(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Afiša

ANŠLAGU PRADĖJĘ ALBUMO PRISTATYMO TURĄ „ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS“ ATVYKSTA Į ŠIAULIUS

2017 m. balandžio 21 d.

Vie­to­je ne­nus­tygs­tan­tys „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dantys” lei­džia­si į nuo pat pra­džios sėk­min­gą ke­lio­nę. Pir­ma­sis nau­jo al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo tu­ro kon­cer­tas – iš­par­duo­tas.

„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ pri­si­pa­ži­no, jog šio tu­ro ir kon­cer­to „Sau­lė­je“, kur vyks di­džiau­sias iki šiol gru­pės kon­cer­tas Šiau­liuo­se, lau­kia su ne­kant­ru­mu. „Per pa­sku­ti­nius kon­cer­tus ger­bė­jai rauk­da­vo kak­tą, nes vi­si no­rin­tie­ji kar­tu pa­šėl­ti tie­siog ne­tilp­da­vo, to­dėl šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se šėl­sim kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“. Nors vie­tos sė­di­mos, nea­be­jo­jam kad va­ka­rė­lis tik­rai įsi­siū­buos!“, – į kon­cer­tą kvie­čia gru­pė.

Vi­suo­met ste­bi­nan­ti gru­pė išim­ties ne­pa­da­rys ir šį kar­tą – vi­si pri­sta­ty­mo kon­cer­tai su­si­dės iš dvie­jų da­lių. Jų me­tu bus įgy­ven­di­na­mos sma­giau­sios muzikinės–teatrinės idė­jos, o iš­ti­ki­mi gru­pės ger­bė­jai iš­girs jau pa­mėg­tas gru­pės „vi­zi­ti­nes kor­te­les“ – dai­nas „Į Ve­ne­sue­lą“, „Apie tai, kaip ži­ra­fa su­min­dė kau­nie­tį An­ta­ną“, „Jo­ga – jė­ga“ bei nau­jo al­bu­mo „per­liu­kus“ – „In­dai“, „Žil­vi­tis“.

Prieš pra­dė­da­mi dvy­li­ka dai­nų „už­tai­sy­to“ al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo tu­rą, „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ įspė­ja, jog nors pa­si­ro­dy­mai Lie­tu­vos mies­tuo­se dėl ren­gi­nio vie­tos, se­zo­no ga­li skir­tis, ta­čiau į kon­cer­tą Šiau­liuo­se gru­pė „at­mi­na“ su mil­ži­niš­ka ener­gi­jos ban­ga.

„Mū­sų mu­zi­ka taip su­bu­ria ir įkrau­na žmo­nes, jog jie ati­duo­da vi­sa sa­vo ener­gi­ją, ne­svar­bu, ar ren­gi­nio vie­to­je bū­tų sė­di­mos, ar sto­vi­mos vie­tos, kon­cer­tas vyk­tų Šiau­liuo­se ar Vil­niu­je“, – džiau­gia­si jie.

Pa­lik­ti sa­vo pro­ble­mas na­mie „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ ir pro­to iš­ves­ti no­ri vi­sus – vil­nie­čius, kau­nie­čius, ger­bė­jus iš pa­jū­rio ar dzū­ki­jos, to­dėl al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo kon­cer­tai ba­lan­džio 21 die­ną įvyks Kau­ne, klu­be „Ori­xo“, ba­lan­džio 22 die­ną – Šiau­liuo­se, kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“, ba­lan­džio 28 die­ną – Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cent­re, ba­lan­džio 29 die­ną – Klai­pė­do­je, „Kul­tū­ros fab­ri­ke“, o tu­ras baig­sis fi­na­li­niu kon­cer­tu Vil­niu­je – ge­gu­žės 5 die­ną pra­mo­gų sa­lė­je „Va­ka­ris Vil­nius“.„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ – „Į Ve­ne­sue­lą“ – https://www.you­tu­be.com/watch?v=rtZuh3m2LB0

„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ – In­dai: https://youtu.be­/MTsUnG­kIhBg

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas