(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Europinė technika netelpa į europietiškus kelius

2017 m. balandžio 12 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Penk­ta­die­nio ry­tą Kel­mė­je, prie žie­di­nės Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lių san­kry­žos, bū­ria­vo­si ūki­nin­kai. Jie pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vą, kad šis įsi­ti­kin­tų, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus tvar­ko­mi ke­liai ne­tin­ka Lie­tu­vai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­be­tel­pa į tuos ke­lius, o žie­di­nės san­kry­žos iš vi­so truk­do eis­mui.

reginamus@skrastas.lt

Ke­lias – 3,5, kom­bai­nas – 4,5 met­ro

Ar­tė­ja pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, lai­kas va­žiuo­ti į lau­kus, o Kel­mės ra­jo­ne pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus tvar­kant vis dau­giau ke­lių ūki­nin­kams su­si­da­ro pro­ble­mų. Ga­lin­ga eu­ro­pie­tiš­ka tech­ni­ka ne­be­tel­pa į su­siau­rin­tus ke­lius.

Ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ūki­nin­kams įren­gia­mi ap­va­žia­vi­mai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­va­ži­nė­ja bend­rais ke­liais. Lie­tu­vo­je kom­bai­nai ir ga­lin­gi trak­to­riai va­žiuo­ja per mies­te­lius ir mies­tą. Ūki­nin­kai ne­tu­ri ką da­ry­ti. Dau­ge­lio že­mės iš­si­mė­čiu­sios per ke­lias se­niū­ni­jas, o kar­tais ir per ke­lis ra­jo­nus. Kaip nu­va­žiuo­ti iki lau­kų, kai ke­lio plo­tis tik pus­ket­vir­to met­ro, o kom­bai­no – pus­penk­to met­ro?

Dar dau­giau pro­ble­mų pri­da­ro žie­di­nės san­kry­žos, ku­rio­se ap­si­suk­ti trak­to­riui, kom­bai­nui ar di­de­liam sunk­ve­ži­miui – neį­ma­no­ma. Jie kliu­do sau­gu­mo sa­le­lės ak­me­nis, nu­mė­to stul­pe­lius. Ry­tais, kai link Ra­sei­nių Lio­lių ke­liu ir link Ty­tu­vė­nų va­žiuo­ja daug trans­por­to, su­si­da­ro kamš­čiai.

„Juk ne­per­ki 39 nu­me­rio ba­tų, jei­gu ko­ja 43 nu­me­rio? Ke­lių di­rek­ci­jo­je du­rys tur­būt to­kio plo­čio, kad pro jas tilp­tų žmo­gus?“ – kaip vi­suo­met vaiz­din­gai ir emo­cin­gai kal­bė­jo Ku­ke­čių ūki­nin­kas Al­ber­tas Meš­kaus­kas, spaus­da­mas į kam­pą iš sos­ti­nės ūki­nin­kų go­dų at­vy­ku­sį iš­klau­sy­ti Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­ją Ne­mu­ną Abu­kaus­ką.

Kai ku­rie ūki­nin­kai at­si­ve­žė ir sa­vo kom­bai­nus bei trak­to­rius. De­monst­ra­vo, kaip sun­ku per to­kias žie­di­nes san­kry­žas va­žiuo­ti. Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lio san­kir­to­je ke­lią ap­link žie­di­nę san­kry­žą rei­kė­tų bent pus­met­riu pa­pla­tin­ti.

Val­di­nin­kas kal­ti­no ava­rin­gu­mą ir že­mės trū­ku­mą

Ūki­nin­kai su­si­rū­pi­no dar ir dėl to, kad ruo­šia­ma­si re­konst­ruo­ti se­ną­jį ke­lią į Šiau­lius, ku­ris ei­na per Kel­mės cent­rą, Pa­ver­pe­nį, Ku­ke­čius, El­vy­ra­vą ir ki­tus ra­jo­no kai­mus. Jie bai­mi­na­si, jog ir ten ke­liai bus su­tvar­ky­ti pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus, bet vi­siš­kai ne­tiks že­mdir­biš­kam kraš­tui Lie­tu­vai.

Sve­čias iš sos­ti­nės N. Abu­kaus­kas ban­dė aiš­kin­ti, jog ke­liai pa­sta­ty­ti pa­gal pro­jek­tą, re­mian­tis mi­nist­ro įsa­ky­mu. Šio­je vie­to­je bū­da­vę daug ava­ri­jų, to­dėl nu­spręs­ta įreng­ti žie­di­nę san­kry­žą.

„Ka­da konk­re­čiai ir kiek tų ava­ri­jų įvy­ko? – ne­nu­si­lei­do ūki­nin­kai. – Kaip tik nau­jai įreng­tuo­se ke­liuo­se įvyks­ta dau­giau ava­ri­jų. Pap­rū­džiuo­se, įren­gus sau­gu­mo sa­le­les, kaip tik įvyks­ta dau­giau ava­ri­jų ne­gu anks­čiau. VIA Bal­ti­ca įreng­tas pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus – mir­ti­nin­kų ke­lias!“

„Žiū­rė­kit, „fu­ra“ pra­va­žia­vo ir dar li­ko erd­vės, – ti­ki­no N. Abu­kaus­kas ūki­nin­kus. – Gal ry­toj kas nors pa­no­rės ant ke­lio nu­si­leis­ti „Boin­gu“?“

„Na taip, mu­ži­kams nie­ko ne­rei­kia, – py­ko ūki­nin­kai. – Tai ką mums da­ry­ti? Ant san­kry­žų su­sta­ty­ti tech­ni­ką, kad nie­kas ne­pra­va­žiuo­tų? Pi­ke­tuo­ti? Strei­kuo­ti?“

Ūki­nin­kai klau­sė, kas re­mon­ta­vo ši­tą ke­lią ir kas pa­da­rė tą kvai­lą žie­di­nę san­kry­žą. N. Abu­kaus­kas tvir­ti­no ne­ži­nąs, nes jis Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas.

„Ko at­va­žia­vai, kad nie­ko ne­ži­nai. To­kiems dar­buo­to­jams aš al­gų ne­duo­čiau. Čia tik pi­ni­gai iš­plau­ti. Jei­gu aš į že­mę sė­čiau ne avi­žas, o smė­lį, bank­ru­tuo­čiau, – pik­ti­no­si A. Meš­kaus­kas. – O Ke­lių di­rek­ci­ja da­ro nie­kus ir kles­ti.“

Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vas ban­dė tei­sin­tis, jog pla­tes­nei san­kry­žai pa­da­ry­ti trū­ko že­mės. Bet ūki­nin­kai ope­ra­ty­viai pa­kvie­tė mies­to se­niū­ną Ro­mą At­ko­čai­tį. Šis pa­ti­ki­no, jog že­mės ša­lia ke­lio kiek tik no­ri – vi­sas hek­ta­ras.

Ga­liau­siai Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vas nu­si­lei­do, pa­ža­dė­jo ūki­nin­kams, jog iki lie­pos 1 die­nos ke­lią ap­link žie­di­nę san­kry­žą pa­pla­tins.

Ūki­nin­kų ir Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vo nuo­mo­nės su­si­kir­to ir dėl lei­di­mų že­mės ūkio tech­ni­kai va­žiuo­ti šiais ke­liais. Sve­čias ti­ki­no, jog ūki­nin­kai pri­va­lo tu­rė­ti spe­cia­lius lei­di­mus, o ūki­nin­kai ro­dė raš­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, jog že­mės ūkio tech­ni­kai va­žiuo­jant iš lau­ko į lau­ką ar ap­skri­tai į lau­kus, spe­cia­laus lei­di­mo ne­rei­kia.

Au­to­rės nuo­tr.

Kai ku­rie ūki­nin­kai pa­de­monst­ra­vo, kaip sun­ku pra­va­žiuo­ti žie­di­ne san­kry­ža, kai ke­lias yra siau­res­nis už že­mės ūkio tech­ni­ką.

„Da­rė, kad bū­tų ge­riau, o išė­jo šnipš­tas“, – iro­ni­za­vo Ku­ke­čių kai­mo ūki­nin­kas Al­ber­tas Meš­kaus­kas.

Pap­rū­džių kai­mo ūki­nin­kas Min­dau­gas Ma­kaus­kas aiš­ki­no Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vui Ne­mu­nui Abu­kaus­kui, jog nau­jai tvar­ko­mi ke­liai žem­dir­biams su­da­ro daug ne­pa­to­gu­mų.

Ūki­nin­kai, su­si­rin­kę prie žie­di­nės san­kry­žos, iš­lie­jo su­si­kau­pu­sius skau­du­lius.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas