(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Centas prie cento

„Ištikimybė“ litui nedingo – lyginamos kainos litais ir eurais

2017 m. kovo 29 d.

Dau­giau kaip pu­sei Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir to­liau ne­ven­giant min­ty­se kon­ver­tuo­ti eu­rus į li­tus, eks­per­tai tei­gia, kad prie­rai­šu­mas bu­vu­sios na­cio­na­li­nės va­liu­tos at­žvil­giu be­veik ne­be­tu­ri pra­kti­nės nau­dos. Pi­lie­čiams siū­lo­ma at­kreip­ti dė­me­sį ir į ki­tus sa­vo įpro­čius.

Ko­mer­ci­nio ban­ko „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vės Jū­ra­tės Cvi­li­kie­nės ma­ny­mu, na­tū­ra­lu, kad žmo­nėms rei­kia lai­ko ap­si­pras­ti gy­ven­ti ir skai­čiuo­ti nau­ja va­liu­ta. Pa­kan­ka­mai grei­tai prie kai­nų eu­rais esą pri­pra­to jau­nes­ni žmo­nės, ku­rie ne­re­tai tu­ri dau­giau ga­li­my­bių lan­ky­tis už­sie­ny­je ir per­ka in­ter­ne­tu. Sa­vo ruož­tu vy­res­nei kar­tai, ku­ri ne­pra­tu­si taip grei­tai min­ty­se keis­ti va­liu­tos, per­sio­rien­ta­vi­mas už­trun­ka il­giau. Vis dėl­to ir te­be­ver­čian­tys va­liu­tas as­me­nys il­gai­niui ga­li pri­pras­ti prie eu­ro.

„Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je eu­ras bu­vo įves­tas 2011 me­tais, o po me­tų at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad dar net 79 pro­cen­tai ša­lies gy­ven­to­jų daž­niau ar re­čiau min­ty­se va­liu­tą kon­ver­tuo­ja į se­ną­sias kro­nas. Tuo tar­pu šian­dien tai jau re­tai ap­tin­ka­mas reiš­ki­nys Es­ti­jo­je – gy­ven­to­jai pri­pra­to prie eu­ro“, – ko­men­tuo­ja J. Cvi­li­kie­nė.

„Swed­bank“ eks­per­tės tei­gi­mu, žmo­gus, su­si­dū­ręs su smar­kiai pa­di­dė­ju­sia įpras­to pir­ki­nio kai­na, ga­li im­ti skai­čiuo­ti, kiek tai se­niau kai­na­vo li­tais. Ir nors da­lis pre­kių bran­go spar­čiau nei ki­tos, ši­tas nu­ste­bi­mas ga­li pra­vers­ti, nes pa­ska­ti­na su­sto­ti ir dar kar­tą kri­tiš­kai įver­tin­ti sa­vo iš­lai­das. Ta­čiau ver­tė­tų ne­si­bai­min­ti per­žiū­rė­ti tiek va­liu­tų kon­ver­ta­vi­mo, tiek ir ki­tus sa­vo įpro­čius.

„Ma­nau, vers­ti kai­nų į li­tus jau ne­ver­ta, ta­čiau įver­tin­ti sa­vo įpro­čius ga­li bū­ti la­bai nau­din­ga. Ti­kė­ti­na, kad net pa­si­kei­tus fi­nan­si­nei si­tua­ci­jai, kai at­ly­gi­ni­mai tik­rai ne vi­siems ky­la vie­no­dai, įpro­čiai, pa­vyz­džiui, pie­tau­ti bū­tent to­je ka­vi­nė­je, – iš­lie­ka. Ver­tė­tų kū­ry­biš­kai pa­žiū­rė­ti ir gal­būt keis­ti pie­tų vie­tą ki­ta, nau­jes­ne, ku­ri dar kon­ku­ruo­ja kai­no­mis ar­ba ke­le­tą die­nų per sa­vai­tę pie­tus į dar­bą at­si­neš­ti“, – sa­ko J. Cvi­li­kie­nė.

Psi­cho­lo­gas Ma­rius Dau­ge­la­vi­čius ne­su­reikš­mi­na fak­to, kad kas ant­ras ša­lies gy­ven­to­jas vis dar lin­kęs bent ret­kar­čiais vers­ti eu­rus į li­tus. Spe­cia­lis­tas to­kį el­ge­sį sie­ja su žmo­nių cha­rak­te­riu ir abe­jo­ja, kiek nau­dos duo­da toks pa­pil­do­mas skai­čia­vi­mas.

„Tai yra gry­nai žmo­gaus cha­rak­te­rio at­spin­dys: kuo žmo­gus kon­ser­va­ty­ves­nis, tuo ma­žiau jis lin­kęs pe­rei­ti prie kaž­ko nau­jo. Kuo as­muo lanks­tes­nis, mo­bi­les­nis, tuo jam leng­viau ir su va­liu­tų kon­ver­ta­vi­mu. Kai­nos yra to­kios, ko­kios yra. Ar mes jas ver­sim, ar ne – nie­kas iš es­mės ne­si­kei­čia. Var­gu ar čia tas įpro­tis, ku­rio rei­kia lai­ky­tis. Tai – dau­giau ru­di­men­ti­nis da­ly­kas, ku­ris žmo­gui rea­lios nau­dos neat­ne­ša“, – sa­ko psi­cho­lo­gas.


54 pro­cen­tai pir­kė­jų kai­nas ver­čia į li­tus

Pir­ma­die­nį skelb­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, dau­giau nei pu­sė (54 pro­c.) pir­kė­jų Lie­tu­vo­je neat­si­sa­ko įpro­čio kai­nų eu­rais per­si­skai­čiuo­ti į ati­tin­ka­mas ver­tes li­tais. Va­sa­rio mė­ne­sį pre­ky­bos tink­lo „IKI“ už­sa­ky­mu bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad ap­si­pirk­da­mi eu­rus į li­tus nuo­lat ver­čia 17 pro­cen­tų gy­ven­to­jų, ret­kar­čiais tai da­ro treč­da­lis, o tik ga­lu­ti­nę ap­si­pir­ki­mo su­mą į bu­vu­sią va­liu­tą kon­ver­tuo­ja 5 pro­cen­tai pir­kė­jų. Eu­rų į li­tus ne­be­ver­čia 46 pro­cen­tai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Kai­nas eu­rais į li­tus ap­si­pirk­da­mi daž­niau pa­si­ver­čia vy­res­nio am­žiaus, že­mes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys ša­lies gy­ven­to­jai.

Lie­tu­va eu­rą įsi­ve­dė 2015 me­tų sau­sio 1 die­ną.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr.

Mar­ty­no Amb­ra­zo (EL­TA) nuo­tr.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />