(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Budintis reporteris

Sceninio kostiumo konstruktorė

2017 m. balandžio 21 d.
Kaž­ka­da Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro siu­vė­jų pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Dai­va Žu­kaus­kie­nė nė ne­gal­vo­jo apie dar­bą teat­re. Ta­čiau li­ki­mas me­tė pro­gą. Jos po­nia Dai­va ne­pra­lei­do ir štai jau sep­tin­tus me­tus dir­ba Šiau­lių dra­mos teat­ro sce­ni­nio kos­tiu­mo konst­ruk­to­re-siu­vė­ja.„Dė­ko­ju li­ki­mui už sa­vo dar­bą“, – sa­ko sim­pa­tiš­ka pa­šne­ko­vė.Bu­vo lai­kas, kai la­bai su­ma­žė­jo mo­ky­tis no­rin­čių siu­vė­jų, to­dėl ant po­nios Dai­vos kri­to at­lei­di­mo pa­gal eta­tų ma­ži­ni­mą kor­ta. Taip...

Pinigų „Saulei“ planuoja skirti vėliau (1)

2017 m. balandžio 21 d.
Po to, kai „Šiau­lių kraš­tas“ pa­vie­ši­no ("Prem­je­ras už­ge­si­no „Sau­lę“, 2017 04 19), kad šie­met vėl ne­pa­ju­dės ža­dė­to­ji Šiau­lių kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ re­konst­ruk­ci­ja, nes dar sau­sį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skir­ti 595 tūks­tan­čiai eu­rų Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio spren­di­mu per­skirs­ty­ti ki­tiems pro­jek­tams baig­ti, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pra­ne­šė, kad pi­ni­gų nu­ma­ty­ta skir­ti, bet vė­liau.
„Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nei įstai­gai „Sau­lė“ 2017 me­tais lė­šų ne­nu­ma­ty­ta, ta­čiau 2018 me­tais...

Norima išsaugoti unikalų botanikos sodą (7)

2017 m. balandžio 19 d.
Nyks­ta švie­saus at­mi­ni­mo An­ta­no Čia­po su­kur­tas bo­ta­ni­kos so­das Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je – vie­nin­te­lė ap­skri­ty­je pri­va­ti dend­ro­lo­gi­nė ko­lek­ci­ja, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos ob­jek­tas.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nie­kam dėl to gal­vos ne­skau­da. Gru­pė ak­ty­vių pi­lie­čių ėmė rei­ka­lau­ti sa­vi­val­dos įsi­ki­šti.Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos ak­ty­vis­tai, kraš­to­vaiz­džio mė­gė­jai įsi­ti­ki­nę, kad da­bar tin­ka­miau­sias me­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti nors da­lį at­sa­ko­my­bės...

Ar dalyvaujate visuotinėse švarinimosi akcijose ir talkose? (3)

2017 m. balandžio 19 d.

– Nė­ra te­kę da­ly­vau­ti. Ma­nau, tvar­ky­tis rei­kia, nes kiek­vie­nas kar­tais net ne spe­cia­liai pa­lie­ka­me ko­kią šiukš­lę. Kar­tais ten­ka nu­va­žiuo­ti į miš­ką su­los ar ži­bu­čių, o ran­du tra­giš­ką vaiz­dą – pa­dan­gos, šiukš­lių kal­nai. Sa­vo vai­ką sten­giuo­si auk­lė­ti, kad pa­ts ne­šiukš­lin­tų. Jei ei­nant mies­te pa­ma­tau, kad po­pie­riu­ką nu­me­ta, vi­sa­da lie­piu su­grįž­ti pa­kel­ti, iš­mes­ti. Pa­ti rū­kau, bet nie­ka­da pro lan­gus nuo­rū­kų ne­mė­tau.

– Ne­da­ly­vau­ju, ne­ran­du tam lai­ko. Pats ne­šiukš­li­nu...

Darželio auklėtiniai koncertavo Latvijoje

2017 m. balandžio 19 d.
Jo­niš­kio vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ auk­lė­ti­niai kon­cer­ta­vo Au­cė­je (Lat­vi­ja).Bū­rys „Vy­tu­rė­lio“ ug­dy­ti­nių ir pe­da­go­gų pir­miau­sia ap­si­lan­kė vai­kų dar­že­ly­je „Pi­la­dzi­tis“, kur mo­kė­si pa­si­svei­kin­ti, pa­dė­ko­ti lat­viš­kai, o nau­jus drau­gus mo­kė lie­tu­viš­kų žo­džių.
Ša­lia dar­že­lio esan­čiuo­se Au­cės kul­tū­ros na­muo­se jo­niš­kie­čiai pa­ro­dė kon­cer­tą su dai­no­mis, šo­kiais, gim­nas­ti­kos pro­gra­ma. Kon­cer­to pa­si­žiū­rė­ti su­si­rin­ko vy­res­nie­ji vai­kai su auk­lė­to­jo­mis iš vi­sų Au­cės dar­že­lių. Po...

„Sunkiai suvaldoma“ Šiaulių menininkų ekspozicija

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­ro­do­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja per 40 pro­fe­sio­na­lių dai­li­nin­kų ir tau­to­dai­lės meist­rų, ar­chi­tek­tų. Pris­ta­to­mi per me­tus su­kur­ti ta­py­bos, pie­ši­mo, gra­fi­kos, ke­ra­mi­kos, skulp­tū­ros, me­di­nių konst­ruk­ci­jų dar­bai, fo­tog­ra­fi­jos.
Da­lis ži­no­mų Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­si­rin­ko ne pa­ro­dos da­ly­vio, o žiū­ro­vo po­zi­ci­ją.
Pa­ro­dos ku­ra­to­rė, bu­vu­si Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Vai­va Kovieraitė-Trumpė pri­mi­nė, kad per tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus ban­dė...

Kuršėnuose – dvi parodos

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­sak cent­ro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Poš­kie­nės, Ma­ry­tė Ja­nu­lie­nė – kuk­lu­mo, jaut­ros pil­nas žmo­gus, nie­kuo­met neat­si­sa­kan­ti pa­dė­ti, da­ly­vau­jan­ti edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se, sa­vo ama­to ir me­no pa­slap­tis per­duo­dan­ti jau­ni­mui. Kai ku­rie M. Ja­nu­lie­nės dar­bai ser­ti­fi­kuo­ti kaip tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tai, tau­to­dai­li­nin­kė ruo­šia do­ku­men­tus tau­ti­nio pa­vel­do meist­ro var­dui.
Šiau­lie­tis Ry­tis Mil­kin­tas su sa­vo drož­tais an­ge­lais Kur­šė­nuo­se...

Velykų stalui – pigesnės daržovės ir vaisiai

2017 m. balandžio 15 d.
Ko­vą mais­to pro­duk­tai bu­vo 2,9 pro­c. bran­ges­ni ne­gu prieš me­tus. Pag­rin­di­nis Ve­ly­kų sim­bo­lis – kiau­ši­niai, li­kus sa­vai­tei iki Ve­ly­kų, pre­ky­bos cent­ruo­se kai­nuo­ja tiek pat, kaip ir prieš me­tus. Tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie viš­tie­nos ar kiau­lie­nos ga­mi­nius, ku­rių kai­nos per me­tus ne­pa­ki­to.
T. Po­vi­laus­kas at­krei­pia dė­me­sį, kad, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sio­mis Ve­ly­ko­mis, dau­giau­sia pa­bran­go pie­no pro­duk­tai – pie­nas ar fer­men­ti­nis sū­ris pre­ky­bos cent­ruo­se...

Šiaulių miesto burmistras: „Tu tylėk! Aš tau duosiu į snukį!“ (3)

2017 m. balandžio 14 d.
Prieš dve­jus me­tus iš­rin­kus di­džių­jų mies­tų me­rus tie­sio­giai, ti­kė­ta­si, kad sa­vi­val­dos rei­ka­lai pa­ge­rės, bus dau­giau de­mok­ra­ti­jos. At­ro­do, kad kai kur šios vil­tys pa­si­tei­sins, bet tik ne Šiau­liuo­se. Mies­to Sa­vi­val­dy­bė­je po­li­ti­nė pa­dė­tis lie­ka įtemp­ta jau daug mė­ne­sių, nors šiaip ne taip ir pa­vy­ko iš­veng­ti pir­ma­lai­kių rin­ki­mų. Vi­sai ne­se­niai Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ir me­ras vie­ni ki­tų at­žvil­giu „svai­dė žai­bus“, Ta­ry­ba ne­pat­vir­ti­no me­ro ata­skai­tos, ne­su­ta­ria­ma dėl vi­ce­me­ro...

Kiaušinių dažymo paprotys – senesnis už krikščionybę (1)

2017 m. balandžio 14 d.
Pag­rin­di­nis Ve­ly­kų sim­bo­lis – kiau­ši­nis, o jų lėkš­tė ar pin­ti­nė­lė puo­šia šven­ti­nį sta­lą. Ke­lios die­nos iki Ve­ly­kų žmo­nės nu­da­žo kiau­ši­nius, kad iki šven­tės spė­tų juos pa­puoš­ti – iš­mar­gin­ti vaš­ku ar iš­sku­ti­nė­ti pei­liu­ku. Pap­ras­tai Ve­ly­koms da­žo­mi viš­tų kiau­ši­niai. Gal­būt dėl to, kad jų ne­su­dė­tin­ga gau­ti. Bet ga­li­ma da­žy­ti ir an­čių, put­pe­lių, net stru­čių kiau­ši­nius.
„O kur pa­ra­šy­ta, kad per Ve­ly­kas rei­kia da­žy­ti ir val­gy­ti tik­tai viš­tų kiau­ši­nius? – klau­sė et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­džy­tė. – Pag­rin­di­nis šven­tės...

Šiaurės Lietuvos kolegija plečia savo veiklos horizontus (1)

2017 m. balandžio 13 d.

Pri­va­ti aukš­to­ji mo­kyk­la Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­ja stu­di­jas vyk­do be­veik 20 me­tų. Ko­le­gi­ja per šį lai­ko­tar­pį pa­ren­gė dau­giau nei 1,4 tūks­tan­čio įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų. Dau­gu­ma jų sėk­min­gai in­teg­ra­vo­si į dar­bo rin­ką, įstei­gė sa­vo vers­lą, pa­sie­kė pro­fe­si­nių aukš­tu­mų. Šiuo me­tu ko­le­gi­jo­je mo­ko­si be­veik 400 stu­den­tų.
Įver­ti­nu­si eko­no­mi­nę ir so­cia­li­nę si­tua­ci­ją re­gio­ne, at­si­žvelg­da­ma į de­mog­ra­fi­nės ap­lin­kos ten­den­ci­jas ir da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­mas aukš­to­jo...

Numerologija – reformoms vilkinti (6)

2017 m. balandžio 13 d.

Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos va­di­na­mo­sios re­for­mos, ku­rių es­mė – skai­čių ek­vi­lib­ris­ti­ka. Val­džia jau ku­ris lai­kas už­sii­ma gry­na nu­me­ro­lo­gi­ja – tam tik­rų lai­ko, kie­kio ar dar ko­kių nors kie­ky­bi­nių pa­ra­met­rų per­dė­lio­ji­mu ir su­ma­ži­ni­mu.
Ži­no­ma, kad daž­na re­for­ma bū­na su­si­ju­si su tam tik­ro­mis kie­ky­bi­nė­mis per­mai­no­mis, ta­čiau pa­pras­tai jos atei­na kaip re­for­mos pa­sek­mė...

Ar alkoholio vartojimas yra pati svarbiausia Lietuvos problema? (10)

2017 m. balandžio 12 d.
– Vi­sos pro­ble­mos Lie­tu­vo­je yra svar­bios, al­ko­ho­lio var­to­ji­mo neišs­kir­čiau. Ne­ma­nau, kad įvai­rūs ri­bo­ji­mai pa­dė­tų šią pro­ble­mą iš­spręs­ti. Tie, ku­rie var­to­ja ne pirk­ti­nį al­ko­ho­lį, ir to­liau jį var­tos, o žmo­nės, ruoš­da­mie­si šven­tei, gė­ri­mais pa­pras­tai ap­si­rū­pi­na iš anks­to. Man rū­pė­tų spręs­ti darb­da­vio ir dar­buo­to­jo pro­ble­mas, da­bar tarp jų at­ly­gi­ni­mų la­bai pla­čios žirk­lės. Vie­na emig­ra­ci­jos prie­žas­čių – fi­nan­si­nė ne­ly­gy­bė. Rei­kė­tų at­si­gręž­ti į re­gio­nų po­li­ti­ką – jei ir to­liau už­sie­nio...

Dar­bo rin­ka po­lia­ri­zuo­ta

2017 m. balandžio 11 d.
Ne­ge­rė­jant gy­ven­to­jų nuo­mo­nei apie ša­lies eko­no­mi­kos ir jų šei­mos fi­nan­si­nę pa­dė­tį, eko­no­mis­tas Ro­mas La­zut­ka tei­gia, kad pi­lie­čių po­žiū­rį, vie­na ver­tus, le­mia ob­jek­ty­vūs eko­no­mi­niai veiks­niai, bet, ki­ta ver­tus, ir ne­pa­ten­kin­ti su­bjek­ty­vūs lū­kes­čiai.
Prof. R. La­zut­ka pa­žy­mi, kad au­gant ša­lies eko­no­mi­kai, ge­ro­vės vai­siai pa­si­skirs­to ne­to­ly­giai. Eko­no­mis­to tei­gi­mu, be ki­tų prie­mo­nių, bū­ti­na ge­rin­ti si­tua­ci­ją dar­bo rin­ko­je.
„Dar­bo rin­ka la­bai...

Debatuose – „Romuvos“ gimnazisto pergalė

2017 m. balandžio 8 d.
Gim­na­zis­tai de­ba­ta­vo te­ma „Ar rei­kia trum­pin­ti va­sa­ros ato­sto­gas Lie­tu­vo­je il­gi­nant ki­tas?“ Tei­sė­jai ver­ti­no įgū­džius pa­gal ke­tu­ris kri­te­ri­jus: da­ly­ki­nės ži­nios, iš­kal­ba, bend­ra­vi­mo įgū­džiai ir ge­bė­ji­mas įti­kin­ti.
I-ąja vie­ta bu­vo įver­tin­tas „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos 3a kla­sės moks­lei­vis Pau­lius Už­ga­lis, jis ba­lan­džio 25 die­ną da­ly­vaus na­cio­na­li­nia­me de­ba­tų fi­na­le Vil­niu­je. De­ba­tų te­ma bus: „Ar mo­te­rims ir vy­rams tu­rė­tų bū­ti įves­ta pri­va­lo­ma...

Dailininko sugrįžimas po 40 metų

2017 m. balandžio 8 d.
Jo­niš­kio bal­to­jo­je si­na­go­go­je ati­da­ry­ta kraš­tie­čio dai­li­nin­ko Si­gi­to Pran­cui­čio ret­ros­pek­ty­vi­nė pa­ro­da „Me­ta­fo­rų kon­cep­tai“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi jo dar­bai, su­kur­ti nuo 1967 iki 2017 me­tų. Nors me­ni­nin­kas, pa­kvies­tas Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro, į gim­tą kraš­tą su sa­vo kū­ry­ba su­grį­žo po 40 me­tų per­trau­kos, ta­čiau ren­gi­ny­je pa­brėž­ta jo žiem­ga­liš­ka jau­se­na ir aki­vaiz­dūs Žiem­ga­los ženk­lai pa­veiks­luo­se.
Praė­ju­siais me­tais 70 me­tų ju­bi­lie­jų pa­si­ti­kęs šiau­lie­tis Si­gi­tas...

Įspėjimas alergiškiems: ore daugėja žiedadulkių

2017 m. balandžio 8 d.
Jau nu­žy­dė­ju­sių alks­nio ir laz­dy­no žie­da­dul­kės ore ap­tin­ka­mos vis re­čiau. Alks­nio žie­da­dul­kės dar 3–4 sa­vai­tes ga­li at­ke­liau­ti į Lie­tu­vą iš Skan­di­na­vi­jos, ta­čiau žie­da­dul­kių kie­kis bus ne­di­de­lis.
Da­bar ore ap­tin­ka­ma dau­giau­siai blin­dės žie­da­dul­kių, nes šie au­ga­lai žy­di vi­so­je ša­ly­je. Piet­ry­čių Lie­tu­vo­je nuo ba­lan­džio ant­ro­jo de­šim­ta­die­nio gau­sės ber­žo žie­da­dul­kių. Ber­žai ša­ly­je dar ne­žy­di, o žie­da­dul­kes oro ma­sės at­neš iš pie­čiau Lie­tu­vos esan­čių te­ri­to­ri­jų...

Taip ponai socialinę atskirtį mažina (15)

2017 m. balandžio 7 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų as­fal­tuo­tą aikš­tę, ku­rio­je dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo ke­le­tas smul­kių­jų vers­li­nin­kų, ati­da­vė Vals­ty­bės že­mės fon­dui. Ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pas par­duo­tas auk­cio­ne už 14 tūks­tan­čių 56 eu­rus. Ir dar iš­si­mo­kė­ti­nai!
Už to­kią su­mą skly­pą bū­tų nu­si­pir­kę pa­tys pre­kiau­to­jai. Ir net neiš­si­mo­kė­ti­nai. Tik bė­da, kad nie­ko ne­ži­no­jo. Nė neį­ta­rė, kad apie par­da­vi­mą ga­li bū­ti skel­bia­ma...

Pasaulis Lietuvai pražus, kai Lietuvos pasaulyje nebus (8)

2017 m. balandžio 7 d.
Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę? Ko­dėl jau ke­lis de­šimt­me­čius Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai tik jos ir rei­ka­lau­ja? Juk kal­ba tu­ri bū­ti erd­ves­nė, rim­tes­nė. Rei­kia ati­deng­ti vi­sas kor­tas, po­nai, nes jūs juk no­ri­te dau­giau. Ne­be už kal­nų me­tas, kai pa­sau­li­niam jau­čiui teks kib­ti už ra­gų ir tu­rė­ti ki­še­nė­je ne­be du, o tris, ke­tu­ris ir dau­giau pa­sų. Kaip lo­te­ri­jos bi­lie­tų. Ar­ba kaip daug­pa­tys­tę...

Šimtametis labiausiai mėgsta skaityti (1)

2017 m. balandžio 7 d.
Praė­ju­sį rugp­jū­tį Var­pu­tė­nuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­tis Juo­zas Na­vic­kas at­šven­tė šim­to me­tų ju­bi­lie­jų. Bu­vo gra­žiai pa­gerb­tas vai­kų ir ar­ti­mų­jų, bend­ruo­me­nės.„Esu vy­riau­sias Var­pu­tė­nuo­se“, – šyp­so­jo­si pui­kios at­min­ties, ga­na ne­pras­tos svei­ka­tos il­gaam­žis, tvir­tin­da­mas, jog per gy­ve­ni­mą la­biau­siai troš­ko moks­lo, mė­go ir te­be­mėgs­ta skai­ty­ti.
Var­pu­tė­niš­kio Juo­zo Na­vic­ko so­dy­bos kie­me iš­di­džiai plaiks­to­si tris­pal­vė, o vi­du­je, ant kam­ba­rio sie­nų – Vy­tau­to Di­džio­jo...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />