(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Budintis reporteris

Norima išsaugoti unikalų botanikos sodą

2017 m. balandžio 19 d.
Vytautas RUŠKYS

Nyks­ta švie­saus at­mi­ni­mo An­ta­no Čia­po su­kur­tas bo­ta­ni­kos so­das Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je – vie­nin­te­lė ap­skri­ty­je pri­va­ti dend­ro­lo­gi­nė ko­lek­ci­ja, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos ob­jek­tas.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nie­kam dėl to gal­vos ne­skau­da. Gru­pė ak­ty­vių pi­lie­čių ėmė rei­ka­lau­ti sa­vi­val­dos įsi­ki­šti.

vytautas@skrastas.lt

Siū­lo iš­nau­do­ti šan­są

Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos ak­ty­vis­tai, kraš­to­vaiz­džio mė­gė­jai įsi­ti­ki­nę, kad da­bar tin­ka­miau­sias me­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti nors da­lį at­sa­ko­my­bės. Apie bo­ta­ni­kos so­do par­da­vi­mą pa­skel­bė sa­vi­nin­kas, ku­ris po A. Čia­po mir­ties iš pa­vel­dė­to­jų prieš tre­jus me­tus so­dą yra nu­pir­kęs.

Sa­vi­val­dy­bei bo­ta­ni­kos so­dą įsi­gy­ti pa­ta­rė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros fa­kul­te­to do­cen­tas, vie­nas iš Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos stei­gė­jų ir bu­vęs il­ga­me­tis jos pir­mi­nin­kas, Bal­ti­jos ša­lių dend­ro­lo­gų aso­cia­ci­jos ir Lie­tu­vos kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tų są­jun­gos na­rys, ke­lių mo­nog­ra­fi­jų au­to­rius Lai­mu­tis Ja­nuš­ke­vi­čius.

„Tas kam­pe­lis teik­tų švie­tė­jiš­ką nau­dą – lan­ky­to­jai ga­lė­tų sa­vo aki­mis iš­vys­ti bo­ta­ni­kos įvai­ro­vę. Įs­tei­gus me­de­ly­nė­lį, bū­tų ga­li­ma čia užau­gin­tais au­ga­lais puo­se­lė­ti ra­jo­no kraš­to­vaiz­dį, o jį pro­jek­tuo­tų bo­ta­ni­kos so­de dir­ban­tis spe­cia­lis­tas“, – pa­si­ta­ri­me Sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­jo spe­cia­lis­tas.

L. Ja­nuš­ke­vi­čius bo­ta­ni­kos so­do kles­tė­ji­mo lai­kais bu­vo su­skai­čia­vęs apie 350 veis­lių ir rū­šių au­ga­lų. Tai bu­vo vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vos dend­ro­lo­gi­nių ko­lek­ci­jų.

„Da­bar au­ga­lų pa­ste­bi­mai su­ma­žė­ję – kiek konk­re­čiai, paaiš­kė­tų po in­ven­to­ri­za­ci­jos, – tei­gė L. Ja­nuš­ke­vi­čius. – Ta­čiau bend­ras vaiz­das dar ge­ras ir ver­ta gel­bė­ti. Jei tuo už­siim­tų en­tu­zias­tas, bo­ta­ni­kos so­dą ga­li­ma pa­da­ry­ti dar gra­žes­nį, ne­gu jis bu­vo jo įkū­rė­jo lai­kais“.

Moks­li­nin­kui opo­nuo­ta – tai pa­na­šu į grį­ži­mą praei­tin, į ku­rią nie­ka­da ne­grįž­ta­ma. Ar ver­ta švais­ty­ti ra­jo­no biu­dže­to lė­šas?

Neiš­nau­do­jo pa­ra­mos ga­li­my­bių

Kai 2013-ai­siais mi­rė 86 me­tų Ak­me­nės ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis A. Čia­pas, Sa­vi­val­dy­bė bo­ta­ni­kos so­dą no­rė­jo pe­rim­ti ne­mo­ka­mai. Pa­vel­dė­to­jai ne­su­ti­ko do­va­no­ti, to­dėl so­dą par­da­vė.

Nau­ja­jam šei­mi­nin­kui ra­jo­no val­džia ne­pa­dė­jo pri­žiū­rė­ti bo­ta­ni­kos so­do. Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Ak­me­nės sky­riaus va­do­vas Vla­das Be­niu­šis ap­gai­les­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­ži­no­ma net tai, kad tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta pa­ra­ma ver­tin­gų bo­ta­ni­kos ko­lek­ci­jų prie­žiū­rai.

„Kai at­ne­šiau ati­tin­ka­mus Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mus, priė­mė kaip ne­ti­kė­tą nau­jie­ną, nors ji ša­lies Tei­sės ak­tų re­gist­re nuo 2000-ųjų me­tų“, – sa­kė V. Be­niu­šis.

Pa­gal dend­ro­lo­gi­nių ko­lek­ci­jų nuo­sta­tus so­do sa­vi­nin­kas ga­li bū­ti re­mia­mas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis.

Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas Sva­jū­nas Vil­kas tei­si­no­si, kad ša­lies val­džia sa­vi­val­dy­bes keiks­no­ja už veik­lų plė­to­ji­mą, pa­ta­ria ska­tin­ti jų per­da­vi­mą pri­va­čiam vers­lui.

Pa­si­kei­tė po­zi­ci­ja

Pa­si­ta­ri­me ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas pa­reiš­kė, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų nu­pirk­ti bo­ta­ni­kos so­dą, jei­gu kas pro­fe­so­na­liai ga­lė­tų jį pri­žiū­rė­ti.

„Sa­vi­val­dy­bė to­kiam spe­cia­lis­tui pa­dė­tų, su­kur­da­ma jam dar­bo vie­tą, sa­vo­tiš­kai ją nu­pirk­da­ma“, – sa­kė V. Mit­ro­fa­no­vas.

Bet kaip žmo­nės ga­li siū­ly­tis, ne­ži­no­da­mi apie siū­ly­mą?

„Gal kon­kur­są skelb­ti – bet kaip jį skelb­ti, kai dar ne­tu­ri nuo­sa­vy­bės, o ją įsi­gy­ti ri­zi­kin­ga, kai ne­ži­nai ar at­si­ras spe­cia­lis­tas, – svars­tė me­ras. – Kai su­si­da­ro toks lyg už­bur­tas ra­tas, be­lie­ka as­me­niš­kai ieš­ko­ti žmo­nių, su ku­riais ga­li­ma tar­tis dėl idė­jos ir ga­li­my­bių“.

Kiek tai truks ir ka­da bus svars­to­mi konk­re­tes­ni spren­di­mai, pa­si­ta­ri­mo da­ly­viams sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­pa­sa­kė.

Išs­kir­ti­nė ra­jo­no vie­ta

Be­maž prieš 50 me­tų stan­dar­ti­nia­me ko­lek­ty­vi­nių so­dų skly­pe A. Čia­pas pra­dė­jo kur­ti bo­ta­ni­kos so­dą. Vė­liau so­das pra­plės­tas iki 24 arų.

Šei­mi­nin­kas skai­čia­vo, kad so­de au­go dau­giau kaip 800 au­ga­lų rū­šių, po­rū­šių ir at­mai­nų, ku­rių dau­ge­lis – iš to­li­mų pa­sau­lio kam­pe­lių. Ypač ver­tin­go­mis lai­ko­mos 72 rū­šys.

Aug­me­ni­jos gro­žis dar la­biau at­si­sklei­dė tarp A. Čia­po su­kur­tų kom­po­zi­ci­jų iš ak­me­nų, me­džio, me­ta­lo, stik­lo.

A. Čia­po so­das ta­ry­bi­niais me­tais ta­po iš­skir­ti­nė vie­ta ne tik ce­men­to dul­kė­mis pa­pil­kė­ju­sia­me mies­te, bet ir vi­sa­me Ak­me­nės ra­jo­ne.

2000 me­tais A.Čia­po so­das bu­vo pa­skelb­tas sau­go­mu gam­tos ob­jek­tu. So­das bu­vo įtrauk­tas ir į tarp­tau­ti­nius tu­riz­mo že­mė­la­pius, jis ta­po la­biau­siai lan­koma ra­jo­no vie­ta.

Da­bar ne­be­li­kę bu­vu­sių nuo­ro­dų, so­das iš­brauk­tas iš lan­ky­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šo.

Au­to­riaus nuo­tr.

Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus bo­ta­ni­kos so­das ne­te­ko da­lies ver­ty­bių, ta­čiau iš­lie­ka pa­trauk­lus.

Vie­nas iš Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos stei­gė­jų ir bu­vęs il­ga­me­tis jos pir­mi­nin­kas Lai­mu­tis Ja­nuš­ke­vi­čius (vi­du­ry­je) aiš­ki­no, ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė tu­ri rū­pin­tis sau­go­mo gam­tos ob­jek­to sta­tu­są tu­rin­čia pri­va­čia ko­lek­ci­ja.

Lie­tu­vai pa­grą­žin­ti drau­gi­jos Ak­me­nės sky­riaus va­do­vas Vla­das Be­niu­šis ap­gai­les­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je iki šiol ne­si­rū­pin­ta sau­go­mo gam­tos ob­jek­to gel­bė­ji­mu.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (7)

jooo, 2017-04-21 15:46
Kur iki šiol miegojo gamtos myletojai?

kike, 2017-04-21 12:35
Cituoju feisbuke rastą informaciją:"...Puiku kai tokios sumos kaip 51 tūkst. eurų už gėles atitenka Naujosios Akmenės kultūros centro direktorės Editos Daniela Statkienės buvusiam ūkiui kurį perleido savo mamai :) ech... giminės ir artimieji :D"... Tai kam tas sodas? Jis pelno neneša. Juokdariai esat. Čia ponas Ruškys galėtų prasisukti apie tuos gėlynus.

šaukštai po pietų, 2017-04-21 10:35
a. a. A. Čiapo šeima siūlė botanikos sodą rajonui. Nereikėjo, matyt, nes nepirko. O ką dabar saugoti? Po kiek metų atsibudo? Pabendraukit su našle Onute ar dukra Birute, aiškumo skaitytojams daugiau bus ir bangų kelti tuščiai nebereiks. Aš pabendrauju, todėl nuomonę tokią ir išsakau.

Kas saugos?, 2017-04-20 19:26
Šviesaus atminimo, Akmenės rajono garbės piliečio A. Čiapo sodas buvo saugomas gamtos objektas. Žmogus iškeliavęs Anapilin, tai ir sodas išbrauktas iš saugomų gamtos objektų. Kada??? Šis sodas su didele augmenijos įvairove, medžių, metalo, akmenų kompozicijomis gali džiuginti ne tik rajono gyventojus bet ir respublikos, o gal ir daugiau.Kito tokio sodo mūsų rajone nėra. Šis sodas geros gamtos pamokos mokiniams, kur galima puikiai skiepyti meilę gamtai, augmenijai.
Akmenės rajono savivaldybėje yra keli darbuotojai, kurie turi rūpintis mūsų kraštovaizdžiu, aplinkosauga. Pasirūpinkime, kad išliktų šis sodas.Šie darbuotojai turėtų pranešti rajono gyventojams, kas daroma šiuo klausimu.
Tokie puikūs dalykai sukurti praeityje turi išlikti ateityje...

kike, 2017-04-20 18:45
O tai ta moteriškė ten iš greitosios centro, jau atsistatydino? O tai kelia rūpesčių savivaldybės direktorei ir kitiems ir sodais rūpintis nelieka laiko.

..., 2017-04-20 17:13
Savivaldybė švaisto pinigus į kairę ir dešinę,o turėtų garbės reikalas būti išsaugoti tai,kas daug metų garsino Akmenės rajoną.

ZIGMAS, 2017-04-19 20:44
SARMATA SAVIVALDYBEI ,NEMOKA BRANGINTI TAI KAS SUKURTA .

Rodomi komentarai nuo 1 iki 7. Iš viso: 7

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 7
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />