(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Teisėtvarka

Į Šiaulių miesto ir rajono policiją ateina pertvarkos

2017 m. balandžio 21 d.

Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas dirbs pa­gal nau­ją veik­los mo­de­lį, tai reiš­kia, kad pa­rei­gū­nai dau­giau lai­ko pra­leis ne ka­bi­ne­tuo­se, o dirb­da­mi gat­vė­je.

Pa­gal nau­ją mo­de­lį, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te kei­sis dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka. Ne­be­liks bu­vu­sių ke­tu­rių nuo­va­dų, vie­šo­sios ir kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­rių. Vie­toj jų bus įkur­ti du veik­los sky­riai ir nu­si­kals­ta­mų vei­kų re­gist­ra­vi­mo sky­rius.

Veik­los pa­da­li­nių pa­grin­di­nės funk­ci­jos bus nu­si­kals­ta­mos vei­kos, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų at­sklei­di­mas ir ty­ri­mas. Kiek­vie­nas sky­rius tu­rės sa­vo te­ri­to­ri­ją – į ją įeis da­lis mies­to ir ra­jo­no te­ri­to­ri­jos.

Nu­si­kals­ta­mų vei­kų re­gist­ra­vi­mo sky­rius iš gy­ven­to­jų priims skun­dus, pa­reiš­ki­mus, į įvy­kius rea­guos 24 va­lan­das per pa­rą.

Įdie­giant nau­jo­ves nei vie­nas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas ar dar­buo­to­jas ne­bus at­leis­tas, vi­siems bus pa­siū­ly­tos nau­jos dar­bo vie­tos. Taip pat nuo šiol vi­si Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai dirbs vie­na­me pa­sta­te – Pu­rie­nų gat­vė­je 48, tad bus ga­li­ma at­si­sa­ky­ti ne­be­rei­ka­lin­gų pa­sta­tų, ku­rių iš­lai­ky­mas bran­giai kai­nuo­ja. Su­tau­py­tos lė­šos bus ski­ria­mos pa­rei­gū­nų ap­rū­pi­ni­mui, al­gų kė­li­mui.

Anot Šiau­lių AVPK vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo, lai­ki­nai at­lie­kan­čio vir­ši­nin­ko funk­ci­jas Ra­mū­no Sa­ra­po, per­tvar­ko­mis sie­kia­ma, kad nu­si­kal­ti­mas bū­tų ti­ria­mas ne dar­bo va­lan­do­mis nuo 8–17 va­lan­dos, o ta­da, kai jis įvyk­do­mas, ne­svar­bu koks tai pa­ros me­tas. Dar vie­nas tiks­las, va­do­vo žo­džiais, – ma­žin­ti ty­ri­mų truk­mę, pa­siek­ti, kad grei­čiau bū­tų nag­ri­nė­ja­mi skun­dai ar pa­reiš­ki­mai.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Šium­be­re­vi­čius sa­ko ti­kin­tis po­ky­čiais. Pa­sak jo, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką daž­nai su­si­du­ria­ma su pro­ble­ma, kai pa­rei­gū­nų dar­bo krū­viai ne­to­ly­giai pa­skirs­to­mi – mies­te dir­ban­tis ty­rė­jas gau­da­vęs be­veik ke­tu­ris kar­tus di­des­nį krū­vį ne­gu toks pat ty­rė­jas kai­miš­ko­je vie­to­vė­je. Taip pat trū­ko pa­jė­gų, už­tik­ri­nan­čių vie­šą­ją tvar­ką.

Pa­gal to­kį pat veik­los mo­de­lį dirbs Pa­ne­vė­žio mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ir Klai­pė­dos mies­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Šiau­liai bus pir­mie­ji iš­ban­dę šį mo­de­lį.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio vi­si Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dirbs Pu­rie­nų gat­vė­je 48.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

laisvas, 2017-04-21 10:26
Vienu žodžiu, geriau nebus. Nieks gatvėmis pėsčiomis nepatruliuos, įgaliotinių nebus, dirbsim išsijuosę tik keliuose.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />