(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Sceninio kostiumo konstruktorė

2017 m. balandžio 21 d.
Kaž­ka­da Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro siu­vė­jų pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Dai­va Žu­kaus­kie­nė nė ne­gal­vo­jo apie dar­bą teat­re. Ta­čiau li­ki­mas me­tė pro­gą. Jos po­nia Dai­va ne­pra­lei­do ir štai jau sep­tin­tus me­tus dir­ba Šiau­lių dra­mos teat­ro sce­ni­nio kos­tiu­mo konst­ruk­to­re-siu­vė­ja.„Dė­ko­ju li­ki­mui už sa­vo dar­bą“, – sa­ko sim­pa­tiš­ka pa­šne­ko­vė.Bu­vo lai­kas, kai la­bai su­ma­žė­jo mo­ky­tis no­rin­čių siu­vė­jų, to­dėl ant po­nios Dai­vos kri­to at­lei­di­mo pa­gal eta­tų ma­ži­ni­mą kor­ta. Taip...

Pinigų „Saulei“ planuoja skirti vėliau

2017 m. balandžio 21 d.
Po to, kai „Šiau­lių kraš­tas“ pa­vie­ši­no ("Prem­je­ras už­ge­si­no „Sau­lę“, 2017 04 19), kad šie­met vėl ne­pa­ju­dės ža­dė­to­ji Šiau­lių kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ re­konst­ruk­ci­ja, nes dar sau­sį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skir­ti 595 tūks­tan­čiai eu­rų Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio spren­di­mu per­skirs­ty­ti ki­tiems pro­jek­tams baig­ti, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pra­ne­šė, kad pi­ni­gų nu­ma­ty­ta skir­ti, bet vė­liau.
„Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nei įstai­gai „Sau­lė“ 2017 me­tais lė­šų ne­nu­ma­ty­ta, ta­čiau 2018 me­tais...

Norima išsaugoti unikalų botanikos sodą

2017 m. balandžio 19 d.
Nyks­ta švie­saus at­mi­ni­mo An­ta­no Čia­po su­kur­tas bo­ta­ni­kos so­das Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je – vie­nin­te­lė ap­skri­ty­je pri­va­ti dend­ro­lo­gi­nė ko­lek­ci­ja, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos ob­jek­tas.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nie­kam dėl to gal­vos ne­skau­da. Gru­pė ak­ty­vių pi­lie­čių ėmė rei­ka­lau­ti sa­vi­val­dos įsi­ki­šti.Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos ak­ty­vis­tai, kraš­to­vaiz­džio mė­gė­jai įsi­ti­ki­nę, kad da­bar tin­ka­miau­sias me­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti nors da­lį at­sa­ko­my­bės...

Ar dalyvaujate visuotinėse švarinimosi akcijose ir talkose?

2017 m. balandžio 19 d.

– Nė­ra te­kę da­ly­vau­ti. Ma­nau, tvar­ky­tis rei­kia, nes kiek­vie­nas kar­tais net ne spe­cia­liai pa­lie­ka­me ko­kią šiukš­lę. Kar­tais ten­ka nu­va­žiuo­ti į miš­ką su­los ar ži­bu­čių, o ran­du tra­giš­ką vaiz­dą – pa­dan­gos, šiukš­lių kal­nai. Sa­vo vai­ką sten­giuo­si auk­lė­ti, kad pa­ts ne­šiukš­lin­tų. Jei ei­nant mies­te pa­ma­tau, kad po­pie­riu­ką nu­me­ta, vi­sa­da lie­piu su­grįž­ti pa­kel­ti, iš­mes­ti. Pa­ti rū­kau, bet nie­ka­da pro lan­gus nuo­rū­kų ne­mė­tau.

– Ne­da­ly­vau­ju, ne­ran­du tam lai­ko. Pats ne­šiukš­li­nu...

Darželio auklėtiniai koncertavo Latvijoje

2017 m. balandžio 19 d.
Jo­niš­kio vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ auk­lė­ti­niai kon­cer­ta­vo Au­cė­je (Lat­vi­ja).Bū­rys „Vy­tu­rė­lio“ ug­dy­ti­nių ir pe­da­go­gų pir­miau­sia ap­si­lan­kė vai­kų dar­že­ly­je „Pi­la­dzi­tis“, kur mo­kė­si pa­si­svei­kin­ti, pa­dė­ko­ti lat­viš­kai, o nau­jus drau­gus mo­kė lie­tu­viš­kų žo­džių.
Ša­lia dar­že­lio esan­čiuo­se Au­cės kul­tū­ros na­muo­se jo­niš­kie­čiai pa­ro­dė kon­cer­tą su dai­no­mis, šo­kiais, gim­nas­ti­kos pro­gra­ma. Kon­cer­to pa­si­žiū­rė­ti su­si­rin­ko vy­res­nie­ji vai­kai su auk­lė­to­jo­mis iš vi­sų Au­cės dar­že­lių. Po...

„Sunkiai suvaldoma“ Šiaulių menininkų ekspozicija

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­ro­do­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja per 40 pro­fe­sio­na­lių dai­li­nin­kų ir tau­to­dai­lės meist­rų, ar­chi­tek­tų. Pris­ta­to­mi per me­tus su­kur­ti ta­py­bos, pie­ši­mo, gra­fi­kos, ke­ra­mi­kos, skulp­tū­ros, me­di­nių konst­ruk­ci­jų dar­bai, fo­tog­ra­fi­jos.
Da­lis ži­no­mų Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­si­rin­ko ne pa­ro­dos da­ly­vio, o žiū­ro­vo po­zi­ci­ją.
Pa­ro­dos ku­ra­to­rė, bu­vu­si Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Vai­va Kovieraitė-Trumpė pri­mi­nė, kad per tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus ban­dė...

Kuršėnuose – dvi parodos

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­sak cent­ro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Poš­kie­nės, Ma­ry­tė Ja­nu­lie­nė – kuk­lu­mo, jaut­ros pil­nas žmo­gus, nie­kuo­met neat­si­sa­kan­ti pa­dė­ti, da­ly­vau­jan­ti edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se, sa­vo ama­to ir me­no pa­slap­tis per­duo­dan­ti jau­ni­mui. Kai ku­rie M. Ja­nu­lie­nės dar­bai ser­ti­fi­kuo­ti kaip tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tai, tau­to­dai­li­nin­kė ruo­šia do­ku­men­tus tau­ti­nio pa­vel­do meist­ro var­dui.
Šiau­lie­tis Ry­tis Mil­kin­tas su sa­vo drož­tais an­ge­lais Kur­šė­nuo­se...

Velykų stalui – pigesnės daržovės ir vaisiai

2017 m. balandžio 15 d.
Ko­vą mais­to pro­duk­tai bu­vo 2,9 pro­c. bran­ges­ni ne­gu prieš me­tus. Pag­rin­di­nis Ve­ly­kų sim­bo­lis – kiau­ši­niai, li­kus sa­vai­tei iki Ve­ly­kų, pre­ky­bos cent­ruo­se kai­nuo­ja tiek pat, kaip ir prieš me­tus. Tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie viš­tie­nos ar kiau­lie­nos ga­mi­nius, ku­rių kai­nos per me­tus ne­pa­ki­to.
T. Po­vi­laus­kas at­krei­pia dė­me­sį, kad, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sio­mis Ve­ly­ko­mis, dau­giau­sia pa­bran­go pie­no pro­duk­tai – pie­nas ar fer­men­ti­nis sū­ris pre­ky­bos cent­ruo­se...

Šiaulių miesto burmistras: „Tu tylėk! Aš tau duosiu į snukį!“

2017 m. balandžio 14 d.
Prieš dve­jus me­tus iš­rin­kus di­džių­jų mies­tų me­rus tie­sio­giai, ti­kė­ta­si, kad sa­vi­val­dos rei­ka­lai pa­ge­rės, bus dau­giau de­mok­ra­ti­jos. At­ro­do, kad kai kur šios vil­tys pa­si­tei­sins, bet tik ne Šiau­liuo­se. Mies­to Sa­vi­val­dy­bė­je po­li­ti­nė pa­dė­tis lie­ka įtemp­ta jau daug mė­ne­sių, nors šiaip ne taip ir pa­vy­ko iš­veng­ti pir­ma­lai­kių rin­ki­mų. Vi­sai ne­se­niai Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ir me­ras vie­ni ki­tų at­žvil­giu „svai­dė žai­bus“, Ta­ry­ba ne­pat­vir­ti­no me­ro ata­skai­tos, ne­su­ta­ria­ma dėl vi­ce­me­ro...

Kiaušinių dažymo paprotys – senesnis už krikščionybę

2017 m. balandžio 14 d.
Pag­rin­di­nis Ve­ly­kų sim­bo­lis – kiau­ši­nis, o jų lėkš­tė ar pin­ti­nė­lė puo­šia šven­ti­nį sta­lą. Ke­lios die­nos iki Ve­ly­kų žmo­nės nu­da­žo kiau­ši­nius, kad iki šven­tės spė­tų juos pa­puoš­ti – iš­mar­gin­ti vaš­ku ar iš­sku­ti­nė­ti pei­liu­ku. Pap­ras­tai Ve­ly­koms da­žo­mi viš­tų kiau­ši­niai. Gal­būt dėl to, kad jų ne­su­dė­tin­ga gau­ti. Bet ga­li­ma da­žy­ti ir an­čių, put­pe­lių, net stru­čių kiau­ši­nius.
„O kur pa­ra­šy­ta, kad per Ve­ly­kas rei­kia da­žy­ti ir val­gy­ti tik­tai viš­tų kiau­ši­nius? – klau­sė et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­džy­tė. – Pag­rin­di­nis šven­tės...

Šiaurės Lietuvos kolegija plečia savo veiklos horizontus

2017 m. balandžio 13 d.

Pri­va­ti aukš­to­ji mo­kyk­la Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­ja stu­di­jas vyk­do be­veik 20 me­tų. Ko­le­gi­ja per šį lai­ko­tar­pį pa­ren­gė dau­giau nei 1,4 tūks­tan­čio įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų. Dau­gu­ma jų sėk­min­gai in­teg­ra­vo­si į dar­bo rin­ką, įstei­gė sa­vo vers­lą, pa­sie­kė pro­fe­si­nių aukš­tu­mų. Šiuo me­tu ko­le­gi­jo­je mo­ko­si be­veik 400 stu­den­tų.
Įver­ti­nu­si eko­no­mi­nę ir so­cia­li­nę si­tua­ci­ją re­gio­ne, at­si­žvelg­da­ma į de­mog­ra­fi­nės ap­lin­kos ten­den­ci­jas ir da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­mas aukš­to­jo...

Numerologija – reformoms vilkinti

2017 m. balandžio 13 d.

Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos va­di­na­mo­sios re­for­mos, ku­rių es­mė – skai­čių ek­vi­lib­ris­ti­ka. Val­džia jau ku­ris lai­kas už­sii­ma gry­na nu­me­ro­lo­gi­ja – tam tik­rų lai­ko, kie­kio ar dar ko­kių nors kie­ky­bi­nių pa­ra­met­rų per­dė­lio­ji­mu ir su­ma­ži­ni­mu.
Ži­no­ma, kad daž­na re­for­ma bū­na su­si­ju­si su tam tik­ro­mis kie­ky­bi­nė­mis per­mai­no­mis, ta­čiau pa­pras­tai jos atei­na kaip re­for­mos pa­sek­mė...

Ar alkoholio vartojimas yra pati svarbiausia Lietuvos problema?

2017 m. balandžio 12 d.
– Vi­sos pro­ble­mos Lie­tu­vo­je yra svar­bios, al­ko­ho­lio var­to­ji­mo neišs­kir­čiau. Ne­ma­nau, kad įvai­rūs ri­bo­ji­mai pa­dė­tų šią pro­ble­mą iš­spręs­ti. Tie, ku­rie var­to­ja ne pirk­ti­nį al­ko­ho­lį, ir to­liau jį var­tos, o žmo­nės, ruoš­da­mie­si šven­tei, gė­ri­mais pa­pras­tai ap­si­rū­pi­na iš anks­to. Man rū­pė­tų spręs­ti darb­da­vio ir dar­buo­to­jo pro­ble­mas, da­bar tarp jų at­ly­gi­ni­mų la­bai pla­čios žirk­lės. Vie­na emig­ra­ci­jos prie­žas­čių – fi­nan­si­nė ne­ly­gy­bė. Rei­kė­tų at­si­gręž­ti į re­gio­nų po­li­ti­ką – jei ir to­liau už­sie­nio...

Dar­bo rin­ka po­lia­ri­zuo­ta

2017 m. balandžio 11 d.
Ne­ge­rė­jant gy­ven­to­jų nuo­mo­nei apie ša­lies eko­no­mi­kos ir jų šei­mos fi­nan­si­nę pa­dė­tį, eko­no­mis­tas Ro­mas La­zut­ka tei­gia, kad pi­lie­čių po­žiū­rį, vie­na ver­tus, le­mia ob­jek­ty­vūs eko­no­mi­niai veiks­niai, bet, ki­ta ver­tus, ir ne­pa­ten­kin­ti su­bjek­ty­vūs lū­kes­čiai.
Prof. R. La­zut­ka pa­žy­mi, kad au­gant ša­lies eko­no­mi­kai, ge­ro­vės vai­siai pa­si­skirs­to ne­to­ly­giai. Eko­no­mis­to tei­gi­mu, be ki­tų prie­mo­nių, bū­ti­na ge­rin­ti si­tua­ci­ją dar­bo rin­ko­je.
„Dar­bo rin­ka la­bai...

Debatuose – „Romuvos“ gimnazisto pergalė

2017 m. balandžio 8 d.
Gim­na­zis­tai de­ba­ta­vo te­ma „Ar rei­kia trum­pin­ti va­sa­ros ato­sto­gas Lie­tu­vo­je il­gi­nant ki­tas?“ Tei­sė­jai ver­ti­no įgū­džius pa­gal ke­tu­ris kri­te­ri­jus: da­ly­ki­nės ži­nios, iš­kal­ba, bend­ra­vi­mo įgū­džiai ir ge­bė­ji­mas įti­kin­ti.
I-ąja vie­ta bu­vo įver­tin­tas „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos 3a kla­sės moks­lei­vis Pau­lius Už­ga­lis, jis ba­lan­džio 25 die­ną da­ly­vaus na­cio­na­li­nia­me de­ba­tų fi­na­le Vil­niu­je. De­ba­tų te­ma bus: „Ar mo­te­rims ir vy­rams tu­rė­tų bū­ti įves­ta pri­va­lo­ma...

Dailininko sugrįžimas po 40 metų

2017 m. balandžio 8 d.
Jo­niš­kio bal­to­jo­je si­na­go­go­je ati­da­ry­ta kraš­tie­čio dai­li­nin­ko Si­gi­to Pran­cui­čio ret­ros­pek­ty­vi­nė pa­ro­da „Me­ta­fo­rų kon­cep­tai“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi jo dar­bai, su­kur­ti nuo 1967 iki 2017 me­tų. Nors me­ni­nin­kas, pa­kvies­tas Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro, į gim­tą kraš­tą su sa­vo kū­ry­ba su­grį­žo po 40 me­tų per­trau­kos, ta­čiau ren­gi­ny­je pa­brėž­ta jo žiem­ga­liš­ka jau­se­na ir aki­vaiz­dūs Žiem­ga­los ženk­lai pa­veiks­luo­se.
Praė­ju­siais me­tais 70 me­tų ju­bi­lie­jų pa­si­ti­kęs šiau­lie­tis Si­gi­tas...

Įspėjimas alergiškiems: ore daugėja žiedadulkių

2017 m. balandžio 8 d.
Jau nu­žy­dė­ju­sių alks­nio ir laz­dy­no žie­da­dul­kės ore ap­tin­ka­mos vis re­čiau. Alks­nio žie­da­dul­kės dar 3–4 sa­vai­tes ga­li at­ke­liau­ti į Lie­tu­vą iš Skan­di­na­vi­jos, ta­čiau žie­da­dul­kių kie­kis bus ne­di­de­lis.
Da­bar ore ap­tin­ka­ma dau­giau­siai blin­dės žie­da­dul­kių, nes šie au­ga­lai žy­di vi­so­je ša­ly­je. Piet­ry­čių Lie­tu­vo­je nuo ba­lan­džio ant­ro­jo de­šim­ta­die­nio gau­sės ber­žo žie­da­dul­kių. Ber­žai ša­ly­je dar ne­žy­di, o žie­da­dul­kes oro ma­sės at­neš iš pie­čiau Lie­tu­vos esan­čių te­ri­to­ri­jų...

Taip ponai socialinę atskirtį mažina

2017 m. balandžio 7 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų as­fal­tuo­tą aikš­tę, ku­rio­je dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo ke­le­tas smul­kių­jų vers­li­nin­kų, ati­da­vė Vals­ty­bės že­mės fon­dui. Ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pas par­duo­tas auk­cio­ne už 14 tūks­tan­čių 56 eu­rus. Ir dar iš­si­mo­kė­ti­nai!
Už to­kią su­mą skly­pą bū­tų nu­si­pir­kę pa­tys pre­kiau­to­jai. Ir net neiš­si­mo­kė­ti­nai. Tik bė­da, kad nie­ko ne­ži­no­jo. Nė neį­ta­rė, kad apie par­da­vi­mą ga­li bū­ti skel­bia­ma...

Pasaulis Lietuvai pražus, kai Lietuvos pasaulyje nebus

2017 m. balandžio 7 d.
Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę? Ko­dėl jau ke­lis de­šimt­me­čius Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai tik jos ir rei­ka­lau­ja? Juk kal­ba tu­ri bū­ti erd­ves­nė, rim­tes­nė. Rei­kia ati­deng­ti vi­sas kor­tas, po­nai, nes jūs juk no­ri­te dau­giau. Ne­be už kal­nų me­tas, kai pa­sau­li­niam jau­čiui teks kib­ti už ra­gų ir tu­rė­ti ki­še­nė­je ne­be du, o tris, ke­tu­ris ir dau­giau pa­sų. Kaip lo­te­ri­jos bi­lie­tų. Ar­ba kaip daug­pa­tys­tę...

Šimtametis labiausiai mėgsta skaityti

2017 m. balandžio 7 d.
Praė­ju­sį rugp­jū­tį Var­pu­tė­nuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­tis Juo­zas Na­vic­kas at­šven­tė šim­to me­tų ju­bi­lie­jų. Bu­vo gra­žiai pa­gerb­tas vai­kų ir ar­ti­mų­jų, bend­ruo­me­nės.„Esu vy­riau­sias Var­pu­tė­nuo­se“, – šyp­so­jo­si pui­kios at­min­ties, ga­na ne­pras­tos svei­ka­tos il­gaam­žis, tvir­tin­da­mas, jog per gy­ve­ni­mą la­biau­siai troš­ko moks­lo, mė­go ir te­be­mėgs­ta skai­ty­ti.
Var­pu­tė­niš­kio Juo­zo Na­vic­ko so­dy­bos kie­me iš­di­džiai plaiks­to­si tris­pal­vė, o vi­du­je, ant kam­ba­rio sie­nų – Vy­tau­to Di­džio­jo...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas