(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Norima išsaugoti unikalų botanikos sodą

2017 m. balandžio 19 d.
Vytautas RUŠKYS

Nyks­ta švie­saus at­mi­ni­mo An­ta­no Čia­po su­kur­tas bo­ta­ni­kos so­das Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je – vie­nin­te­lė ap­skri­ty­je pri­va­ti dend­ro­lo­gi­nė ko­lek­ci­ja, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos ob­jek­tas.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nie­kam dėl to gal­vos ne­skau­da. Gru­pė ak­ty­vių pi­lie­čių ėmė rei­ka­lau­ti sa­vi­val­dos įsi­ki­šti.

vytautas@skrastas.lt

Siū­lo iš­nau­do­ti šan­są

Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos ak­ty­vis­tai, kraš­to­vaiz­džio mė­gė­jai įsi­ti­ki­nę, kad da­bar tin­ka­miau­sias me­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti nors da­lį at­sa­ko­my­bės. Apie bo­ta­ni­kos so­do par­da­vi­mą pa­skel­bė sa­vi­nin­kas, ku­ris po A. Čia­po mir­ties iš pa­vel­dė­to­jų prieš tre­jus me­tus so­dą yra nu­pir­kęs.

Sa­vi­val­dy­bei bo­ta­ni­kos so­dą įsi­gy­ti pa­ta­rė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros fa­kul­te­to do­cen­tas, vie­nas iš Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos stei­gė­jų ir bu­vęs il­ga­me­tis jos pir­mi­nin­kas, Bal­ti­jos ša­lių dend­ro­lo­gų aso­cia­ci­jos ir Lie­tu­vos kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tų są­jun­gos na­rys, ke­lių mo­nog­ra­fi­jų au­to­rius Lai­mu­tis Ja­nuš­ke­vi­čius.

„Tas kam­pe­lis teik­tų švie­tė­jiš­ką nau­dą – lan­ky­to­jai ga­lė­tų sa­vo aki­mis iš­vys­ti bo­ta­ni­kos įvai­ro­vę. Įs­tei­gus me­de­ly­nė­lį, bū­tų ga­li­ma čia užau­gin­tais au­ga­lais puo­se­lė­ti ra­jo­no kraš­to­vaiz­dį, o jį pro­jek­tuo­tų bo­ta­ni­kos so­de dir­ban­tis spe­cia­lis­tas“, – pa­si­ta­ri­me Sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­jo spe­cia­lis­tas.

L. Ja­nuš­ke­vi­čius bo­ta­ni­kos so­do kles­tė­ji­mo lai­kais bu­vo su­skai­čia­vęs apie 350 veis­lių ir rū­šių au­ga­lų. Tai bu­vo vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vos dend­ro­lo­gi­nių ko­lek­ci­jų.

„Da­bar au­ga­lų pa­ste­bi­mai su­ma­žė­ję – kiek konk­re­čiai, paaiš­kė­tų po in­ven­to­ri­za­ci­jos, – tei­gė L. Ja­nuš­ke­vi­čius. – Ta­čiau bend­ras vaiz­das dar ge­ras ir ver­ta gel­bė­ti. Jei tuo už­siim­tų en­tu­zias­tas, bo­ta­ni­kos so­dą ga­li­ma pa­da­ry­ti dar gra­žes­nį, ne­gu jis bu­vo jo įkū­rė­jo lai­kais“.

Moks­li­nin­kui opo­nuo­ta – tai pa­na­šu į grį­ži­mą praei­tin, į ku­rią nie­ka­da ne­grįž­ta­ma. Ar ver­ta švais­ty­ti ra­jo­no biu­dže­to lė­šas?

Neiš­nau­do­jo pa­ra­mos ga­li­my­bių

Kai 2013-ai­siais mi­rė 86 me­tų Ak­me­nės ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis A. Čia­pas, Sa­vi­val­dy­bė bo­ta­ni­kos so­dą no­rė­jo pe­rim­ti ne­mo­ka­mai. Pa­vel­dė­to­jai ne­su­ti­ko do­va­no­ti, to­dėl so­dą par­da­vė.

Nau­ja­jam šei­mi­nin­kui ra­jo­no val­džia ne­pa­dė­jo pri­žiū­rė­ti bo­ta­ni­kos so­do. Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Ak­me­nės sky­riaus va­do­vas Vla­das Be­niu­šis ap­gai­les­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­ži­no­ma net tai, kad tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta pa­ra­ma ver­tin­gų bo­ta­ni­kos ko­lek­ci­jų prie­žiū­rai.

„Kai at­ne­šiau ati­tin­ka­mus Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mus, priė­mė kaip ne­ti­kė­tą nau­jie­ną, nors ji ša­lies Tei­sės ak­tų re­gist­re nuo 2000-ųjų me­tų“, – sa­kė V. Be­niu­šis.

Pa­gal dend­ro­lo­gi­nių ko­lek­ci­jų nuo­sta­tus so­do sa­vi­nin­kas ga­li bū­ti re­mia­mas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis.

Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas Sva­jū­nas Vil­kas tei­si­no­si, kad ša­lies val­džia sa­vi­val­dy­bes keiks­no­ja už veik­lų plė­to­ji­mą, pa­ta­ria ska­tin­ti jų per­da­vi­mą pri­va­čiam vers­lui.

Pa­si­kei­tė po­zi­ci­ja

Pa­si­ta­ri­me ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas pa­reiš­kė, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų nu­pirk­ti bo­ta­ni­kos so­dą, jei­gu kas pro­fe­so­na­liai ga­lė­tų jį pri­žiū­rė­ti.

„Sa­vi­val­dy­bė to­kiam spe­cia­lis­tui pa­dė­tų, su­kur­da­ma jam dar­bo vie­tą, sa­vo­tiš­kai ją nu­pirk­da­ma“, – sa­kė V. Mit­ro­fa­no­vas.

Bet kaip žmo­nės ga­li siū­ly­tis, ne­ži­no­da­mi apie siū­ly­mą?

„Gal kon­kur­są skelb­ti – bet kaip jį skelb­ti, kai dar ne­tu­ri nuo­sa­vy­bės, o ją įsi­gy­ti ri­zi­kin­ga, kai ne­ži­nai ar at­si­ras spe­cia­lis­tas, – svars­tė me­ras. – Kai su­si­da­ro toks lyg už­bur­tas ra­tas, be­lie­ka as­me­niš­kai ieš­ko­ti žmo­nių, su ku­riais ga­li­ma tar­tis dėl idė­jos ir ga­li­my­bių“.

Kiek tai truks ir ka­da bus svars­to­mi konk­re­tes­ni spren­di­mai, pa­si­ta­ri­mo da­ly­viams sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­pa­sa­kė.

Išs­kir­ti­nė ra­jo­no vie­ta

Be­maž prieš 50 me­tų stan­dar­ti­nia­me ko­lek­ty­vi­nių so­dų skly­pe A. Čia­pas pra­dė­jo kur­ti bo­ta­ni­kos so­dą. Vė­liau so­das pra­plės­tas iki 24 arų.

Šei­mi­nin­kas skai­čia­vo, kad so­de au­go dau­giau kaip 800 au­ga­lų rū­šių, po­rū­šių ir at­mai­nų, ku­rių dau­ge­lis – iš to­li­mų pa­sau­lio kam­pe­lių. Ypač ver­tin­go­mis lai­ko­mos 72 rū­šys.

Aug­me­ni­jos gro­žis dar la­biau at­si­sklei­dė tarp A. Čia­po su­kur­tų kom­po­zi­ci­jų iš ak­me­nų, me­džio, me­ta­lo, stik­lo.

A. Čia­po so­das ta­ry­bi­niais me­tais ta­po iš­skir­ti­nė vie­ta ne tik ce­men­to dul­kė­mis pa­pil­kė­ju­sia­me mies­te, bet ir vi­sa­me Ak­me­nės ra­jo­ne.

2000 me­tais A.Čia­po so­das bu­vo pa­skelb­tas sau­go­mu gam­tos ob­jek­tu. So­das bu­vo įtrauk­tas ir į tarp­tau­ti­nius tu­riz­mo že­mė­la­pius, jis ta­po la­biau­siai lan­koma ra­jo­no vie­ta.

Da­bar ne­be­li­kę bu­vu­sių nuo­ro­dų, so­das iš­brauk­tas iš lan­ky­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šo.

Au­to­riaus nuo­tr.

Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus bo­ta­ni­kos so­das ne­te­ko da­lies ver­ty­bių, ta­čiau iš­lie­ka pa­trauk­lus.

Vie­nas iš Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos stei­gė­jų ir bu­vęs il­ga­me­tis jos pir­mi­nin­kas Lai­mu­tis Ja­nuš­ke­vi­čius (vi­du­ry­je) aiš­ki­no, ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė tu­ri rū­pin­tis sau­go­mo gam­tos ob­jek­to sta­tu­są tu­rin­čia pri­va­čia ko­lek­ci­ja.

Lie­tu­vai pa­grą­žin­ti drau­gi­jos Ak­me­nės sky­riaus va­do­vas Vla­das Be­niu­šis ap­gai­les­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je iki šiol ne­si­rū­pin­ta sau­go­mo gam­tos ob­jek­to gel­bė­ji­mu.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas