(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Centas prie cento

Europinė technika netelpa į europietiškus kelius

2017 m. balandžio 12 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Penk­ta­die­nio ry­tą Kel­mė­je, prie žie­di­nės Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lių san­kry­žos, bū­ria­vo­si ūki­nin­kai. Jie pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vą, kad šis įsi­ti­kin­tų, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus tvar­ko­mi ke­liai ne­tin­ka Lie­tu­vai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­be­tel­pa į tuos ke­lius, o žie­di­nės san­kry­žos iš vi­so truk­do eis­mui.

reginamus@skrastas.lt

Ke­lias – 3,5, kom­bai­nas – 4,5 met­ro

Ar­tė­ja pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, lai­kas va­žiuo­ti į lau­kus, o Kel­mės ra­jo­ne pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus tvar­kant vis dau­giau ke­lių ūki­nin­kams su­si­da­ro pro­ble­mų. Ga­lin­ga eu­ro­pie­tiš­ka tech­ni­ka ne­be­tel­pa į su­siau­rin­tus ke­lius.

Ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ūki­nin­kams įren­gia­mi ap­va­žia­vi­mai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­va­ži­nė­ja bend­rais ke­liais. Lie­tu­vo­je kom­bai­nai ir ga­lin­gi trak­to­riai va­žiuo­ja per mies­te­lius ir mies­tą. Ūki­nin­kai ne­tu­ri ką da­ry­ti. Dau­ge­lio že­mės iš­si­mė­čiu­sios per ke­lias se­niū­ni­jas, o kar­tais ir per ke­lis ra­jo­nus. Kaip nu­va­žiuo­ti iki lau­kų, kai ke­lio plo­tis tik pus­ket­vir­to met­ro, o kom­bai­no – pus­penk­to met­ro?

Dar dau­giau pro­ble­mų pri­da­ro žie­di­nės san­kry­žos, ku­rio­se ap­si­suk­ti trak­to­riui, kom­bai­nui ar di­de­liam sunk­ve­ži­miui – neį­ma­no­ma. Jie kliu­do sau­gu­mo sa­le­lės ak­me­nis, nu­mė­to stul­pe­lius. Ry­tais, kai link Ra­sei­nių Lio­lių ke­liu ir link Ty­tu­vė­nų va­žiuo­ja daug trans­por­to, su­si­da­ro kamš­čiai.

„Juk ne­per­ki 39 nu­me­rio ba­tų, jei­gu ko­ja 43 nu­me­rio? Ke­lių di­rek­ci­jo­je du­rys tur­būt to­kio plo­čio, kad pro jas tilp­tų žmo­gus?“ – kaip vi­suo­met vaiz­din­gai ir emo­cin­gai kal­bė­jo Ku­ke­čių ūki­nin­kas Al­ber­tas Meš­kaus­kas, spaus­da­mas į kam­pą iš sos­ti­nės ūki­nin­kų go­dų at­vy­ku­sį iš­klau­sy­ti Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­ją Ne­mu­ną Abu­kaus­ką.

Kai ku­rie ūki­nin­kai at­si­ve­žė ir sa­vo kom­bai­nus bei trak­to­rius. De­monst­ra­vo, kaip sun­ku per to­kias žie­di­nes san­kry­žas va­žiuo­ti. Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lio san­kir­to­je ke­lią ap­link žie­di­nę san­kry­žą rei­kė­tų bent pus­met­riu pa­pla­tin­ti.

Val­di­nin­kas kal­ti­no ava­rin­gu­mą ir že­mės trū­ku­mą

Ūki­nin­kai su­si­rū­pi­no dar ir dėl to, kad ruo­šia­ma­si re­konst­ruo­ti se­ną­jį ke­lią į Šiau­lius, ku­ris ei­na per Kel­mės cent­rą, Pa­ver­pe­nį, Ku­ke­čius, El­vy­ra­vą ir ki­tus ra­jo­no kai­mus. Jie bai­mi­na­si, jog ir ten ke­liai bus su­tvar­ky­ti pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus, bet vi­siš­kai ne­tiks že­mdir­biš­kam kraš­tui Lie­tu­vai.

Sve­čias iš sos­ti­nės N. Abu­kaus­kas ban­dė aiš­kin­ti, jog ke­liai pa­sta­ty­ti pa­gal pro­jek­tą, re­mian­tis mi­nist­ro įsa­ky­mu. Šio­je vie­to­je bū­da­vę daug ava­ri­jų, to­dėl nu­spręs­ta įreng­ti žie­di­nę san­kry­žą.

„Ka­da konk­re­čiai ir kiek tų ava­ri­jų įvy­ko? – ne­nu­si­lei­do ūki­nin­kai. – Kaip tik nau­jai įreng­tuo­se ke­liuo­se įvyks­ta dau­giau ava­ri­jų. Pap­rū­džiuo­se, įren­gus sau­gu­mo sa­le­les, kaip tik įvyks­ta dau­giau ava­ri­jų ne­gu anks­čiau. VIA Bal­ti­ca įreng­tas pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus – mir­ti­nin­kų ke­lias!“

„Žiū­rė­kit, „fu­ra“ pra­va­žia­vo ir dar li­ko erd­vės, – ti­ki­no N. Abu­kaus­kas ūki­nin­kus. – Gal ry­toj kas nors pa­no­rės ant ke­lio nu­si­leis­ti „Boin­gu“?“

„Na taip, mu­ži­kams nie­ko ne­rei­kia, – py­ko ūki­nin­kai. – Tai ką mums da­ry­ti? Ant san­kry­žų su­sta­ty­ti tech­ni­ką, kad nie­kas ne­pra­va­žiuo­tų? Pi­ke­tuo­ti? Strei­kuo­ti?“

Ūki­nin­kai klau­sė, kas re­mon­ta­vo ši­tą ke­lią ir kas pa­da­rė tą kvai­lą žie­di­nę san­kry­žą. N. Abu­kaus­kas tvir­ti­no ne­ži­nąs, nes jis Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas.

„Ko at­va­žia­vai, kad nie­ko ne­ži­nai. To­kiems dar­buo­to­jams aš al­gų ne­duo­čiau. Čia tik pi­ni­gai iš­plau­ti. Jei­gu aš į že­mę sė­čiau ne avi­žas, o smė­lį, bank­ru­tuo­čiau, – pik­ti­no­si A. Meš­kaus­kas. – O Ke­lių di­rek­ci­ja da­ro nie­kus ir kles­ti.“

Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vas ban­dė tei­sin­tis, jog pla­tes­nei san­kry­žai pa­da­ry­ti trū­ko že­mės. Bet ūki­nin­kai ope­ra­ty­viai pa­kvie­tė mies­to se­niū­ną Ro­mą At­ko­čai­tį. Šis pa­ti­ki­no, jog že­mės ša­lia ke­lio kiek tik no­ri – vi­sas hek­ta­ras.

Ga­liau­siai Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vas nu­si­lei­do, pa­ža­dė­jo ūki­nin­kams, jog iki lie­pos 1 die­nos ke­lią ap­link žie­di­nę san­kry­žą pa­pla­tins.

Ūki­nin­kų ir Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vo nuo­mo­nės su­si­kir­to ir dėl lei­di­mų že­mės ūkio tech­ni­kai va­žiuo­ti šiais ke­liais. Sve­čias ti­ki­no, jog ūki­nin­kai pri­va­lo tu­rė­ti spe­cia­lius lei­di­mus, o ūki­nin­kai ro­dė raš­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, jog že­mės ūkio tech­ni­kai va­žiuo­jant iš lau­ko į lau­ką ar ap­skri­tai į lau­kus, spe­cia­laus lei­di­mo ne­rei­kia.

Au­to­rės nuo­tr.

Kai ku­rie ūki­nin­kai pa­de­monst­ra­vo, kaip sun­ku pra­va­žiuo­ti žie­di­ne san­kry­ža, kai ke­lias yra siau­res­nis už že­mės ūkio tech­ni­ką.

„Da­rė, kad bū­tų ge­riau, o išė­jo šnipš­tas“, – iro­ni­za­vo Ku­ke­čių kai­mo ūki­nin­kas Al­ber­tas Meš­kaus­kas.

Pap­rū­džių kai­mo ūki­nin­kas Min­dau­gas Ma­kaus­kas aiš­ki­no Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vui Ne­mu­nui Abu­kaus­kui, jog nau­jai tvar­ko­mi ke­liai žem­dir­biams su­da­ro daug ne­pa­to­gu­mų.

Ūki­nin­kai, su­si­rin­kę prie žie­di­nės san­kry­žos, iš­lie­jo su­si­kau­pu­sius skau­du­lius.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (16)

laisvas, 2017-04-21 14:36
Jei ne kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, visa žemė būtų pelkės ir karklynai. Dabar ūkininkai džiaugiasi laukais kaip aradromais.

lietuvis, 2017-04-15 20:23
būtent visų problemų pradžia ir yra buvę kolūkiai. Nes iki kaimiečių suvarymo į kolūkius visų ūkininkų žemės, tiek stambesnių, tiek ir smulkiųjų, žemės buvo aplink ar šalia sodybos. Kolūkiai viską išardė, ir po nepriklausomybės atstatymo ir gavosi tas jovalas su žemėmis. Nesurengiu ęia plėstis kas buvo padaryta gerai, kas blogai, bet dabartinių problemų šaknys būtent buvusiose kolūkiuose, tarybiniuose ir kitose valstybiniuose žemės ūkio ūkiuose.

Skaičiau pasiteisinimą dėl, 2017-04-14 16:30
mažo žiedų diametro-greičiui mažinti ir persirikiavimų žiede išvengti.
Šiandien dar ne viskas euoropinio mums tinka,galima daryti tobuliau.

jsjfh2,d.lt, 2017-04-13 17:42
jau koki zieda padare debilai kelmej tai pasaulyje tokio nera.

laisvas, 2017-04-13 17:14
Nu jo, vakarai net lažo pas save nesugebėjo įsiteisinti, o skandinavai apie baudžiavą tik pas mus atvykę išgirsdavo. Ką ten jiems iki kolūkų. Vot tak.

laisvas, 2017-04-12 22:45
Vakaruose kaip kolūkiuose, nieko geresnio nesugalvojo. Viskas vienoje vietoje.

lietuvis, 2017-04-12 21:12
viskas būtų gerai su tomis saugumo salelėmis ir žiedinėmis sankryžomis.Visur Europoje taip yra, visi prie to pripratę ir nekelia problemų. Airijoje išvis keliai siauručiai. Esmė tame, kad Vakarų Europoje, ir ne tik, ūkininkų žemė yra daug maž vienoje vietoje, sukoncentruota aplink sodybą, fermas, dirbtuves. Todėl ūkininkams ir nereikia gainioti technikos po visą rajoną ar net visą valstybę. Ir technikai praktiškai nereikia įvažiuoti į magistralinius kelius ir trukdyti eismui. Kas važinėja į tą pusę, tas tai žino. O mūsų ūkininkams tos salelės ir žiedukai yra tikrai problema, ir jie čia nekalti. Todėl visa tai reikėjo projektuoti atsižvelgiant ir į jų interesus. Negalima aklai kopijuoti visos Europos.

Sovietzmogiams, 2017-04-12 19:19
Tai ir i miesto centra piko metu zemes ukio technika netilptu, tik klausimas ko tai zemes ukio technikai po ta miesta vazinetis ? Zalia dyzeli taupot ?....

laisvas, 2017-04-12 17:23
tęsiant geriausias Tarybų agitacines tradicijas, šį vakarą priklauso Šiaulių miesto Kosmonautų (dabar Gegužių) gatvės gyventojams subotnikas (laisvanoriškai priverstinis darbo po darbo renginys) su privalomu pasisėdėjimu garažiukuose - žmonos galės virtuvėje puodus pamakaluoti, kad po vidurnakčio karšti naktipiečiai būtų...

laisvas, 2017-04-12 15:45
Šiandien įsimintina diena. Gagarinas, pirmas kosmonautas, 1961 m. balandžio 12 d. apskriejęs Žemę kosminiu laivu „Vostok“ ir tapęs pirmuoju žmogumi, pakilusiu į kosmosą.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 16

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 16
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />