(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Neteisėtos medžioklės kaina – tūkstančiai eurų

2017 m. balandžio 20 d.
Edita KARKLELIENĖ

Stir­ni­ną su­me­džio­ju­siam ir tin­ka­mai jo ne­pa­žy­mė­ju­siam me­džio­to­jui nuo at­sa­ko­my­bės iš­si­suk­ti ne­pa­vy­ko.

edita@skrastas.lt

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo nu­ta­ri­mą ir iš­tei­sin­tą me­džio­to­ją Sau­lių Krikš­čiu­ką pri­pa­ži­no pa­da­rius ad­mi­nist­ra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­mą. Už tai, kad su­me­džio­jo ir ga­be­no ne­tin­ka­mai li­cen­ci­ja pa­žy­mė­tą stir­ni­ną, me­džio­to­jui skir­ta bau­da, atim­ta tei­sė me­džio­ti ir kon­fis­kuo­tas šau­tu­vas.

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai, iš me­džiok­lės grįž­tan­tį S. Krikš­čiu­ką ir jo ko­le­gą L. G., su­stab­dė 2016 me­tų spa­lio 13-to­sios va­ka­rą vyk­dy­da­mi rei­dą. Me­džio­to­jai, au­to­mo­bi­lio „Au­di“ tem­pia­mo­je prie­ka­bo­je ga­be­no Gu­ber­ni­jos me­džiok­lės plo­tuo­se su­me­džio­tą stir­ni­ną.

Į gy­vū­no au­sį bu­vo įver­ta li­cen­ci­ja, ta­čiau ji ne­bu­vo per­kiš­ta per me­ta­li­nį spe­cia­lios pa­skir­ties plom­bos už­rak­tą. Taip nau­do­jant plom­bą ji ne­su­si­ga­di­na ir, pa­žei­džiant Me­džiok­lės tai­syk­les, ga­li bū­ti pa­nau­do­ta daug kar­tų.

Be to, me­džiok­lės la­pe bu­vo nu­ro­dy­ta, kad stir­ni­ną su­me­džio­jo L. G., o žvė­rį nu­šo­vęs tvir­ti­no S. Krikš­čiu­kas.

S.Krikš­čiu­kui bu­vo su­ra­šy­tas pro­to­ko­las ir su­rink­ta me­džia­ga per­duo­ta teis­mui. Ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą nag­ri­nė­jęs Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas ją nu­trau­kė ir me­džio­to­ją iš­tei­si­no, mat li­cen­ci­ją įvė­ręs ti­ki­no L. G..

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai to­kį teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė.

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas iš­nag­ri­nė­jo ape­lia­ci­nį skun­dą ir S. Krikš­čiu­ką pri­pa­ži­no pa­da­rius ad­mi­nist­ra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­mą.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad apy­lin­kės teis­mas skun­džia­mą nu­ta­ri­mą priė­mė tin­ka­mai neiš­ty­ręs vi­sų by­lo­je esan­čių įro­dy­mų, vi­sa­pu­siš­kai neiš­ty­ręs ir neį­ver­ti­nęs vi­sų svar­bių by­lai ap­lin­ky­bių. To­dėl Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo 2017 me­tų va­sa­rio 8 die­nos nu­ta­ri­mas bu­vo pa­nai­kin­tas.

Kal­tu pa­da­rius ad­mi­nist­ra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­mą pri­pa­žin­tam S.Krikš­čiu­kui pa­skir­ta 868 eu­rų bau­da, me­tams atim­ta tei­sė me­džio­ti ir kon­fis­kuo­tas šau­tu­vas su vi­sais prie­dais. Šis teis­mo nu­ta­ri­mas ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

Me­džio­to­jui už ne­tei­sė­tai su­me­džio­tą stir­ni­ną teks at­ly­gin­ti ir dau­giau kaip 1 500 eu­rų lau­ki­nei gy­vū­ni­jai pa­da­ry­tos ža­los. Dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas į S. Krikš­čiu­ką kreip­sis ci­vi­li­ne tvar­ka.

ŠRAAD nuo­tr.

Tem­pia­mo­je prie­ka­bo­je ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ap­ti­ko ne­tei­sė­tai nu­šau­tą stir­ni­ną. Už to­kį pa­žei­di­mą Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas me­džio­to­jui sky­rė nuo­bau­dą.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas