(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Centas prie cento

Joniškis – blanki dėmė šalies verslumo žemėlapyje

2017 m. balandžio 19 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Tre­čią­kart su­da­ry­ta­me Lie­tu­vos re­gio­nų vers­lu­mo že­mė­la­py­je Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­be at­si­dū­rė pra­sčiau­sio­je po­zi­ci­jo­je. Pa­gal ki­tą, „Ci­ta­de­lės“ ban­ko, or­ga­ni­zuo­tą ty­ri­mą vers­lo lais­vės in­dek­so že­mė­la­py­je Jo­niš­kis ge­res­nėje po­zi­ci­jo­je, bet ir­gi ne­bliz­ga. Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė sa­ko, kad vie­tos val­džia per ma­žai pa­de­da, kaž­ko­dėl ne­no­ri ska­tin­ti smul­kių vers­li­nin­kų, rem­ti bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­vų. O pa­tys vers­li­nin­kai svars­to, kad be vals­ty­bi­nės tiks­li­nės pa­ra­mos re­gio­nams pa­dė­tis tik blo­gės.

loretar@skrastas.lt

Sta­tis­ti­ka ne­guo­džian­ti

Re­mian­tis ty­ri­mu, ku­rį ini­ci­ja­vo Lie­tu­vos cent­ri­nė kre­di­to uni­ja (LCKU), pa­čios ne­vers­liau­sios ša­ly­je yra Pa­gė­gių ir Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se vers­lu­mo ly­gis sie­kė ati­tin­ka­mai 61 ir 62 pro­cen­tus bend­ro Lie­tu­vos vi­dur­kio. Šiau­lių ap­skri­ty­je į ne­vers­lių­jų gre­tas pa­te­ko ir Pak­ruo­jo ra­jo­nas (72 pro­cen­tai ša­lies vi­dur­kio).

Iš 10 sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se vers­lu­mo ly­gis že­miau­sias, 8 yra pa­sie­nio re­gio­nuo­se, be­si­ri­bo­jan­čiuo­se su Lat­vi­ja, Bal­ta­ru­si­ja, Len­ki­ja, Ru­si­ja.

Vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų ten­ka be­veik trys nau­jos įmo­nės, bet pa­sie­ny­je – Vil­ka­viš­kio, Kaz­lų Rū­dos, Pak­ruo­jo, Laz­di­jų, Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se – sta­tis­tiš­kai neįs­teig­ta net vie­na įmo­nė. Mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų šiuo­se ra­jo­nuo­se te­ko pu­sė ar aš­tuo­nios de­šim­to­sios įmo­nės. Eks­per­tai da­ro prie­lai­dą, kad to­kį at­si­li­ki­mą le­mia sa­vi­val­dy­bių inf­rast­ruk­tū­ros trū­ku­mas ir še­šė­li­niai vers­lai.

„Ci­ta­de­lės“ ban­ko or­ga­ni­zuo­ta­me 2016 me­tų ty­ri­mo pa­grin­du su­da­ry­ta­me vers­lo kliū­čių že­mė­la­py­je Jo­niš­kis nė­ra že­miau­sio­je po­zi­ci­jo­je. Jis pa­ten­ka į ra­jo­nų gru­pę (jo­je nu­ro­dy­ti be­veik vi­si Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nai), ku­rių vers­lo lais­vės in­dek­sas yra 70–79 pro­cen­tai. Dau­giau­siai lais­vės vers­li­nin­kai ma­to Ne­rin­go­je (net 182 pro­cen­tai ša­lies vi­dur­kio).

Ra­jo­no val­džia ga­lė­tų pa­dė­ti kur kas dau­giau

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos na­rė, "vals­tie­tė" Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad ne tik ne­ko­kia ge­ogr­a­fi­nė pa­dė­tis le­mia to­kį at­si­li­ki­mą nuo ki­tų ša­lies ra­jo­nų. Jos nuo­mo­ne, ypač at­sa­kin­ga už su­si­klos­čiu­sią pa­dė­tį yra ra­jo­no val­džia.

„Sa­vi­val­dy­bės ga­li lem­ti že­mės ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio dy­dį. Juk bū­tų ga­li­ma pra­de­dan­tiems vers­li­nin­kams ke­le­rius pir­muo­sius me­tus tai­ky­ti nu­li­nį ta­ri­fą. Gal­būt pa­gal dy­dį, veik­lą ar ki­tus kri­te­ri­jus mo­kes­tį laips­niuo­ti. Tu­ri­me Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą Jo­niš­ky­je, tad pa­pra­šy­ki­me jų to­kios įmo­nių ana­li­zės. Jei­gu trūks­ta idė­jų, kaip pri­trauk­ti nau­jus vers­lus, kaip pa­dė­ti esa­miems, už­sa­ky­ki­me moks­li­nius ty­ri­mus, pa­vyz­džiui, bai­gia­mų­jų kur­sų stu­den­tams. Ir jiems bus nau­da – at­lik­tas dar­bas at­si­skai­ty­ti, ir mums, nes jau­ni žmo­nės ku­pi­ni min­čių, at­vi­ri ino­va­ci­joms. Leis­ki­me jiems tai pa­teik­ti, o ta­da svars­ty­ki­me, ką iš tik­rų­jų ga­lė­tu­me įgy­ven­din­ti,“ – siū­lo ra­jo­no ta­ry­bos na­rė R. Mi­siū­nie­nė.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė pa­ste­bė­jo, kad ini­cia­ty­vos vers­lo liu­di­ji­mų kai­nas ma­žin­ti ra­jo­no val­dan­tie­ji ėmė­si ta­da, kai apie ki­tuo­se ra­jo­nuo­se da­ro­mus to­kius veiks­mus ra­šy­ti ir su Jo­niš­kio ra­jo­nu ly­gin­ti pa­dė­tį pra­dė­jo ži­niask­lai­da. Apie tai spaus­din­ta ir „Šiau­lių kraš­te“ ("Jo­niš­kis „at­si­bu­do“ – ža­da ma­žin­ti vers­lo liu­di­ji­mų kai­nas“, 2016 12 07).

R. Mi­siū­nie­nė prie­kaiš­tau­ja val­dan­tie­siems ir dėl to, kad jie la­bai men­kai re­mia kai­mų bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­vas. Praė­ju­siais me­tais bu­vo daug dis­ku­si­jų, kol pa­siek­tas pro­jek­tų ko­fi­nan­sa­vi­mas. O juk bend­ruo­me­nės pri­trau­kia daug lė­šų, iš ku­rių su­tvar­ko vie­šą­sias erd­ves, ku­ria ama­tų cent­rus ir ki­ta.

Vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ją val­džia gir­di

Jo­niš­kio ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė UAB „Mil­ti­nu­ko Re­cep­tas“ di­rek­to­rė Aud­ro­nė Bud­rec­kie­nė tei­gia, kad ra­jo­no val­džia įsi­klau­so į vers­li­nin­kų po­rei­kius.

„Bu­vo dis­ku­si­jų dėl Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro reor­ga­ni­za­vi­mo. Mū­sų aso­cia­ci­ja pa­gei­da­vo, kad toks cent­ras iš­lik­tų. Su ra­jo­no va­do­vais su­sė­dę prie bend­ro sta­lo dis­ku­ta­vo­me ir bu­vo­me iš­klau­sy­ti. Cent­ras vei­kia, nau­ja va­do­vė sten­gia­si, ro­do ge­rus pir­muo­sius re­zul­ta­tus,“ – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė vie­na iš stam­bes­nių Jo­niš­kio ra­jo­no vers­li­nin­kių, pri­pa­žin­da­ma, kad nė­ra la­bai de­ta­liai įsi­gi­li­nu­si į vers­lu­mo po­rei­kius ir pro­ble­mas ra­jo­ne.

Jos ma­ny­mu, skel­bia­mi vers­lu­mo re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ne­tiks­lūs, jei­gu į juos neįs­kai­čiuo­ja­mi ūki­nin­kai. Ka­dan­gi ra­jo­ne la­biau­siai kles­tin­ti ša­ka yra bū­tent že­mės ūkis, jis su­da­ro ne­men­ką vers­lų da­lį.

Ma­žė­ja gy­ven­to­jų, ir vers­las trau­kia­si

Ki­tas jo­niš­kie­tis vers­li­nin­kas, pra­mo­gų cent­ro „Žil­vi­nas“ sa­vi­nin­kas Hen­ri­kas Mi­kal­kė­nas sa­ko, kad tas, ku­ris duo­tų veiks­min­gą re­cep­tą, kaip iš­spręs­ti vers­lu­mo pro­ble­mas pro­vin­ci­jo­je, bū­tų ver­tas mi­li­jo­no. Anot jo, su­si­da­ro už­da­ras ra­tas: vers­lo ma­žė­ja, nes ma­žė­ja gy­ven­to­jų, ne­bė­ra nei tiek pir­kė­jų, nei – svar­biau­sia – kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos. Jei­gu vers­li­nin­kas rink­sis, kur in­ves­tuo­ti, Vil­niu­je ar Jo­niš­ky­je, be abe­jo­nės, pa­si­rinks sos­ti­nę.

„Ten jis ras pa­kan­ka­mai dar­buo­to­jų. Pas mus kaž­ka­da ir­gi bu­vo pla­nų, kad ateis siu­vi­mo įmo­nė. Rei­kė­jo 30 siu­vė­jų, o tiek nė­ra, nors be­dar­bių tar­si ir tu­ri­me. Kai at­si­da­rė ki­no teat­ras, ran­ko­mis plo­jo­me. O po ke­le­rių me­tų už­si­da­rė, neiš­gy­ve­no. Ki­tas da­ly­kas: be­si­ku­rian­čiam vers­lui sa­vi­val­dy­bės iš­si­ner­da­mos iš kai­lio siū­lys že­mės skly­pus ir Jo­niš­ky­je, ir Vil­niu­je. Ne­ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bės ką nors ga­lė­tų spręs­ti, tai vals­ty­bi­nė pro­ble­ma. Vil­nius iš­pam­pęs, o re­gio­nai mirš­ta. Kaip vie­nas mū­sų ra­jo­no po­li­ti­kas yra pa­sa­kęs, „po de­šim­ties me­tų vie­to­je Jo­niš­kio gal liks tik len­ta, kad toks mies­tas bu­vo“, – svars­to H. Mi­kal­kė­nas.

Mai­ti­ni­mo vers­le dir­ban­tis jo­niš­kie­tis pa­ste­bi, kaip kas­met val­gan­čių ka­vi­nė­se žmo­nių srau­tai ma­žė­ja, už­sa­ky­mai menks­ta.

„Net vi­zua­liai aiš­kiai ma­ty­ti: se­niau mo­ki­nių šim­ta­die­niai, abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės bū­da­vo ge­ro­kai gau­ses­nės. Da­bar lai­dos ma­žes­nės, ir pa­ja­mų gau­na­me ma­žiau, – aiš­ki­na H. Mi­kal­kė­nas. – Kaž­ka­da kal­bė­da­mi apie mū­sų ra­jo­no stip­ry­bes ak­cen­tuo­da­vo­me, kad ge­rai iš­si­dės­tęs mo­kyk­lų tink­las, yra pa­kan­ka­mai dar­že­liuo­se vai­kams vie­tų. Vil­niu­je, tuo tar­pu, vai­ką dar ne­gi­mu­sį rei­kia už­ra­šy­ti į dar­že­lį. Ta­čiau pas mus nė­ra dar­bo. Ir kaip tą ba­lan­są pa­da­ry­ti?..“

Pa­sie­nio re­gio­nai at­si­dū­rė apa­čio­je

Tre­čią­kart su­da­ry­ta­me Lie­tu­vos re­gio­nų vers­lu­mo že­mė­la­py­je ant­rus me­tus iš ei­lės pir­mau­ja Ne­rin­ga – vers­lu­mo ly­gis čia 3,6 kar­to vir­ši­ja Lie­tu­vos vi­dur­kį. Po jos ri­kiuo­ja­si Vil­nius ir Pa­lan­ga, kur vers­lu­mo ly­gis yra ati­tin­ka­mai 2 kar­tus ir 1,85 kar­to di­des­nis už ša­lies vi­dur­kį.

Vers­liau­sių sa­vi­val­dy­bių pen­ke­tu­ką už­bai­gia Kau­no mies­tas ir Kau­no ra­jo­nas – šio­se sa­vi­val­dy­bė­se vers­lu­mo ly­gis ati­tin­ka­mai 53 pro­cen­tais ir 38 pro­cen­tais vir­ši­ja Lie­tu­vos vi­dur­kį.

Į ly­de­rių de­šim­tu­ką taip pat pa­te­ko Klai­pė­dos mies­tas (vers­lu­mo ly­gis – 137 pro­c. Lie­tu­vos vi­dur­kio), Klai­pė­dos ra­jo­nas (126 pro­c.), Šiau­lių mies­tas (120 pro­c.), Vil­niaus ra­jo­nas (119 pro­c.) ir Birš­to­nas (115 pro­c.).

Lie­tu­vos vers­lu­mo že­mė­la­pis su­da­ry­tas at­si­žvel­giant į 1000 gy­ven­to­jų ten­kan­tį ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių skai­čių, nau­jai re­gist­ruo­tų įmo­nių kon­cent­ra­ci­ją, eko­no­mi­nę veik­lą vyk­dan­čių fi­zi­nių as­me­nų skai­čių ir jo me­ti­nį po­ky­tį, kre­di­to uni­jų iš­duo­tų vers­lo pa­sko­lų skai­čių, įmo­nių va­do­vų nuo­mo­nę apie vers­lo ap­lin­ką ir plėt­ros pla­nus.

Vers­liau­sių re­gio­nų są­ra­šo apa­čio­je at­si­dū­rė Pa­gė­gių ir Jo­niš­kio sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se vers­lu­mo ly­gis sie­kia ati­tin­ka­mai 61 ir 62 pro­cen­tus bend­ro Lie­tu­vos vi­dur­kio. Pa­gal vers­lu­mo ly­gį ne­daug juos ap­len­kė Ši­la­lės (66 pro­c.), Vi­sa­gi­no (70 pro­c.), Pas­va­lio (71 pro­c.), Pak­ruo­jo ir Va­rė­nos (po 72 pro­c.) sa­vi­val­dy­bės.

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos cent­ri­nė kre­di­to uni­ja

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­niš­kio ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Bud­rec­kie­nė sa­ko, kad skel­bia­mi vers­lu­mo re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ne­tiks­lūs, jei­gu į juos neįs­kai­čiuo­ja­mi ūki­nin­kai.

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos na­rė, „vals­tie­tė“ Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad už Jo­niš­kio at­si­li­ki­mą nuo ki­tų ša­lies ra­jo­nų vers­lu­mo sri­ty­je ne­ma­žai at­sa­kin­ga ra­jo­no val­džia.

Jo­niš­kie­tis vers­li­nin­kas, pra­mo­gų cent­ro „Žil­vi­nas“ sa­vi­nin­kas Hen­ri­kas Mi­kal­kė­nas sa­ko, kad tas, ku­ris duo­tų veiks­min­gą re­cep­tą, kaip iš­spręs­ti vers­lu­mo pro­ble­mas pro­vin­ci­jo­je, bū­tų ver­tas mi­li­jo­no.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (10)

Klaustukas, 2017-04-22 11:20
Pagal mūsų "valdžios" vyrus: o kam reikia ???

vištutė, 2017-04-21 14:19
vargas tiems kas nevertina ūkininkų darbo,kas per krizes ,karus-marus LIETUVĄ pakėlė ar ne ūkininkas, žinove ......

žinovas, 2017-04-21 08:48
ŪKININKAI KARALIAUJA,JIEMS AUKSO KASYKLOS,MOKESČIŲ MOKĖTI BEVEIK NEREIKIA,O VIS DEJUOJA.TIK NESENAI IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO,KAD VISOS LENGVATOS,VISOS PRIVILEGIJOS, ŽEMĖS NORS IR TURI ŠIMTUS AR TŪKSTANČIUS HEKTARŲ , O MOKESČIUS MOKI TOKIUS, KAIP DIRBANTI VALYTOJA UŽ MINIMUMĄ.TELEVIZIJA ATSKLEIDĖ VISĄ TIESĄ...

Valdžiai, 2017-04-20 19:20
Žemėlapyje greit bus parašyta " čia buvo Joniškis". Dabar dar rašo, kad dėmė, bet ta dėmė lyg prisisiojus...biški matos, bet kvapas ne koks:)

To Ūkininkui, 2017-04-20 19:13
Kam tas verslas? Geriau socialinei paramai ir socpaslaugoms atiduoti viska... Iš mero naudos kaip iš pernykščio sniego.

na, 2017-04-20 10:47
na jau ūkininkai tai gali atostogauja užsienyje, perka butus vaikams Vilniuje.NEBEPYKDYKITE ŽMONIŲ SU SAVO VERKŠLENIMAIS.. Jums visur žalia šviesa.

joniškietė, 2017-04-20 10:42
kiek tų verslininkų gali būti , nėra perkančių.Bando žmonės vieną sritį, kitą ir ką.Turtingi nulekia į Vilnių, o neturtingi susimoka už butą ir kruopoms lieka.Ir ne visi gali būti verslininkais.

Ūkininkas, 2017-04-20 08:46
Bet rajona į dugna įstūmė dabartinė valdžia su tokiu neveikliu meru! Visose srityse savivaldybė yra paskutinė, bet mero atlyginimas kaip vilniečio. Nors čia neatsiliekam!

zose, 2017-04-19 08:21
Jau Joniškis taip nusmukęs,kad kaip sakoma guinčio niekas nemuša....

Pasivysim, 2017-04-19 07:52
Su tokiu meru kaip Visockas, mes greitai pasivysim ir pabėgus ir Joniškį.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 10

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 10
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />