(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

Kepta silkė

2017 m. balandžio 20 d.

Pak­ruo­jie­tė žmo­nių su ne­ga­lia šei­mų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė LA­GI­NAUS­KIE­NĖ sil­kę pa­ga­mi­na taip, kad ją mie­lai val­go net jos ne­mėgs­tan­tys. Vi­suo­me­ni­nin­kė da­li­ja­si re­cep­tu su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 400 gra­mų sil­kės (ge­riau­sia kuo na­tū­ra­les­nės, su gal­vo­mis), 4 svo­gū­nų, 100 gra­mų ra­zi­nų, 2 šaukš­tų alie­jaus, šaukš­te­lio ci­na­mo­no, žiups­ne­lio cuk­raus.

Iš­da­ri­nė­tos ir ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tos sil­kės sluoks­nis su­de­da­mas į gi­les­nę kep­tu­vę. Ant vir­šaus de­da­mas sluoks­nis žie­de­liais pjaus­ty­tų svo­gū­nų, ant jų – sluoks­nis ra­zi­nų. Taip su­sluoks­niuo­ja­ma vi­sa sil­kė. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti svo­gū­nų ir ra­zi­nų. Ant jų be­ria­mas ci­na­mo­nas bei cuk­rus, už­pi­la­ma alie­jaus.

Kep­tu­vė už­den­gia­ma dang­čiu. Ke­pa­ma ant ne­di­de­lės ug­nies apie 30 mi­nu­čių – nea­ti­den­giant ir ne­mai­šant. Ge­riau­siai tin­ka stik­li­nis dang­tis, pro ku­rį ma­ty­ti, ka­da iš­ke­pa (pa­gels­ta) svo­gū­nai.

Val­go­ma karš­ta su bul­vė­mis, mėgs­ta­mo­mis dar­žo­vė­mis.

G. La­gi­naus­kie­nė sa­ko, kad šis pa­tie­ka­las ska­nus ir at­vė­sęs.

Ska­naus!

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas