­rios įkvėps ne tik di­džiu­lė mu­gė, bet ir gy­vū­nai. Di­džio­ji da­lis jų – ba­lan­džiai iš Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jo Ri­man­to Be­ne­tos ko­lek­ci­jos. Gy­vū­nų pa­ro­da – vie­nas iš Šiau­lių mies­to tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mos šven­tės „Mar­guok! Ver­buok! Su Lie­tu­va!” epi­zo­dų.Di­džią­ją da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo šalt­kal­viu-su­vi­rin­to­ju dir­bęs R. Be­ne­ta ti­ki, kad ne žmo­gus pa­si­ren­ka...

Snieguolės: šviesios pavasario viltys

2017 m. kovo 9 d.
Dvi są­ly­gos gra­žiam žy­dė­ji­mui: pa­kan­ka­ma drėg­mė žie­dų for­ma­vi­mo­si pe­rio­du ir bent ke­le­tas va­lan­dų švie­sos kas­dien.
Dar vie­nas pa­ta­ri­mas: po žy­dė­ji­mo la­pų ne­nup­jau­ki­te, jie tu­ri su­treš­ti pa­tys.
Jei­gu no­ri­te per­so­din­ti (šiaip snie­guo­lės to ne­mėgs­ta), da­ry­ki­te tai joms per­žy­dė­jus, kar­tu su že­mės gu­mu­lu, neišt­rau­kę svo­gū­nė­lių iš grun­to ir neats­kir­da­mi jų vie­no nuo ki­to.
So­din­ki­te svo­gū­nė­lius į 5 cm gy­lį. Tin­ka­ma vie­ta – po še­šė­lį me­tan­čiais pla­čia­la­piais au­ga­lais...

Kaip užsiauginti žalumynų ant palangės?

2017 m. kovo 9 d.
Į van­de­nį pa­mer­ki­te ne įpras­tų ro­pi­nių svo­gū­nų, o tuš­čia­laiš­kių čes­na­kų (liau­dy­je va­di­na­mų žie­mi­niais svo­gū­nais) ro­pu­čių (jos la­bai ma­žu­tės) – jų įsi­gy­si­te mais­to par­duo­tu­vė­se.
Tuš­čia­laiš­kių čes­na­kų (Al­lium fis­tu­lo­sum.) laiš­kus nu­pjau­ki­te, pa­li­kę apie 10 cm apa­ti­nės stie­bo da­lies, šak­nų ne­lies­ki­te.
Įmer­ki­te stie­bus į stik­li­nius in­de­lius ir juos pa­sta­ty­ki­te ant pa­lan­gės. Van­dens stik­lai­ny­je tu­ri bū­ti tiek, kad sem­tų šak­nis ir vos siek­tų apa­ti­nę stie­bo da­lį.
Pe­rio­diš­kai van­dens...

Kodėl nežydi narcizai?

2017 m. kovo 9 d.
„Ma­no so­de nar­ci­zai iš­lei­džia la­pus, bet ne­krau­na žie­dų. Ko­dėl?“Daž­niau­siai nar­ci­zai ne­žy­di pir­mai­siais me­tais po pa­so­di­ni­mo ar­ba per­so­di­ni­mo į nau­ją vie­tą. Kar­tais jie žy­di pir­mai­siais me­tais, bet ne­žy­di ant­rai­siais.
Nar­ci­zai ne­žy­di, jei­gu praei­tą se­zo­ną jiems nu­pjo­vė­te la­pus anks­čiau, nei jie nu­gel­to ir nu­vy­to. To da­ry­ti ne­ga­li­ma nė su jo­kio­mis svo­gū­ni­nė­mis gė­lė­mis, nes la­puo­se vyks­ta pro­ce­sai, bū­ti­ni ki­tam žie­dui gim­ti ki­tą se­zo­ną.
Ga­li bū­ti...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />