(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

„Sodra“ pradės išieškoti PSD įmokas iš skolininkų

2017 m. kovo 29 d.

Nuo me­tų pra­džios iki ko­vo „Sod­ra“ su­rin­ko 5,11 mi­li­jo­no eu­rų pra­dels­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) įmo­kų ir pa­nai­ki­no be­veik 6 mi­li­jo­nus eu­rų įsi­sko­li­ni­mų gy­ven­to­jams pa­tei­kus rei­kia­mus do­ku­men­tus. Net­ru­kus iš li­ku­sių sko­li­nin­kų bus pra­dė­tas įmo­kų išieš­ko­ji­mas, ku­ris bus vyk­do­mas eta­pais, at­si­žvel­giant į del­si­mo truk­mę.

„Sod­ros“ di­rek­to­riaus Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pir­miau­sia išieš­ko­ma bus iš as­me­nų, ku­rie PSD ne­mo­kė­jo du mė­ne­sius (apie 20 tūkst. as­me­nų, sko­la – 2 mln. eu­rų), vė­les­nia­me eta­pe išieš­ko­ji­mas vyks iš as­me­nų, ku­rie sko­lin­gi už 3 mė­ne­sius (apie 20 tūkst. sko­li­nin­kų, sko­la – 2 mln. eu­rų), 4 mė­ne­sius ir taip to­liau. M. Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, il­giau­sias pra­dels­tas PSD lai­ko­tar­pis sie­kia 14 mė­ne­sių, ir iš to­kių as­me­nų išieš­ko­ji­mas bus vyk­do­mas vė­liau­siai.

Pas­kel­bus apie bū­si­mą sko­lų išieš­ko­ji­mą, „Sod­ra“ su­lau­kė maž­daug 52 tūks­tan­čių pi­lie­čių pra­šy­mų per­skai­čiuo­ti PSD įmo­kas ar­ba kol kas ne­tai­ky­ti san­kci­jų, nes jiems rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas lai­kas do­ku­men­tams su­rink­ti.

Po per­skai­čia­vi­mo iš sko­li­nin­kų są­ra­šo bu­vo iš­brauk­ta apie 15 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. M. Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, maž­daug 50 pro­cen­tų to­kių pra­šy­mų yra iš Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių, po 20 pro­cen­tų – iš Ai­ri­jos ir Nor­ve­gi­jos.

Vi­są PSD sko­los išieš­ko­ji­mą, anot M. Sin­ke­vi­čiaus, ti­ki­ma­si baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas