(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Afiša

ANŠLAGU PRADĖJĘ ALBUMO PRISTATYMO TURĄ „ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS“ ATVYKSTA Į ŠIAULIUS

2017 m. balandžio 21 d.

Vie­to­je ne­nus­tygs­tan­tys „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dantys” lei­džia­si į nuo pat pra­džios sėk­min­gą ke­lio­nę. Pir­ma­sis nau­jo al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo tu­ro kon­cer­tas – iš­par­duo­tas.

„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ pri­si­pa­ži­no, jog šio tu­ro ir kon­cer­to „Sau­lė­je“, kur vyks di­džiau­sias iki šiol gru­pės kon­cer­tas Šiau­liuo­se, lau­kia su ne­kant­ru­mu. „Per pa­sku­ti­nius kon­cer­tus ger­bė­jai rauk­da­vo kak­tą, nes vi­si no­rin­tie­ji kar­tu pa­šėl­ti tie­siog ne­tilp­da­vo, to­dėl šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se šėl­sim kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“. Nors vie­tos sė­di­mos, nea­be­jo­jam kad va­ka­rė­lis tik­rai įsi­siū­buos!“, – į kon­cer­tą kvie­čia gru­pė.

Vi­suo­met ste­bi­nan­ti gru­pė išim­ties ne­pa­da­rys ir šį kar­tą – vi­si pri­sta­ty­mo kon­cer­tai su­si­dės iš dvie­jų da­lių. Jų me­tu bus įgy­ven­di­na­mos sma­giau­sios muzikinės–teatrinės idė­jos, o iš­ti­ki­mi gru­pės ger­bė­jai iš­girs jau pa­mėg­tas gru­pės „vi­zi­ti­nes kor­te­les“ – dai­nas „Į Ve­ne­sue­lą“, „Apie tai, kaip ži­ra­fa su­min­dė kau­nie­tį An­ta­ną“, „Jo­ga – jė­ga“ bei nau­jo al­bu­mo „per­liu­kus“ – „In­dai“, „Žil­vi­tis“.

Prieš pra­dė­da­mi dvy­li­ka dai­nų „už­tai­sy­to“ al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo tu­rą, „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ įspė­ja, jog nors pa­si­ro­dy­mai Lie­tu­vos mies­tuo­se dėl ren­gi­nio vie­tos, se­zo­no ga­li skir­tis, ta­čiau į kon­cer­tą Šiau­liuo­se gru­pė „at­mi­na“ su mil­ži­niš­ka ener­gi­jos ban­ga.

„Mū­sų mu­zi­ka taip su­bu­ria ir įkrau­na žmo­nes, jog jie ati­duo­da vi­sa sa­vo ener­gi­ją, ne­svar­bu, ar ren­gi­nio vie­to­je bū­tų sė­di­mos, ar sto­vi­mos vie­tos, kon­cer­tas vyk­tų Šiau­liuo­se ar Vil­niu­je“, – džiau­gia­si jie.

Pa­lik­ti sa­vo pro­ble­mas na­mie „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ ir pro­to iš­ves­ti no­ri vi­sus – vil­nie­čius, kau­nie­čius, ger­bė­jus iš pa­jū­rio ar dzū­ki­jos, to­dėl al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo kon­cer­tai ba­lan­džio 21 die­ną įvyks Kau­ne, klu­be „Ori­xo“, ba­lan­džio 22 die­ną – Šiau­liuo­se, kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“, ba­lan­džio 28 die­ną – Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cent­re, ba­lan­džio 29 die­ną – Klai­pė­do­je, „Kul­tū­ros fab­ri­ke“, o tu­ras baig­sis fi­na­li­niu kon­cer­tu Vil­niu­je – ge­gu­žės 5 die­ną pra­mo­gų sa­lė­je „Va­ka­ris Vil­nius“.„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ – „Į Ve­ne­sue­lą“ – https://www.you­tu­be.com/watch?v=rtZuh3m2LB0

„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ – In­dai: https://youtu.be­/MTsUnG­kIhBg

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />